تا %60 تخفیف خرید با صدور مدرک برای 6 نفر فقط تا
00 00 00
TOSINSO Legend
محمد نصیری cover محمد نصیری

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن
ایران
البرز
کرج
905 Connections
استانداری آذربایجان شرقی
About
محمد نصیری ، بنیانگذار توسینسو ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و کشف جرائم رایانه ای ، هکر کلاه سفید ، بیش از 12 هزار ساعت سابقه تدریس در بیش از 40 سازمان دولتی ، خصوصی و نظامی ، علاقه مند به یادگیری بیشتر و عاشق محیط زیست
Activity Panel
20 Mar 2020

2 Comment: 40 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 140

21 Mar 2020

2 Comment: 40 Points

4 Tool: 120 Points

Total points: 160

22 Mar 2020

11 Comment: 220 Points

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 340

23 Mar 2020

5 Comment: 100 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 200

24 Mar 2020

6 Comment: 120 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 220

25 Mar 2020

3 Comment: 60 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 160

26 Mar 2020

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 180

27 Mar 2020

10 Comment: 200 Points

Total points: 200

28 Mar 2020

6 Comment: 120 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 140

29 Mar 2020

5 Comment: 100 Points

2 Question post: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 240

30 Mar 2020

7 Comment: 140 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 160

31 Mar 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

01 Apr 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

02 Apr 2020

10 Comment: 200 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 240

03 Apr 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

04 Apr 2020

6 Comment: 120 Points

Total points: 120

05 Apr 2020

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

06 Apr 2020

6 Comment: 120 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 220

07 Apr 2020

5 Comment: 100 Points

Total points: 100

08 Apr 2020

No activity

09 Apr 2020

No activity

10 Apr 2020

No activity

11 Apr 2020

No activity

12 Apr 2020

No activity

13 Apr 2020

No activity

14 Apr 2020

No activity

15 Apr 2020

No activity

16 Apr 2020

No activity

17 Apr 2020

No activity

18 Apr 2020

No activity

19 Apr 2020

No activity

20 Apr 2020

No activity

21 Apr 2020

No activity

22 Apr 2020

No activity

23 Apr 2020

No activity

24 Apr 2020

No activity

25 Apr 2020

No activity

26 Apr 2020

No activity

27 Apr 2020

No activity

28 Apr 2020

No activity

29 Apr 2020

No activity

30 Apr 2020

No activity

01 May 2020

No activity

02 May 2020

No activity

03 May 2020

No activity

04 May 2020

No activity

05 May 2020

No activity

06 May 2020

No activity

07 May 2020

No activity

08 May 2020

No activity

09 May 2020

No activity

10 May 2020

No activity

11 May 2020

No activity

12 May 2020

No activity

13 May 2020

No activity

14 May 2020

No activity

15 May 2020

No activity

16 May 2020

No activity

17 May 2020

No activity

18 May 2020

No activity

19 May 2020

No activity

20 May 2020

No activity

21 May 2020

No activity

22 May 2020

No activity

23 May 2020

No activity

24 May 2020

No activity

25 May 2020

No activity

26 May 2020

No activity

27 May 2020

No activity

28 May 2020

No activity

29 May 2020

No activity

30 May 2020

No activity

31 May 2020

No activity

01 Jun 2020

No activity

02 Jun 2020

No activity

03 Jun 2020

No activity

04 Jun 2020

No activity

05 Jun 2020

No activity

06 Jun 2020

No activity

07 Jun 2020

No activity

08 Jun 2020

No activity

