About
اسحاق احمدپور، دانش آموخته دستیار شبکه های مایکروسافتی (MCSA) از مرکز Microsoft Innovation کشور ارمنستان و مهندس شبکه های مایکروسافتی (MCSE) از مرکز Ultimate کشور ترکیه| کارشناس در زمینه Virtualization| کارشناس شبکه های بی سیم CWNA| مدیر شبکه در پرشیانت، فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز، مترجم، مدرس، راهنمای تور به زبان انگلیسی. دارای 15 سال سابقه در زمینه IT و ده سال فعالیت مستمر در شبکه. تالیف و ترجمه بیش از ده ها مقاله و صدها مطلب آی تی در نشریات و وبسایت های خبری مرتبط
Activity Panel
21 Mar 2019

No activity

22 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Mar 2019

No activity

24 Mar 2019

No activity

25 Mar 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

26 Mar 2019

No activity

27 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Mar 2019

No activity

29 Mar 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

30 Mar 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

31 Mar 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

01 Apr 2019

No activity

02 Apr 2019

No activity

03 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

04 Apr 2019

No activity

05 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

06 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

07 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

08 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

09 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

10 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

11 Apr 2019

No activity

12 Apr 2019

No activity

13 Apr 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

14 Apr 2019

No activity

15 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

16 Apr 2019

No activity

17 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

18 Apr 2019

No activity

19 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

20 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

21 Apr 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

22 Apr 2019

No activity

23 Apr 2019

No activity

24 Apr 2019

No activity

25 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

26 Apr 2019

No activity

27 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

29 Apr 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 Apr 2019

No activity

01 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

02 May 2019

No activity

03 May 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

04 May 2019

No activity

05 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

06 May 2019

No activity

07 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

08 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

09 May 2019

No activity

10 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

11 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

12 May 2019

No activity

13 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

14 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

15 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

16 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

17 May 2019

No activity

18 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

19 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

20 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

21 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

22 May 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

23 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

24 May 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 May 2019

No activity

26 May 2019

No activity

27 May 2019

No activity

28 May 2019

No activity

29 May 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

30 May 2019

No activity

31 May 2019

No activity

01 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

02 Jun 2019

No activity

03 Jun 2019

No activity

04 Jun 2019

No activity

05 Jun 2019

No activity

06 Jun 2019

No activity

07 Jun 2019

No activity

08 Jun 2019

No activity

09 Jun 2019

