تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
احمد نظری cover احمد نظری

احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان و متخصص ICDL
ایران
خراسان رضوی
سبزوار
35 Connections
کنسرسیوم ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها (کاوش) نمایندگی خراسان
دانشگاه علم و صنعت تهران
About
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان / مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی
Activity Panel
20 Mar 2020

No activity

21 Mar 2020

No activity

22 Mar 2020

No activity

23 Mar 2020

No activity

24 Mar 2020

No activity

25 Mar 2020

No activity

26 Mar 2020

No activity

27 Mar 2020

No activity

28 Mar 2020

No activity

29 Mar 2020

No activity

30 Mar 2020

No activity

31 Mar 2020

No activity

01 Apr 2020

No activity

02 Apr 2020

No activity

03 Apr 2020

No activity

04 Apr 2020

No activity

05 Apr 2020

No activity

06 Apr 2020

No activity

07 Apr 2020

No activity

08 Apr 2020

No activity

09 Apr 2020

No activity

10 Apr 2020

No activity

11 Apr 2020

No activity

12 Apr 2020

No activity

13 Apr 2020

No activity

14 Apr 2020

No activity

15 Apr 2020

No activity

16 Apr 2020

No activity

17 Apr 2020

No activity

18 Apr 2020

No activity

19 Apr 2020

No activity

20 Apr 2020

No activity

21 Apr 2020

No activity

22 Apr 2020

No activity

23 Apr 2020

No activity

24 Apr 2020

No activity

25 Apr 2020

No activity

26 Apr 2020

No activity

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

No activity

29 Apr 2020

No activity

30 Apr 2020

No activity

01 May 2020

No activity

02 May 2020

No activity

03 May 2020

No activity

04 May 2020

No activity

05 May 2020

No activity

06 May 2020

No activity

07 May 2020

No activity

08 May 2020

No activity

09 May 2020

No activity

10 May 2020

No activity

11 May 2020

No activity

12 May 2020

No activity

13 May 2020

No activity

14 May 2020

No activity

15 May 2020

No activity

16 May 2020

No activity

17 May 2020

No activity

18 May 2020

No activity

19 May 2020

No activity

20 May 2020

No activity

21 May 2020

No activity

22 May 2020

No activity

23 May 2020

No activity

24 May 2020

No activity

25 May 2020

No activity

26 May 2020

No activity

27 May 2020

No activity

28 May 2020

No activity

29 May 2020

No activity

30 May 2020

No activity

31 May 2020

No activity

01 Jun 2020

No activity

02 Jun 2020

No activity

03 Jun 2020

No activity

04 Jun 2020

No activity

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Courses
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
مدیر عامل
کنسرسیوم ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها (کاوش) نمایندگی خراسان
21 Apr 2017 - Now
رسالت کاوش بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف ، استاندارد سازمانی آنها ، تقدیر از مدیران ، کارآفرین و خلاقان عرصه بازرگانی ، صنایع و خدمات است.
مسئول it
شرکت تعاونی مرغداران سبزوار
23 Oct 2011 - Now
شرکت تعاونی نمونه کشور در سال های 1381 و 1388
مسئول it - مدیر اجرایی
اتحادیه آرایشگران مردانه و لوازم بهداشتی و آرایشی و صنوف وابسته سبزوار
23 Oct 2013 - Now
مدیرعامل
مرکزآموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان
21 Apr 2017 - Now
اولین و برترین برند آموزش مجازی کشور ارائه دهنده بیش از 1400 دوره آموزشی مختلف با اعطای مدارک ملی و بین المللی - اخذ نمایندگی استان های خراسان
مدیر انجمن مبانی کامپیوتر و مهارت های هفت گانه
وب سایت تخصصی فناوری اطلاعات ایران بزرگترین شبکه اجتماعی متخصصین فارسی زبان
21 Jan 2016 - Now
ناظر برگزاری آزمون
مرکز آزمون ایده پردازان
23 Oct 2014 - 21 May 2016
مسئول it
تعاونی چند منظوره ایده پردازان جوان اسرار
23 Oct 2014 - 21 May 2016
مدیر دپارتمان ict
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
23 Oct 2014 - 21 May 2016
