About
بهروز سیروس زاد ، ليسانس سخت افزار كامپيوتر از دانشگاه شيراز ، بیش از 10 سال سابقه فعالیت تخصصی در IT وشبکه ، تخصص در حوزه های مجازی سازی ، دوره دیدیه مایکروسافت و دارای مدارکMCP,MCSA2012,MCSA 2016,MCSE Cloud and Infra ، میکروتیک ، سرورهای HP و انواع Storage ها.دوره دیده شرکت EMC و یکی از اعضای رسمی انجمن مشاورین community شرکت EMC و متخصص در زمینه اکثر دستگاهی های این شرکت.. ، Routing و CCNA-Switching ، الکترونیک ، VoIP و ... مدرس و مشاور در حوزه های تخصصی شبکه...یکی از متخصصین راه اندازیsoftware defined Data center و مخترع و سازنده سیستم های کنترل سویچینگ هوشمند و وسایل الکترونیکی از طریق اینترنت به نام اینترنت اشیاء Internet of Things. با شماره پتنت 43599 .مسلط به دوزبان آلمانی و انگلیسی . آدرس ايميل اينجانب : b.sirouszad@gmail.com کانال رسمی اینجانب در تلگرام: telegram.me/sirouszad
Activity Panel
21 Mar 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

22 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

23 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

24 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

25 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

26 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

27 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

28 Mar 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

29 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

30 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

31 Mar 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

01 Apr 2019

5 Comment: 100 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 200

02 Apr 2019

3 Video: 300 Points

Total points: 300

03 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

04 Apr 2019

No activity

05 Apr 2019

2 Video: 200 Points

Total points: 200

06 Apr 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

07 Apr 2019

No activity

08 Apr 2019

No activity

09 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

10 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

11 Apr 2019

5 Comment: 100 Points

Total points: 100

12 Apr 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

13 Apr 2019

7 Comment: 140 Points

Total points: 140

14 Apr 2019

7 Comment: 140 Points

Total points: 140

15 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

16 Apr 2019

8 Comment: 160 Points

Total points: 160

17 Apr 2019

5 Comment: 100 Points

Total points: 100

18 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

19 Apr 2019

No activity

20 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

21 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

22 Apr 2019

No activity

23 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

24 Apr 2019

No activity

25 Apr 2019

No activity

26 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 Apr 2019

No activity

28 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

29 Apr 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

30 Apr 2019

No activity

01 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

02 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

03 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 May 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

05 May 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

06 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

07 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

08 May 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

09 May 2019

No activity

10 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

11 May 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

12 May 2019

5 Comment: 100 Points

Total points: 100

13 May 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

14 May 2019

No activity

15 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

16 May 2019

No activity

17 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 May 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

