تا %60 درصد تخفیف برای تنها 2 نفر با کد G914UG2S + صدور گواهینامه فقط تا
000000
TOSINSO Insider
پوریا تعبدی cover پوریا تعبدی

پوریا تعبدی

کارشناس ارشد امنیت اطلاعات و ارتباطات، مدرس و مشاور بین المللی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو
ایران
فارس
شیراز
22 Connections
شرکت ندا گستر صبا (صبانت - پشتیبانی فارس - کاوش)
مایکروسافت - امارات - دبی
About
پوریا تعبدی - کارشناس ارشد امنیت شبکه، مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو... میکروتیکفا، مرکز تخصصی آموزش و آزمون های مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو در ایران. (http://mikrotikfa.com) (لینک گروه تلگرام ميكروتيکفا: https://telegram.me/joinchat/C8YX6z-ECUnBJENop8JMBA)
Activity Panel
20 Mar 2020

No activity

21 Mar 2020

No activity

22 Mar 2020

No activity

23 Mar 2020

No activity

24 Mar 2020

No activity

25 Mar 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 Mar 2020

No activity

27 Mar 2020

No activity

28 Mar 2020

No activity

29 Mar 2020

No activity

30 Mar 2020

No activity

31 Mar 2020

No activity

01 Apr 2020

No activity

02 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

03 Apr 2020

No activity

04 Apr 2020

No activity

05 Apr 2020

No activity

06 Apr 2020

No activity

07 Apr 2020

No activity

08 Apr 2020

No activity

09 Apr 2020

No activity

10 Apr 2020

No activity

11 Apr 2020

No activity

12 Apr 2020

No activity

13 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

14 Apr 2020

No activity

15 Apr 2020

No activity

16 Apr 2020

No activity

17 Apr 2020

No activity

18 Apr 2020

No activity

19 Apr 2020

No activity

20 Apr 2020

No activity

21 Apr 2020

No activity

22 Apr 2020

No activity

23 Apr 2020

No activity

24 Apr 2020

No activity

25 Apr 2020

No activity

26 Apr 2020

No activity

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

No activity

29 Apr 2020

No activity

30 Apr 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

01 May 2020

No activity

02 May 2020

No activity

03 May 2020

No activity

04 May 2020

No activity

05 May 2020

No activity

06 May 2020

No activity

07 May 2020

No activity

08 May 2020

No activity

09 May 2020

No activity

10 May 2020

No activity

11 May 2020

No activity

12 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

13 May 2020

No activity

14 May 2020

No activity

15 May 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

16 May 2020

No activity

17 May 2020

No activity

18 May 2020

No activity

19 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

20 May 2020

No activity

21 May 2020

No activity

22 May 2020

No activity

23 May 2020

No activity

24 May 2020

No activity

25 May 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

26 May 2020

No activity

27 May 2020

No activity

28 May 2020

No activity

29 May 2020

No activity

30 May 2020

No activity

31 May 2020

No activity

01 Jun 2020

No activity

02 Jun 2020

No activity

03 Jun 2020

No activity

04 Jun 2020

No activity

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
مدیر پشتیبانی و کارشناس ارشد امنیت شبکه
شرکت ندا گستر صبا (صبانت - پشتیبانی فارس - کاوش)
23 Jun 2011 - Now
مشاور و مدرس سخت افزار و امنیت شبکه
موسسه آموزش عالی نوید پارس (دیباگران شیراز)
23 Oct 2006 - Now
تدریس کلیه گرایشها و تخصص های شبکه: ( MCSE + Security 2003 & MCITP 2008 & MCSE 2012R2 & 2016 ) - مایکروسافت CCNP R&Sw ,CCNA- سیسکو CWNA و ایرلس MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCUME, MTCINE, MTCIPv6E - میکروتیک Hyper-V & ESXI 4.x - 6.x - مجازی سازی و (VOIP (ECE , ESM
مشاور و پشتیبان شبکه
صنایع ارتباطی آوا
20 Feb 2014 - 21 Jul 2014
مشاور و مدرس تعمیرات تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و...
مدیرفنی و رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی همیار رایانه فارس
02 Apr 2008 - 22 Jun 2011
مشاور و مسئول طراحی و پیاده سازی شبکه انتقال ثبت احوال و علوم پزشکی استان فارس
راژمان خرد فارس
03 Apr 2006 - 19 Mar 2008
مدرس ، مشاور و مدیر it
مجتمع فنی الکترونیک و کامپیوتر دانش
09 Apr 2003 - 22 Oct 2006
مدرس الکترونیک ( الکترونیک عمومی ، تعمیرات رادیو ، تلویزیون ، تلفن و سیستمهای مخابراتی ) ، تعمیرات سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار (ICDL، رایانه کار 1و2 ) وهمچنین MCSE + Security 2003
View 4 more
Educations
مهندسی امنیت شبکه
مایکروسافت - امارات - دبی