09 Jun 2020

No activity

10 Jun 2020

No activity

11 Jun 2020

No activity

12 Jun 2020

No activity

13 Jun 2020

No activity

14 Jun 2020

No activity

15 Jun 2020

No activity

16 Jun 2020

No activity

17 Jun 2020

No activity

18 Jun 2020

No activity

19 Jun 2020

No activity

20 Jun 2020

No activity

21 Jun 2020

No activity

22 Jun 2020

No activity

23 Jun 2020

No activity

24 Jun 2020

No activity

25 Jun 2020

No activity

26 Jun 2020

No activity

27 Jun 2020

No activity

28 Jun 2020

No activity

29 Jun 2020

No activity

30 Jun 2020

No activity

01 Jul 2020

No activity

02 Jul 2020

No activity

03 Jul 2020

No activity

04 Jul 2020

No activity

05 Jul 2020

No activity

06 Jul 2020

No activity

07 Jul 2020

No activity

08 Jul 2020

No activity

09 Jul 2020

No activity

10 Jul 2020

No activity

11 Jul 2020

No activity

12 Jul 2020

No activity

13 Jul 2020

No activity

14 Jul 2020

No activity

15 Jul 2020

No activity

16 Jul 2020

No activity

17 Jul 2020

No activity

18 Jul 2020

No activity

19 Jul 2020

No activity

20 Jul 2020

No activity

21 Jul 2020

No activity

22 Jul 2020

No activity

23 Jul 2020

No activity

24 Jul 2020

No activity

25 Jul 2020

No activity

26 Jul 2020

No activity

27 Jul 2020

No activity

28 Jul 2020

No activity

29 Jul 2020

No activity

30 Jul 2020

No activity

31 Jul 2020

No activity

01 Aug 2020

No activity

02 Aug 2020

No activity

03 Aug 2020

No activity

04 Aug 2020

No activity

05 Aug 2020

No activity

06 Aug 2020

No activity

07 Aug 2020

No activity

08 Aug 2020

No activity

09 Aug 2020

No activity

10 Aug 2020

No activity

11 Aug 2020

No activity

12 Aug 2020

No activity

13 Aug 2020

No activity

14 Aug 2020

No activity

15 Aug 2020

No activity

16 Aug 2020

No activity

17 Aug 2020

No activity

18 Aug 2020

No activity

19 Aug 2020

No activity

20 Aug 2020

No activity

21 Aug 2020

No activity

22 Aug 2020

No activity

23 Aug 2020

No activity

24 Aug 2020

No activity

25 Aug 2020

No activity

26 Aug 2020

No activity

27 Aug 2020

No activity

28 Aug 2020

No activity

29 Aug 2020

No activity

30 Aug 2020

No activity

31 Aug 2020

No activity

01 Sep 2020

No activity

02 Sep 2020

No activity

03 Sep 2020

No activity

04 Sep 2020

No activity

05 Sep 2020

No activity

06 Sep 2020

No activity

07 Sep 2020

No activity

08 Sep 2020

No activity

09 Sep 2020

No activity

10 Sep 2020

No activity

11 Sep 2020

No activity

12 Sep 2020

No activity

13 Sep 2020

No activity

14 Sep 2020

No activity

15 Sep 2020

No activity

16 Sep 2020

No activity

17 Sep 2020

No activity

18 Sep 2020

No activity

19 Sep 2020

No activity

20 Sep 2020

No activity

21 Sep 2020

No activity

22 Sep 2020

No activity

23 Sep 2020

No activity

24 Sep 2020

No activity

25 Sep 2020

No activity

26 Sep 2020

No activity

27 Sep 2020

No activity

28 Sep 2020

No activity

29 Sep 2020

No activity

30 Sep 2020

No activity

01 Oct 2020

No activity

02 Oct 2020

No activity

03 Oct 2020

No activity

04 Oct 2020

No activity

05 Oct 2020

No activity

06 Oct 2020

No activity

07 Oct 2020

No activity

08 Oct 2020

No activity

09 Oct 2020

No activity

10 Oct 2020

No activity

11 Oct 2020

No activity

12 Oct 2020

No activity

13 Oct 2020

No activity

14 Oct 2020

No activity

15 Oct 2020

No activity

16 Oct 2020

No activity

17 Oct 2020

No activity

18 Oct 2020

No activity

19 Oct 2020

No activity

20 Oct 2020

No activity

21 Oct 2020

No activity

22 Oct 2020

No activity

23 Oct 2020

