تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Insider
حامد  فروردین cover حامد  فروردین

حامد فروردین

مدیر تیم Operation شرکت Tecnotree
ایران
البرز
کرج
0 Connections
شرکت بین المللی tecnotree - پروژه ایرانسل
دانشگاه غیرانتفاعی رجا
About
دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار با بیش از 14 سال سابقه کار حرفه ای در حوزه IT به عنوان توسعه دهنده ، طراح پایگاه داده ، مشاور و مدیر سیستم های نرم افزاری در شرکت های داخلی و بین المللی .. هم اکنون به عنوان مدیر تیم Operation در شرکت tecnotree و پروژه ایرانسل مشغول به کار هستم .
Activity Panel
20 Mar 2020

No activity

21 Mar 2020

No activity

22 Mar 2020

No activity

23 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

24 Mar 2020

No activity

25 Mar 2020

No activity

26 Mar 2020

4 Video: 400 Points

Total points: 400

27 Mar 2020

2 Video: 200 Points

Total points: 200

28 Mar 2020

No activity

29 Mar 2020

No activity

30 Mar 2020

No activity

31 Mar 2020

No activity

01 Apr 2020

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

02 Apr 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

03 Apr 2020

No activity

04 Apr 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

05 Apr 2020

No activity

06 Apr 2020

No activity

07 Apr 2020

No activity

08 Apr 2020

No activity

09 Apr 2020

No activity

10 Apr 2020

No activity

11 Apr 2020

No activity

12 Apr 2020

No activity

13 Apr 2020

No activity

14 Apr 2020

No activity

15 Apr 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

16 Apr 2020

No activity

17 Apr 2020

No activity

18 Apr 2020

No activity

19 Apr 2020

No activity

20 Apr 2020

No activity

21 Apr 2020

No activity

22 Apr 2020

No activity

23 Apr 2020

No activity

24 Apr 2020

No activity

25 Apr 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

26 Apr 2020

No activity

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

No activity

29 Apr 2020

No activity

30 Apr 2020

1 Question post: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

01 May 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

02 May 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

03 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 May 2020

No activity

05 May 2020

No activity

06 May 2020

No activity

07 May 2020

No activity

08 May 2020

1 Links: 20 Points

2 Video: 200 Points

Total points: 220

09 May 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

10 May 2020

No activity

11 May 2020

No activity

12 May 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

13 May 2020

No activity

14 May 2020

No activity

15 May 2020

No activity

16 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

17 May 2020

No activity

18 May 2020

No activity

19 May 2020

No activity

20 May 2020

No activity

21 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

22 May 2020

No activity

23 May 2020

No activity

24 May 2020

No activity

25 May 2020

2 Video: 200 Points

Total points: 200

26 May 2020

No activity

27 May 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 May 2020

No activity

29 May 2020

No activity

30 May 2020

No activity

31 May 2020

1 Comment: 20 Points

4 Video: 400 Points

Total points: 420

01 Jun 2020

2 Video: 200 Points

Total points: 200

02 Jun 2020

No activity

03 Jun 2020

No activity

04 Jun 2020

No activity

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
مدیر فنی و کارشناس مخابرات
شرکت بین المللی tecnotree - پروژه ایرانسل
- Now
مهندس نرم افزار-توسعه دهنده
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
21 May 2004 - 22 May 2010
مسولیت / دستاوردها : 1. تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری سازمان (MIS) 2. مدل سازی اطلاعات ، طراحی بانک های اطلاعاتی رابطه ای 3. برگزاری دوره آموزشی RUP در سطح مدیران و کارشناسان
Educations
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه غیرانتفاعی رجا
- Now
دستاوردها / فعالیت ها : 1. برگزاری سمینار های آموزشی برای داشجویان کارشناسی نرم افزار و مخابرات (Linux – 3 layer software Architecture ) 2. همکاری با تیم روباتیک / هوش مصنوعی دانشگاه
Professions
کارشناس مخابرات
جاوا
آشنایی با پایگاه داده mongodb
sql server
c sharp
View 3 more
Certificates
itil v3
APMG International
مهندسی نرم افزار
Workshop UML & RUP
asp.net
Asp.Net (C#)
View 1 more
Projects
Irancell Billing Systems
شرکت بین المللی tecnotree - پروژه ایرانسل
- Now
E-bill – E-print - Rating
Irancell Portal Applications
شرکت بین المللی tecnotree - پروژه ایرانسل
- Now
E-care / Concierge SSP / Dealer Portals
كنترل كيفيت
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
- Now
ارزيابي تامين كنندگان كاليبراسيون
View 1 more
Patents
No item
Training Courses
No item
Languages
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
No item
Profile visitors
کاظم تقندیکی

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار ، متخصص علم داده (داده کاوی، یادگیری ماشین و ...) و مدرس دانشگاه

mesmaeilifarid

کرامت علیجانی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

سینا رضایی

Work on Openstack, Kubernetes, NFV

upam

+9****+46

+9****+52

محمدرضا محمودی

SRE

Jawad Ehsani

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

محمد عابدینی

کارشناس ارشد و مدیر جزیره لینوکس و یونیکس توسینسو

h.ahmadi

+9****+32

سینا سعیدی

+9****+84

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص امنیت شبکه

+9****+71

علی حسین پور

رضا فولادوندی

+9****+55

Privacy settings
Accept Cancel