No activity

10 Jun 2019

No activity

11 Jun 2019

No activity

12 Jun 2019

No activity

13 Jun 2019

No activity

14 Jun 2019

No activity

15 Jun 2019

No activity

16 Jun 2019

No activity

17 Jun 2019

No activity

18 Jun 2019

No activity

19 Jun 2019

No activity

20 Jun 2019

No activity

21 Jun 2019

No activity

22 Jun 2019

No activity

23 Jun 2019

No activity

24 Jun 2019

No activity

25 Jun 2019

No activity

26 Jun 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

27 Jun 2019

No activity

28 Jun 2019

No activity

29 Jun 2019

No activity

30 Jun 2019

No activity

01 Jul 2019

No activity

02 Jul 2019

No activity

03 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

04 Jul 2019

No activity

05 Jul 2019

No activity

06 Jul 2019

No activity

07 Jul 2019

No activity

08 Jul 2019

No activity

09 Jul 2019

No activity

10 Jul 2019

No activity

11 Jul 2019

No activity

12 Jul 2019

No activity

13 Jul 2019

No activity

14 Jul 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

15 Jul 2019

No activity

16 Jul 2019

No activity

17 Jul 2019

No activity

18 Jul 2019

No activity

19 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

20 Jul 2019

No activity

21 Jul 2019

No activity

22 Jul 2019

No activity

23 Jul 2019

No activity

24 Jul 2019

No activity

25 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 Jul 2019

No activity

27 Jul 2019

No activity

28 Jul 2019

No activity

29 Jul 2019

No activity

30 Jul 2019

No activity

31 Jul 2019

No activity

01 Aug 2019

No activity

02 Aug 2019

No activity

03 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

05 Aug 2019

No activity

06 Aug 2019

No activity

07 Aug 2019

No activity

08 Aug 2019

No activity

09 Aug 2019

No activity

10 Aug 2019

No activity

11 Aug 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

12 Aug 2019

No activity

13 Aug 2019

No activity

14 Aug 2019

No activity

15 Aug 2019

No activity

16 Aug 2019

No activity

17 Aug 2019

No activity

18 Aug 2019

No activity

19 Aug 2019

No activity

20 Aug 2019

No activity

21 Aug 2019

No activity

22 Aug 2019

No activity

23 Aug 2019

No activity

24 Aug 2019

No activity

25 Aug 2019

No activity

26 Aug 2019

No activity

27 Aug 2019

No activity

28 Aug 2019

No activity

29 Aug 2019

No activity

30 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 120

31 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

01 Sep 2019

No activity

02 Sep 2019

No activity

03 Sep 2019

No activity

04 Sep 2019

No activity

05 Sep 2019

No activity

06 Sep 2019

No activity

07 Sep 2019

No activity

08 Sep 2019

No activity

09 Sep 2019

No activity

10 Sep 2019

No activity

11 Sep 2019

No activity

12 Sep 2019

No activity

13 Sep 2019

No activity

14 Sep 2019

No activity

15 Sep 2019

No activity

16 Sep 2019

No activity

17 Sep 2019

No activity

18 Sep 2019

No activity

19 Sep 2019

No activity

20 Sep 2019

No activity

21 Sep 2019

No activity

22 Sep 2019

No activity

23 Sep 2019

No activity

24 Sep 2019

No activity

25 Sep 2019

No activity

26 Sep 2019

No activity

27 Sep 2019

No activity

28 Sep 2019

No activity

29 Sep 2019

No activity

30 Sep 2019

No activity

01 Oct 2019

No activity

02 Oct 2019

No activity

03 Oct 2019

No activity

04 Oct 2019

No activity

05 Oct 2019

No activity

06 Oct 2019

No activity

07 Oct 2019

No activity

08 Oct 2019

No activity

09 Oct 2019

No activity

10 Oct 2019

No activity

11 Oct 2019

No activity

12 Oct 2019

No activity

13 Oct 2019

No activity

14 Oct 2019

No activity

15 Oct 2019

No activity

16 Oct 2019

No activity

17 Oct 2019

No activity

18 Oct 2019

No activity

19 Oct 2019

No activity

20 Oct 2019

No activity

21 Oct 2019

No activity

22 Oct 2019

No activity

23 Oct 2019

No activity

24 Oct 2019

No activity

25 Oct 2019

No activity

26 Oct 2019

No activity

27 Oct 2019

No activity

28 Oct 2019

No activity

