تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
علی آقامیری cover علی آقامیری

علی آقامیری

کارشناس شبکه و مجازی سازی
ایران
تهران
تهران
37 Connections
About
کارشناس شبکه ، مجازی سازی و انواع Mail Server متخصص راه اندازی و نگهداری اتوماسیون های اداری سفارشی برنامه نویس و ارائه کننده نرم افزار اتوماسیون شرکت های حمل و نقل
Activity Panel
20 Mar 2020

No activity

21 Mar 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

22 Mar 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

23 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

24 Mar 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

25 Mar 2020

17 Question post: 340 Points

Total points: 340

26 Mar 2020

10 Question post: 200 Points

Total points: 200

27 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

8 Question post: 160 Points

Total points: 180

28 Mar 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

29 Mar 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 Mar 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

31 Mar 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

01 Apr 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

02 Apr 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

03 Apr 2020

2 Comment: 40 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 160

04 Apr 2020

10 Question post: 200 Points

Total points: 200

05 Apr 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

06 Apr 2020

3 Comment: 60 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 140

07 Apr 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

08 Apr 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

09 Apr 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 Apr 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

11 Apr 2020

11 Question post: 220 Points

Total points: 220

12 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

13 Apr 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

14 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

15 Apr 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

16 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

7 Question post: 140 Points

Total points: 160

17 Apr 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

18 Apr 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

19 Apr 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

20 Apr 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

21 Apr 2020

6 Question post: 120 Points

Total points: 120

22 Apr 2020

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

23 Apr 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

24 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

25 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

26 Apr 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

29 Apr 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

30 Apr 2020

2 Comment: 40 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 100

01 May 2020

3 Comment: 60 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 180

02 May 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

03 May 2020

No activity

04 May 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

05 May 2020

No activity

06 May 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

07 May 2020

No activity

08 May 2020

No activity

09 May 2020

2 Comment: 40 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 140

10 May 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

11 May 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

12 May 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

13 May 2020

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

14 May 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

15 May 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

16 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 May 2020

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

18 May 2020

1 Comment: 20 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 100

19 May 2020

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

20 May 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

21 May 2020

2 Comment: 40 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 120

22 May 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

23 May 2020

2 Comment: 40 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 100

24 May 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

25 May 2020

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

26 May 2020

4 Comment: 80 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 180

27 May 2020

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

28 May 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

29 May 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 May 2020

No activity

31 May 2020

No activity

01 Jun 2020

2 Comment: 40 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 160

02 Jun 2020

3 Comment: 60 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 140

03 Jun 2020

11 Question post: 220 Points

Total points: 220

04 Jun 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
No item
Educations
No item
Professions
طراحی بانک اطلاعاتی با sql server
پیکربندی سرورها و سرویس های مایکروسافت بر روی ویندوز سرور 2008 و 2012
آشنایی کامل با مجازی ساز vmware esxi و پنل vcenter
آشنایی با زبان برنامه نویسی #c و ms sql server
mcse
View 3 more
Certificates
No item
Projects
برنامه جانبی مالی
- Now
برنامه ای برای انجام برخی تغییرات در سیستم های مالی که به صورت پیش فرض در سیستم مالی پیش بینی نشده اند.
برنامه اتوماسیون مدیریت شرکت های حمل و نقل (STAR)
- Now
برنامه کامل مدیریت حمل و نقل دریایی مدیریت مشتریان ، بارنامه ها ، صورتجساب ها ، EQC قابلیت اتصال به سیستم های مالی
برنامه Mapper
- Now
انتقال اطلاعات بین سیستم های فروش و مالی ارسال اتوماتیک اطلاعات به منظور تسریع و دقت اطلاعات در سیستم های مالی
View 1 more
Patents
No item
Training Courses
exchange server 2016
کهکشان نور
- Now
web pack
کهکشان نور
- Now
vmware
کهکشان نور
- Now
View 1 more
Languages
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
No item
Profile visitors
ّImaginer

v4lirez4v

همیلا امیدوار

golnaz

سامان

Dany Sharp

محمدرضا جابری

I am a student forever

علی رحیمی

دانیال فرزانه

Instructor - Consultant - Designer

محمد الهی

hgoodarzi68

فاطمه باقری کوشالشا

Mehdi

پیمان محمدی

+9****+31

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت ، بدافزار نویس و مدیر جزیره ورزش توسینسو

نیما

petro

محمد رضا نیازیان

Network Administrator

shahram420

rkbt2015

سید مهدی

+9****+80

mnajmi

بهزاد حسن زاده

کارشناس مجازی سازی (VMware)

نیما راد

IT

احمدرضا بهروزی

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص امنیت شبکه

alilavasani

+9****+68

سیامک

Privacy settings
Accept Cancel