تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
TOSINSO Master
علی آقامیری cover علی آقامیری

علی آقامیری

کارشناس شبکه و مجازی سازی
ایران
تهران
تهران
37 Connections
About
کارشناس شبکه ، مجازی سازی و انواع Mail Server متخصص راه اندازی و نگهداری اتوماسیون های اداری سفارشی برنامه نویس و ارائه کننده نرم افزار اتوماسیون شرکت های حمل و نقل
8
Content
54
Video & Podcast
3
Solutions
226
Comments and Posts
Activity Panel
21 Mar 2019

No activity

22 Mar 2019

No activity

23 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Mar 2019

No activity

25 Mar 2019

No activity

26 Mar 2019

No activity

27 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Mar 2019

No activity

29 Mar 2019

No activity

30 Mar 2019

No activity

31 Mar 2019

No activity

01 Apr 2019

No activity

02 Apr 2019

No activity

03 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

05 Apr 2019

No activity

06 Apr 2019

No activity

07 Apr 2019

No activity

08 Apr 2019

No activity

09 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

11 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

12 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

13 Apr 2019

No activity

14 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

15 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

16 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

18 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

19 Apr 2019

No activity

20 Apr 2019

No activity

21 Apr 2019

No activity

22 Apr 2019

No activity

23 Apr 2019

No activity

24 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

25 Apr 2019

No activity

26 Apr 2019

No activity

27 Apr 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

28 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

29 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

30 Apr 2019

No activity

01 May 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

02 May 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

03 May 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

04 May 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

05 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

06 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

07 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

08 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

09 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 May 2019

No activity

11 May 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

12 May 2019

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

13 May 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

14 May 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

15 May 2019

7 Question post: 140 Points

Total points: 140

16 May 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

17 May 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

18 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

19 May 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

20 May 2019

7 Question post: 140 Points

Total points: 140

21 May 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

22 May 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

23 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

24 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 May 2019

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

26 May 2019

No activity

27 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

28 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

29 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

30 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

31 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

01 Jun 2019

No activity

02 Jun 2019

No activity

03 Jun 2019

No activity

04 Jun 2019

No activity

05 Jun 2019

No activity

06 Jun 2019

No activity

07 Jun 2019

No activity

08 Jun 2019

No activity

09 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

10 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

11 Jun 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

12 Jun 2019

No activity

13 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

14 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

15 Jun 2019

No activity

16 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

17 Jun 2019

4 Comment: 80 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 100

18 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

19 Jun 2019

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

20 Jun 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

21 Jun 2019

No activity

22 Jun 2019

No activity

23 Jun 2019

No activity

24 Jun 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

25 Jun 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

26 Jun 2019

No activity

27 Jun 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

28 Jun 2019

No activity

29 Jun 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 Jun 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

01 Jul 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

02 Jul 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

03 Jul 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

04 Jul 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

05 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

06 Jul 2019

12 Question post: 240 Points

Total points: 240

07 Jul 2019

7 Question post: 140 Points

Total points: 140

08 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

09 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

10 Jul 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

11 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

12 Jul 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

13 Jul 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

14 Jul 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

15 Jul 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

16 Jul 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

17 Jul 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

18 Jul 2019

No activity

19 Jul 2019

No activity

20 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

21 Jul 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

22 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

23 Jul 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

24 Jul 2019

No activity

25 Jul 2019

No activity

26 Jul 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

27 Jul 2019

No activity

28 Jul 2019

No activity

29 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

30 Jul 2019

No activity

31 Jul 2019

No activity

01 Aug 2019

No activity

02 Aug 2019

No activity

03 Aug 2019

No activity

04 Aug 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

05 Aug 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

06 Aug 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

07 Aug 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

08 Aug 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

09 Aug 2019

No activity

10 Aug 2019

No activity

11 Aug 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

12 Aug 2019

No activity

13 Aug 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

14 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

15 Aug 2019

No activity

16 Aug 2019

No activity

17 Aug 2019

3 Comment: 60 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 100

18 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

19 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

20 Aug 2019

No activity

21 Aug 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

22 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

23 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

24 Aug 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

25 Aug 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

26 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

27 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

28 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

29 Aug 2019

12 Question post: 240 Points

Total points: 240

30 Aug 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

31 Aug 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

01 Sep 2019

7 Question post: 140 Points

Total points: 140

02 Sep 2019

10 Question post: 200 Points

Total points: 200

03 Sep 2019

11 Question post: 220 Points

Total points: 220

04 Sep 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

05 Sep 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

06 Sep 2019

No activity

07 Sep 2019

No activity

08 Sep 2019

3 Comment: 60 Points

8 Question post: 160 Points

Total points: 220

09 Sep 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 Sep 2019

No activity

11 Sep 2019

17 Question post: 340 Points

Total points: 340

12 Sep 2019

No activity

13 Sep 2019

No activity

14 Sep 2019

No activity

15 Sep 2019

No activity

16 Sep 2019

No activity

17 Sep 2019

No activity

18 Sep 2019

No activity

19 Sep 2019

No activity

20 Sep 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

21 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

12 Question post: 240 Points

Total points: 260

22 Sep 2019

2 Comment: 40 Points

7 Question post: 140 Points

Total points: 180

23 Sep 2019

12 Question post: 240 Points

Total points: 240

24 Sep 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

25 Sep 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

26 Sep 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