19 May 2019

No activity

20 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

21 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

22 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

23 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 May 2019

No activity

25 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 May 2019

No activity

27 May 2019

No activity

28 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

29 May 2019

No activity

30 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

31 May 2019

No activity

01 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

02 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

03 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

04 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

05 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

06 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

07 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

08 Jun 2019

No activity

09 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

10 Jun 2019

No activity

11 Jun 2019

No activity

12 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

13 Jun 2019

No activity

14 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

15 Jun 2019

No activity

16 Jun 2019

No activity

17 Jun 2019

No activity

18 Jun 2019

No activity

19 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

20 Jun 2019

No activity

21 Jun 2019

No activity

22 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

25 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 Jun 2019

No activity

27 Jun 2019

No activity

28 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

29 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

30 Jun 2019

No activity

01 Jul 2019

No activity

02 Jul 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

03 Jul 2019

No activity

04 Jul 2019

No activity

05 Jul 2019

No activity

06 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

07 Jul 2019

No activity

08 Jul 2019

No activity

09 Jul 2019

No activity

10 Jul 2019

No activity

11 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

12 Jul 2019

No activity

13 Jul 2019

No activity

14 Jul 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

15 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

16 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

17 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 Jul 2019

No activity

19 Jul 2019

No activity

20 Jul 2019

No activity

21 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

22 Jul 2019

No activity

23 Jul 2019

No activity

24 Jul 2019

No activity

25 Jul 2019

No activity

26 Jul 2019

No activity

27 Jul 2019

6 Comment: 120 Points

Total points: 120

28 Jul 2019

No activity

29 Jul 2019

No activity

30 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

31 Jul 2019

No activity

01 Aug 2019

No activity

02 Aug 2019

No activity

03 Aug 2019

No activity

04 Aug 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

05 Aug 2019

No activity

06 Aug 2019

No activity

07 Aug 2019

No activity

08 Aug 2019

No activity

09 Aug 2019

No activity

10 Aug 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

11 Aug 2019

No activity

12 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

13 Aug 2019

No activity

14 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

15 Aug 2019

No activity

16 Aug 2019

No activity

17 Aug 2019

No activity

18 Aug 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

19 Aug 2019

No activity

20 Aug 2019

No activity

21 Aug 2019

No activity

22 Aug 2019

No activity

23 Aug 2019

No activity

24 Aug 2019

No activity

25 Aug 2019

No activity

26 Aug 2019

No activity

27 Aug 2019

No activity

28 Aug 2019

No activity

29 Aug 2019

No activity

30 Aug 2019

No activity

31 Aug 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

01 Sep 2019

No activity

02 Sep 2019

No activity

03 Sep 2019

No activity

04 Sep 2019

No activity

05 Sep 2019

No activity

06 Sep 2019

No activity

07 Sep 2019

No activity

08 Sep 2019

No activity

09 Sep 2019

No activity

10 Sep 2019

No activity

11 Sep 2019

No activity

12 Sep 2019

No activity

13 Sep 2019

No activity

14 Sep 2019

No activity

15 Sep 2019

No activity

16 Sep 2019

No activity

17 Sep 2019

No activity

18 Sep 2019

No activity

19 Sep 2019

No activity

20 Sep 2019

No activity

21 Sep 2019

No activity

22 Sep 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

23 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Sep 2019

No activity

25 Sep 2019

No activity

26 Sep 2019

No activity

27 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Sep 2019

No activity

29 Sep 2019

No activity

30 Sep 2019

No activity

01 Oct 2019

No activity

02 Oct 2019

No activity

03 Oct 2019

No activity

04 Oct 2019

No activity

05 Oct 2019

No activity

06 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

07 Oct 2019

No activity

08 Oct 2019

No activity

09 Oct 2019

No activity

10 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