- Now
الکترونیک - سخت افزار
فنی و حرفه ایی شیراز
23 Sep 2001 - 21 Jul 2005
Professions
امنیت شبکه و تدریس
الکترونیک و سخت افزار
Certificates
mikrotik certified network associate - mtcna
مهندسی عمومی میکروتیک ...
mtcine - mikrotik certified internetwork engineer
مهندس عالی روتینگ میکروتیک ...
mtcipv6e - mikrotik certified ipv6 engineer
مهندسی IPv6 میکروتیک ...
mcps: microsoft certified professional
mikrotik certified traffic control engineer - mtctce
مهندسی کنترل ترافیک میکروتیک ...
mtcume - mikrotik certified user managment engineer
مهندسی مدیریت کاربران میکروتیک ...
mtcre - mikrotik certified routing engineer
مهندس روتینگ میکروتیک...
mikrotik certified wireless engineer - mtcwe
مهندسی وایرلس میکروتیک
mcse 2016 cloud platform
مدرک رسمی از مایکروسافت...
mcse 2012 r2 : server infra & cloud platform
مدرک رسمی از مایکروسافت ...
esm - elastix security master
مهندسی امنیت VOIP ...
mcsa + security
مدیریت امنیت شبکه های مایکروسافت
ece - elastix certified engineer
مهندسی VOIP ...
View 11 more
Projects
* طراحی ، نصب شبکه LAN دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
راژمان خرد فارس
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه و اینترنت Wireless دانشکده پرستاری لارستان .
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی دامین و Mail Server شرکت باسا اصفهان .
- Now
* گسترش شبکه LAN ساختمان بیمارستان چمران .
- Now
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان دانشکده توانبخشی
- Now
* کارشناس ارشد و مدیریت پشتیبانی صبانت (L2) در استان فارس.
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه Wireless و Roamingساختمان دانشکده پیراپزشکی.
- Now
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان مرکز آمار و تحقیقات زیستی دانشکده پزشکی.
راژمان خرد فارس
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی Hotspot Server کافی نت همیار .
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه LAN ساختمان مدیریت امور دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی
راژمان خرد فارس
- Now
* طراحی ، نصب و مدیریت و تعمیر و نگهداری شبکه های داخلی دانشکده علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت و دانشکده داندانپزشکی شیراز
راژمان خرد فارس
- Now
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان بیمارستان علی اصغر.
- Now
* نصب و راه اندازی اینترنت VDSL بیمارستان امام رضا (ع) و ساختمان دانشجویی سروستان .
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه Wireless و Roamingساختمان دانشکده توانبخشی.
- Now
* طراحی ، نصب و راه اندازی پروژه ارتباطی ثبت احوال استان فارس به تهران
راژمان خرد فارس
- Now
* مدیریت فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی همیار رایانه فارس .
- Now
* طراحی ، نصب شبکهLAN ساختمان بیمارستان سعدی .
- Now
* مدرس رسمی شبکه (Microsoft, Cisco, MikroTik, Virtualization, VOIP, Wireless) در موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس.
- Now
* طراحی ، نصب شبکه ساختمان دانشکده پرستاری .
- Now
* طراحی ، نصب شبکه Wireless و LAN ساختمان شبکه بهداشت شهدای انقلاب شیرا ز.
راژمان خرد فارس
- Now
* طراحی ، نصب و مدیریت شبکه LAN بخشی از بیمارستان نمازی ، زینبیه ، خلیلی .
راژمان خرد فارس
- Now
View 19 more
Patents
No item
Training Courses
traing for trainer
microsoft
- Now
دوره تربیت استاد مایکروسافت
mcse 2016 - cloud platform
microsoft
- Now
7 دوره مهندسی میکروتیک
mikrotik
- Now
MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCUME, MTCINE, MTCIPv6E
ece , esm
palosanto
- Now
مهندسی امنیت VOIP - Elastix
mcse+security 2003
مایکروسافت
- Now
mcse 2012r2 - server infra
مایکروسافت
- Now
traing for trainer
mikrotik
- Now
دوره تربیت استاد میکروتیک...
View 5 more
Languages
انگلیسی (Proficiency: Medium)
فارسی (Proficiency: Medium)
Writtings
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
View 13 more
Profile visitors
keyvan1990

تله کابین توچال

محمدجواد نصرت زاده

Rojin Cosmetic

Network Manager

+9****+83

جواد امیری

امیرحسین محمدی

پوریا بهمنی

golnaz

کاظم تقندیکی

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار ، متخصص علم داده (داده کاوی، یادگیری ماشین و ...) و مدرس دانشگاه

سیامک غلامعلی

مسئول IT

danial behnam

محمدمحسن ایزدی

سپهر نایت

دانش آموز

+9****+29

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت ، بدافزار نویس و مدیر جزیره ورزش توسینسو

مسعود

Farzad

feri550

حامد رازانی

منصور شریعتمداری

امین

مهدی حقیقی زاده

هادی وفسی

+9****+31

salar58

آریا

Privacy settings
Accept Cancel