27 Sep 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

28 Sep 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

29 Sep 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

30 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

01 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

02 Oct 2019

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 80

03 Oct 2019

No activity

04 Oct 2019

No activity

05 Oct 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

06 Oct 2019

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 80

07 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

08 Oct 2019

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 80

09 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

10 Oct 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

11 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

12 Oct 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

13 Oct 2019

No activity

14 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

15 Oct 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

16 Oct 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

18 Oct 2019

No activity

19 Oct 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

20 Oct 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

21 Oct 2019

No activity

22 Oct 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

23 Oct 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

24 Oct 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 Oct 2019

No activity

27 Oct 2019

No activity

28 Oct 2019

No activity

29 Oct 2019

No activity

30 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

31 Oct 2019

No activity

01 Nov 2019

No activity

02 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

03 Nov 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

04 Nov 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

05 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

06 Nov 2019

No activity

07 Nov 2019

No activity

08 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

09 Nov 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 Nov 2019

No activity

11 Nov 2019

No activity

12 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

13 Nov 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

14 Nov 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

15 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

16 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

18 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

19 Nov 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

20 Nov 2019

8 Question post: 160 Points

Total points: 160

21 Nov 2019

10 Question post: 200 Points

Total points: 200

22 Nov 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

23 Nov 2019

No activity

24 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 100

25 Nov 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

26 Nov 2019

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

27 Nov 2019

No activity

28 Nov 2019

No activity

29 Nov 2019

No activity

30 Nov 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

01 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

02 Dec 2019

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

03 Dec 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

04 Dec 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

05 Dec 2019

No activity

06 Dec 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

07 Dec 2019

No activity

08 Dec 2019

No activity

09 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

10 Dec 2019

2 Comment: 40 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 120

11 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

12 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 100

13 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

14 Dec 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

15 Dec 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

16 Dec 2019

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

17 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 100

18 Dec 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

19 Dec 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

20 Dec 2019

No activity

21 Dec 2019

No activity

22 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Dec 2019

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 80

24 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 Dec 2019

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

26 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

27 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 Dec 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

29 Dec 2019

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

30 Dec 2019

4 Comment: 80 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 180

31 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

01 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

02 Jan 2020

No activity

03 Jan 2020

No activity

04 Jan 2020

No activity

05 Jan 2020

No activity

06 Jan 2020

No activity

07 Jan 2020

No activity

08 Jan 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

09 Jan 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

10 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

11 Jan 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

12 Jan 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

13 Jan 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

14 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

15 Jan 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

16 Jan 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

17 Jan 2020

No activity

18 Jan 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

19 Jan 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

20 Jan 2020

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

21 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

22 Jan 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

23 Jan 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

24 Jan 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

25 Jan 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

26 Jan 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

27 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 Jan 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

29 Jan 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 Jan 2020

No activity

31 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

01 Feb 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

02 Feb 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

03 Feb 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

04 Feb 2020

10 Question post: 200 Points

Total points: 200

05 Feb 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

06 Feb 2020

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

07 Feb 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

08 Feb 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

09 Feb 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

10 Feb 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

11 Feb 2020

No activity

12 Feb 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

13 Feb 2020

No activity

14 Feb 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

15 Feb 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

16 Feb 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

17 Feb 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

18 Feb 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

19 Feb 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

20 Feb 2020

No activity

21 Feb 2020

No activity

22 Feb 2020

No activity

23 Feb 2020

No activity

24 Feb 2020

No activity

25 Feb 2020

No activity

26 Feb 2020

No activity

27 Feb 2020

No activity

28 Feb 2020

No activity

29 Feb 2020

No activity

01 Mar 2020

No activity

02 Mar 2020

No activity

03 Mar 2020

No activity

04 Mar 2020

No activity

05 Mar 2020

No activity

06 Mar 2020

No activity

07 Mar 2020

No activity

08 Mar 2020

No activity

09 Mar 2020

No activity

10 Mar 2020

No activity

11 Mar 2020

No activity

12 Mar 2020

No activity

13 Mar 2020

No activity

14 Mar 2020

No activity

15 Mar 2020

No activity

16 Mar 2020

No activity

17 Mar 2020

No activity

18 Mar 2020

No activity

19 Mar 2020

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
No item
Educations
No item
Professions
طراحی بانک اطلاعاتی با sql server
پیکربندی سرورها و سرویس های مایکروسافت بر روی ویندوز سرور 2008 و 2012
آشنایی کامل با مجازی ساز vmware esxi و پنل vcenter
آشنایی با زبان برنامه نویسی #c و ms sql server
mcse
View 3 more
Certificates
No item
Projects
برنامه جانبی مالی
- Now
برنامه ای برای انجام برخی تغییرات در سیستم های مالی که به صورت پیش فرض در سیستم مالی پیش بینی نشده اند.
برنامه اتوماسیون مدیریت شرکت های حمل و نقل (STAR)
- Now
برنامه کامل مدیریت حمل و نقل دریایی مدیریت مشتریان ، بارنامه ها ، صورتجساب ها ، EQC قابلیت اتصال به سیستم های مالی
برنامه Mapper
- Now
انتقال اطلاعات بین سیستم های فروش و مالی ارسال اتوماتیک اطلاعات به منظور تسریع و دقت اطلاعات در سیستم های مالی
View 1 more
Patents
No item
Training Courses
exchange server 2016
کهکشان نور
- Now
web pack
کهکشان نور
- Now
vmware
کهکشان نور
- Now
View 1 more
Favorites
No item
Languages
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
No item
Profile visitors
Privacy settings
Accept Cancel
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....