11 Oct 2019

No activity

12 Oct 2019

No activity

13 Oct 2019

No activity

14 Oct 2019

No activity

15 Oct 2019

No activity

16 Oct 2019

No activity

17 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 Oct 2019

No activity

19 Oct 2019

No activity

20 Oct 2019

No activity

21 Oct 2019

No activity

22 Oct 2019

No activity

23 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Oct 2019

No activity

25 Oct 2019

No activity

26 Oct 2019

No activity

27 Oct 2019

No activity

28 Oct 2019

No activity

29 Oct 2019

No activity

30 Oct 2019

No activity

31 Oct 2019

No activity

01 Nov 2019

No activity

02 Nov 2019

No activity

03 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 Nov 2019

No activity

05 Nov 2019

No activity

06 Nov 2019

No activity

07 Nov 2019

No activity

08 Nov 2019

6 Comment: 120 Points

Total points: 120

09 Nov 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

10 Nov 2019

No activity

11 Nov 2019

No activity

12 Nov 2019

No activity

13 Nov 2019

No activity

14 Nov 2019

No activity

15 Nov 2019

No activity

16 Nov 2019

No activity

17 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 Nov 2019

No activity

19 Nov 2019

No activity

20 Nov 2019

No activity

21 Nov 2019

No activity

22 Nov 2019

No activity

23 Nov 2019

15 Comment: 300 Points

Total points: 300

24 Nov 2019

No activity

25 Nov 2019

No activity

26 Nov 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

27 Nov 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

28 Nov 2019

No activity

29 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

30 Nov 2019

No activity

01 Dec 2019

No activity

02 Dec 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

03 Dec 2019

No activity

04 Dec 2019

No activity

05 Dec 2019

No activity

06 Dec 2019

No activity

07 Dec 2019

No activity

08 Dec 2019

No activity

09 Dec 2019

No activity

10 Dec 2019

No activity

11 Dec 2019

No activity

12 Dec 2019

No activity

13 Dec 2019

No activity

14 Dec 2019

No activity

15 Dec 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

16 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

17 Dec 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

18 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

19 Dec 2019

No activity

20 Dec 2019

No activity

21 Dec 2019

No activity

22 Dec 2019

No activity

23 Dec 2019

No activity

24 Dec 2019

6 Comment: 120 Points

Total points: 120

25 Dec 2019

No activity

26 Dec 2019

No activity

27 Dec 2019

No activity

28 Dec 2019

No activity

29 Dec 2019

No activity

30 Dec 2019

No activity

31 Dec 2019

No activity

01 Jan 2020

No activity

02 Jan 2020

No activity

03 Jan 2020

No activity

04 Jan 2020

No activity

05 Jan 2020

13 Comment: 260 Points

Total points: 260

06 Jan 2020

No activity

07 Jan 2020

No activity

08 Jan 2020

No activity

09 Jan 2020

No activity

10 Jan 2020

No activity

11 Jan 2020

7 Comment: 140 Points

Total points: 140

12 Jan 2020

No activity

13 Jan 2020

No activity

14 Jan 2020

No activity

15 Jan 2020

No activity

16 Jan 2020

No activity

17 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 Jan 2020

No activity

19 Jan 2020

No activity

20 Jan 2020

No activity

21 Jan 2020

No activity

22 Jan 2020

No activity

23 Jan 2020

No activity

24 Jan 2020

No activity

25 Jan 2020

5 Comment: 100 Points

Total points: 100

26 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 Jan 2020

No activity

28 Jan 2020

No activity

29 Jan 2020

No activity

30 Jan 2020

No activity

31 Jan 2020

No activity

01 Feb 2020

No activity

02 Feb 2020

No activity

03 Feb 2020

No activity

04 Feb 2020

No activity

05 Feb 2020

No activity

06 Feb 2020

No activity

07 Feb 2020

No activity

08 Feb 2020

No activity

09 Feb 2020

No activity

10 Feb 2020

No activity

11 Feb 2020

No activity

12 Feb 2020

No activity

13 Feb 2020

No activity

14 Feb 2020

No activity

15 Feb 2020

No activity

16 Feb 2020

No activity

17 Feb 2020

No activity

18 Feb 2020

No activity

19 Feb 2020

No activity

20 Feb 2020

No activity

21 Feb 2020

No activity

22 Feb 2020

No activity

23 Feb 2020

No activity

24 Feb 2020

No activity

25 Feb 2020

No activity

26 Feb 2020

No activity

27 Feb 2020

No activity

28 Feb 2020

No activity

29 Feb 2020

No activity

01 Mar 2020

No activity

02 Mar 2020

No activity

03 Mar 2020

No activity

04 Mar 2020

No activity

05 Mar 2020

No activity

06 Mar 2020

No activity

07 Mar 2020

No activity

08 Mar 2020

No activity

09 Mar 2020

No activity

10 Mar 2020

No activity

11 Mar 2020

No activity

12 Mar 2020

No activity

13 Mar 2020

No activity

14 Mar 2020

No activity

15 Mar 2020

No activity

16 Mar 2020

No activity

17 Mar 2020

No activity

18 Mar 2020

No activity

19 Mar 2020

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Courses
Contents
Contents activity
Islands activity
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Uploading image
Privacy settings
Accept Cancel
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....