تعریف دوره های مورد نیاز و به روز در حوزه ICT جهت شهرستان سبزوار- مذاکره با مدرسین برتر ایران جهت حضور در دوره های در سبزوار- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی- مصاحبه علمی با متقاضیان تدریس در مجتمع- مشاوره به کارشناسان دپارتمان - تنظیم جلسات با روسای دانشگاه ، مدرسین دانشگاه ، مسئولین IT سازمان ها و روسای سازمان ها جهت برگزاری دوره های سازمانی
View 6 more
Educations
کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
دانشگاه علم و صنعت تهران
23 Sep 2017 - Now
دانشجوی در حال تحصیل شیوه آموزشی مجازی
نرم افزار
دانشگاه ابن یمین سبزوار
22 Sep 2012 - 21 Sep 2014
پروژه پایان نامه مجازی سازی سرور
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
03 Feb 2009 - 21 Sep 2011
پروژه پایان نامه HTML5
View 1 more
Professions
مهارت هفت گانه
مشاوره بازار کار
مدیریت کسب و کار
سیستم های مدیریت محتوا joomla و wordpress
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
cisco
View 4 more
Certificates
مدیریت کار آفرینی entrepreneurship management
23 Oct 2017
مدرک TNRS امریکا
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2015
26 Sep 2017
مرکز آموزش مجازی پارس، مرکز آموزش همکار سازمان ملی استاندارد در سطح ملی
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت e-business management in commerce
24 Sep 2017
مدرک TUV آلمان
مدیریت ارتباط با مشتری (customer relationship management(crm
05 Jul 2017
مرکز آموزش مجازی پارس
مدیریت کسب و کار استراتژِی (mba)
05 Jul 2017
مرکز آموزش مجازی پارس
mtcwe mikrotik مهندس شبکه های بیسیم میکروتیک
03 Nov 2016
محل اخذ مدرک هتل پریفرنس گرجستان
comptia security+ تکنسین امنیت
22 Oct 2015
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
it security امنیت اطلاعات در ویندوز
27 Jul 2015
مرکز ایده پردازان سبزوار
ccnp tshoot حرفه ای شبکه های سیسکو
15 Jun 2015
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
ccnp route حرفه ای شبکه های سیسکو
27 May 2015
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
ccnp switch حرفه ای شبکه های سیسکو
13 May 2015
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
icdl مهارت های هفت گانه آفیس
15 Jan 2015
بنیاد ICDL ایران - مدرک بین المللی - مرکز ایده پردازان سبزوار
mtcna mikrotik کارشناس شبکه های میکروتیک
01 Jan 2015
مدرک بین المللی میکروتیک - مجتمع فنی تهران شعبه ابن سینا تهران
ccna cisco کارشناس شبکه های سیسکو
21 Jul 2014
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
ccna grs
20 Jul 2014
CCNA سیسکو - GRS آکادمی تخصصی انگلستان
communication skills
26 May 2014
مهارت ارتباطی - مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
configuring windows server 2008 r2
26 Jan 2014
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
network+
14 Oct 2013
مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
icdl
25 Aug 2007
فنی و حرفه ای
View 17 more
Projects
عضو تیم اجرای پروژه راه اندازی شبکه میکروتیک هتل فرهنگیان شهرستان سبزوار
تعاونی چند منظوره ایده پردازان جوان اسرار
19 Nov 2015 - 24 Nov 2015
راه اندازی شبکه داخلی با استفاده از روتربرد های میکروتیک
عضو تیم اجرای پروژه راه اندازی شبکه داخلی دبستان پسرانه تمام الکترونیک کالج سبزوار
تعاونی چند منظوره ایده پردازان جوان اسرار
19 Aug 2015 - 11 Sep 2015
اجرای شبکه داخلی و سایت های دبستان پسرانه کالج شهرستان سبزوار
عضو تیم اجرای پروژه Lan شبکه مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
تعاونی چند منظوره ایده پردازان جوان اسرار
10 Jun 2015 - 01 Jul 2015
اجرای کلیه خدمات اعم از انتخاب تجهیزات - کابل کشی - داکت کشی - نصب رک - نصب و راه اندازی و پیکربندی سویچ ها و روتر های سیسکو و میکروتیک - و شبکه کردن بیش از 100 کلاینت - راه اندازی اینترنت داخلی در 5 طبقه و...
View 1 more
Patents
No item
Training Courses
No item
Languages
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
:
26 Jul 2013
انتشار بیش از 100 عنوان مقاله ، آموزش و نکته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برترین وب سایت تخصصی فناوری اطلاعات ایران
Profile visitors
Privacy settings
Accept Cancel