تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
حسین احمدی cover حسین احمدی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب
ایران
البرز
کرج
352 Connections
وب سایت توسینسو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
About
حسین احمدی ، بنیانگذار TOSINSO ، توسعه دهنده وب و برنامه نویس ، بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای در سطح کلان ، مشاور ، مدیر پروژه و مدرس نهادهای مالی و اعتباری ، تخصص در پلتفرم دات نت و زبان سی شارپ ، طراحی و توسعه وب ، امنیت نرم افزار ، تحلیل سیستم های اطلاعاتی و داده کاوی ...
Activity Panel
20 Mar 2020

No activity

21 Mar 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

22 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Mar 2020

4 Comment: 80 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 140

24 Mar 2020

No activity

25 Mar 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

26 Mar 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

27 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Mar 2020

No activity

29 Mar 2020

No activity

30 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

31 Mar 2020

No activity

01 Apr 2020

No activity

02 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

03 Apr 2020

No activity

04 Apr 2020

No activity

05 Apr 2020

No activity

06 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 180

07 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

08 Apr 2020

No activity

09 Apr 2020

No activity

10 Apr 2020

No activity

11 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

12 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

13 Apr 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

14 Apr 2020

No activity

15 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

16 Apr 2020

No activity

17 Apr 2020

No activity

18 Apr 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

19 Apr 2020

No activity

20 Apr 2020

No activity

21 Apr 2020

No activity

22 Apr 2020

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

23 Apr 2020

No activity

24 Apr 2020

No activity

25 Apr 2020

No activity

26 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

No activity

29 Apr 2020

No activity

30 Apr 2020

No activity

01 May 2020

No activity

02 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

03 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

04 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

05 May 2020

2 Comment: 40 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 140

06 May 2020

No activity

07 May 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

08 May 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

09 May 2020

No activity

10 May 2020

No activity

11 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

12 May 2020

No activity

13 May 2020

No activity

14 May 2020

No activity

15 May 2020

No activity

16 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

19 May 2020

No activity

20 May 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

21 May 2020

No activity

22 May 2020

No activity

23 May 2020

No activity

24 May 2020

No activity

25 May 2020

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

26 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 May 2020

No activity

28 May 2020

No activity

29 May 2020

No activity

30 May 2020

No activity

31 May 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

01 Jun 2020

No activity

02 Jun 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

03 Jun 2020

No activity

04 Jun 2020

No activity

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
بنیان گذار و مدیر پروژه
وب سایت توسینسو
22 Jun 2013 - Now
بنیان گذار، مدیر پروژه و توسعه دهنده پلتفرم در وب سایت توسینسو
برنامه نویس
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
22 Jun 2014 - 21 Jun 2016
کار بر روی سیستم ها و پرتال های تحت وب
مدیر پروژه و برنامه نویس
مهندسی مهران رایانه
20 Jan 2013 - 21 Jan 2016
سرپرست واحد توسعه نرم افزار (وب و ویندوز)
مدیر پروژه و برنامه نویس
وب سایت 1car
23 Aug 2015 - 22 Nov 2015
کار بر روی وب سایت 1car.ir
برنامه نویس
مهندسی نرم افزار رایورز
22 Oct 2008 - 11 Dec 2011
برنامه نویس در واحد تحقیق و توسعه (R&D)
برنامه نویس
خدمات فنی رنا
21 Apr 2011 - 22 Nov 2011
کار بر روی پروژه پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا (نمایندگی پس از فروش ماشین های سنگین شرکت سایپا دیزل)
برنامه نویس
انتشارات مبتکران
20 Jan 2009 - 22 Nov 2011
کار بر روی سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای
برنامه نویس
افراز سیستم
23 Oct 2007 - 20 Apr 2008
برنامه نویس وب و ویندوز
برنامه نویس
پرسیت
21 Jun 2004 - 23 Aug 2007
کار بر روی سیستم های مالی و انبار داری
View 7 more
Educations
مهندسی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20 Jan 2009 - 23 Sep 2011
کاربرد کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20 Jan 2005 - 22 Sep 2008
Professions
word
visual studio
photoshop
linq
jquery
javascript
html
entity framework
design patterns
css
csharp
bootstrap
asp.net web api
asp.net mvc
angularjs
agile
ado.net
access
View 16 more
Certificates
No item
Projects
وب سایت کرانمند
22 Dec 2015 - 21 May 2016
پیاده سازی وب سایت کرانمند متعلق به مجموعه شزان (http://karanmand.com)
وب سایت ایران فان
23 Aug 2015 - 11 Sep 2015
پیاده سازی وب سایت مجموعه تفریحی ایران فان (http://iran-fun.ir)
وب سایت فان هالیدی
وب سایت توسینسو
21 Apr 2015 - 23 Jul 2015
طراحی و پیاده سازی وب سایت فان هالیدی (http://funholiday.ir)
وب سایت گردپا
22 Jun 2014 - 23 Aug 2014
پیاده سازی و بهینه سازی وب سایت فوتبالی گرپا (http://gerdpa.ir)
سیستم حسابداری محراب
مهندسی مهران رایانه
22 Jun 2014 - 22 Nov 2014
سیستم حسابداری مساجد استان تهران
وب سایت فروشگاه تراکی
21 Apr 2014 - 22 Jun 2014
طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه تراکی (http://traki.ir)
پرتال نمایندگی های شرکت رنا
خدمات فنی رنا
21 Apr 2011 - 22 Nov 2011
طراحی و پیاده سازی پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا با قابلیت ارتباط با سیستم فروش همکاران سیستم
وب سایت ITPro
وب سایت توسینسو
21 Mar 2011 - Now
طراحی، پیاده سازی و مدیریت پروژه وب سایت ITPro
سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه
انتشارات مبتکران
20 Jan 2009 - 22 Nov 2011
پیاده سازی سیستم هوشمند برگزاری آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای انتشارات مبتکران
سیستم حسابداری و بودجه دهداری آدران
- Now
طراحی و پیاده سازی سیستم های حسابداری و بودجه تحت ویندوز دهداری آدران
پروژه FluentMvc
- Now
پروژه ای برای راحتی مکانیزم Validation در ASP.NET MVC که در آدرس http://fluentmvc.codeplex.com قرار داده شده است.
پیاده سازی سیستم مدیریت محتوای ایلیاتک
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
- Now
سیستم مدیریت محتوا با قابلیت پیاده سازی ماژول های مختلف
سیستم انبارداری شرکت پرسیت
پرسیت
- Now
پیاده سازی سیستم انبارداری دفتر مرکزی و کارخانجات شرکت پرسیت با زبان FoxPro
View 11 more
Patents
No item
Training Courses
No item
Languages
فارسی (Proficiency: Medium)
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
No item
Profile visitors
آزاد پورحسن

کارشناس امنیت شبکه

+9****+42

+4****+33

tarane

+9****+10

امیر اسماعیل سلیمانی

احسان یزدی مهاجر

محمد انصاری

sadegi

+9****+46

+9****+96

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت ، بدافزار نویس و مدیر جزیره ورزش توسینسو

aliworker

محمد سعید کرهانی شیرازی

سعید نخعی

+9****+03

ابوالفضل رهنما

hamid58451

+9****+37

mohammad osoolian

محمدرضا جابری

I am a student forever

+9****+05

+9****+09

+9****+97

+4****+85

هادی سعیدی

+9****+11

Privacy settings
Accept Cancel