29 Oct 2019

No activity

30 Oct 2019

No activity

31 Oct 2019

No activity

01 Nov 2019

No activity

02 Nov 2019

No activity

03 Nov 2019

No activity

04 Nov 2019

No activity

05 Nov 2019

No activity

06 Nov 2019

No activity

07 Nov 2019

No activity

08 Nov 2019

No activity

09 Nov 2019

No activity

10 Nov 2019

No activity

11 Nov 2019

No activity

12 Nov 2019

No activity

13 Nov 2019

No activity

14 Nov 2019

No activity

15 Nov 2019

No activity

16 Nov 2019

No activity

17 Nov 2019

No activity

18 Nov 2019

No activity

19 Nov 2019

No activity

20 Nov 2019

No activity

21 Nov 2019

No activity

22 Nov 2019

No activity

23 Nov 2019

No activity

24 Nov 2019

No activity

25 Nov 2019

No activity

26 Nov 2019

No activity

27 Nov 2019

No activity

28 Nov 2019

No activity

29 Nov 2019

No activity

30 Nov 2019

No activity

01 Dec 2019

No activity

02 Dec 2019

No activity

03 Dec 2019

No activity

04 Dec 2019

No activity

05 Dec 2019

No activity

06 Dec 2019

No activity

07 Dec 2019

No activity

08 Dec 2019

No activity

09 Dec 2019

No activity

10 Dec 2019

No activity

11 Dec 2019

No activity

12 Dec 2019

No activity

13 Dec 2019

No activity

14 Dec 2019

No activity

15 Dec 2019

No activity

16 Dec 2019

No activity

17 Dec 2019

No activity

18 Dec 2019

No activity

19 Dec 2019

No activity

20 Dec 2019

No activity

21 Dec 2019

No activity

22 Dec 2019

No activity

23 Dec 2019

No activity

24 Dec 2019

No activity

25 Dec 2019

No activity

26 Dec 2019

No activity

27 Dec 2019

No activity

28 Dec 2019

No activity

29 Dec 2019

No activity

30 Dec 2019

No activity

31 Dec 2019

No activity

01 Jan 2020

No activity

02 Jan 2020

No activity

03 Jan 2020

No activity

04 Jan 2020

No activity

05 Jan 2020

No activity

06 Jan 2020

No activity

07 Jan 2020

No activity

08 Jan 2020

No activity

09 Jan 2020

No activity

10 Jan 2020

No activity

11 Jan 2020

No activity

12 Jan 2020

No activity

13 Jan 2020

No activity

14 Jan 2020

No activity

15 Jan 2020

No activity

16 Jan 2020

No activity

17 Jan 2020

No activity

18 Jan 2020

No activity

19 Jan 2020

No activity

20 Jan 2020

No activity

21 Jan 2020

No activity

22 Jan 2020

No activity

23 Jan 2020

No activity

24 Jan 2020

No activity

25 Jan 2020

No activity

26 Jan 2020

No activity

27 Jan 2020

No activity

28 Jan 2020

No activity

29 Jan 2020

No activity

30 Jan 2020

No activity

31 Jan 2020

No activity

01 Feb 2020

No activity

02 Feb 2020

No activity

03 Feb 2020

No activity

04 Feb 2020

No activity

05 Feb 2020

No activity

06 Feb 2020

No activity

07 Feb 2020

No activity

08 Feb 2020

No activity

09 Feb 2020

No activity

10 Feb 2020

No activity

11 Feb 2020

No activity

12 Feb 2020

No activity

13 Feb 2020

No activity

14 Feb 2020

No activity

15 Feb 2020

No activity

16 Feb 2020

No activity

17 Feb 2020

No activity

18 Feb 2020

No activity

19 Feb 2020

No activity

20 Feb 2020

No activity

21 Feb 2020

No activity

22 Feb 2020

No activity

23 Feb 2020

No activity

24 Feb 2020

No activity

25 Feb 2020

No activity

26 Feb 2020

No activity

27 Feb 2020

No activity

28 Feb 2020

No activity

29 Feb 2020

No activity

01 Mar 2020

No activity

02 Mar 2020

No activity

03 Mar 2020

No activity

04 Mar 2020

No activity

05 Mar 2020

No activity

06 Mar 2020

No activity

07 Mar 2020

No activity

08 Mar 2020

No activity

09 Mar 2020

No activity

10 Mar 2020

No activity

11 Mar 2020

No activity

12 Mar 2020

No activity

13 Mar 2020

No activity

14 Mar 2020

No activity

15 Mar 2020

No activity

16 Mar 2020

No activity

17 Mar 2020

No activity

18 Mar 2020

No activity

19 Mar 2020

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Contents
Contents activity
Islands activity
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Uploading image
Privacy settings
Accept Cancel
×

You can buy cheaper in our wonderful discounts