No activity

24 Oct 2020

No activity

25 Oct 2020

No activity

26 Oct 2020

No activity

27 Oct 2020

No activity

28 Oct 2020

No activity

29 Oct 2020

No activity

30 Oct 2020

No activity

31 Oct 2020

No activity

01 Nov 2020

No activity

02 Nov 2020

No activity

03 Nov 2020

No activity

04 Nov 2020

No activity

05 Nov 2020

No activity

06 Nov 2020

No activity

07 Nov 2020

No activity

08 Nov 2020

No activity

09 Nov 2020

No activity

10 Nov 2020

No activity

11 Nov 2020

No activity

12 Nov 2020

No activity

13 Nov 2020

No activity

14 Nov 2020

No activity

15 Nov 2020

No activity

16 Nov 2020

No activity

17 Nov 2020

No activity

18 Nov 2020

No activity

19 Nov 2020

No activity

20 Nov 2020

No activity

21 Nov 2020

No activity

22 Nov 2020

No activity

23 Nov 2020

No activity

24 Nov 2020

No activity

25 Nov 2020

No activity

26 Nov 2020

No activity

27 Nov 2020

No activity

28 Nov 2020

No activity

29 Nov 2020

No activity

30 Nov 2020

No activity

01 Dec 2020

No activity

02 Dec 2020

No activity

03 Dec 2020

No activity

04 Dec 2020

No activity

05 Dec 2020

No activity

06 Dec 2020

No activity

07 Dec 2020

No activity

08 Dec 2020

No activity

09 Dec 2020

No activity

10 Dec 2020

No activity

11 Dec 2020

No activity

12 Dec 2020

No activity

13 Dec 2020

No activity

14 Dec 2020

No activity

15 Dec 2020

No activity

16 Dec 2020

No activity

17 Dec 2020

No activity

18 Dec 2020

No activity

19 Dec 2020

No activity

20 Dec 2020

No activity

21 Dec 2020

No activity

22 Dec 2020

No activity

23 Dec 2020

No activity

24 Dec 2020

No activity

25 Dec 2020

No activity

26 Dec 2020

No activity

27 Dec 2020

No activity

28 Dec 2020

No activity

29 Dec 2020

No activity

30 Dec 2020

No activity

31 Dec 2020

No activity

01 Jan 2021

No activity

02 Jan 2021

No activity

03 Jan 2021

No activity

04 Jan 2021

No activity

05 Jan 2021

No activity

06 Jan 2021

No activity

07 Jan 2021

No activity

08 Jan 2021

No activity

09 Jan 2021

No activity

10 Jan 2021

No activity

11 Jan 2021

No activity

12 Jan 2021

No activity

13 Jan 2021

No activity

14 Jan 2021

No activity

15 Jan 2021

No activity

16 Jan 2021

No activity

17 Jan 2021

No activity

18 Jan 2021

No activity

19 Jan 2021

No activity

20 Jan 2021

No activity

21 Jan 2021

No activity

22 Jan 2021

No activity

23 Jan 2021

No activity

24 Jan 2021

No activity

25 Jan 2021

No activity

26 Jan 2021

No activity

27 Jan 2021

No activity

28 Jan 2021

No activity

29 Jan 2021

No activity

30 Jan 2021

No activity

31 Jan 2021

No activity

01 Feb 2021

No activity

02 Feb 2021

No activity

03 Feb 2021

No activity

04 Feb 2021

No activity

05 Feb 2021

No activity

06 Feb 2021

No activity

07 Feb 2021

No activity

08 Feb 2021

No activity

09 Feb 2021

No activity

10 Feb 2021

No activity

11 Feb 2021

No activity

12 Feb 2021

No activity

13 Feb 2021

No activity

14 Feb 2021

No activity

15 Feb 2021

No activity

16 Feb 2021

No activity

17 Feb 2021

No activity

18 Feb 2021

No activity

19 Feb 2021

No activity

20 Feb 2021

No activity

21 Feb 2021

No activity

22 Feb 2021

No activity

23 Feb 2021

No activity

24 Feb 2021

No activity

25 Feb 2021

No activity

26 Feb 2021

No activity

27 Feb 2021

No activity

28 Feb 2021

No activity

01 Mar 2021

No activity

02 Mar 2021

No activity

03 Mar 2021

No activity

04 Mar 2021

No activity

05 Mar 2021

No activity

06 Mar 2021

No activity

07 Mar 2021

No activity

08 Mar 2021

No activity

09 Mar 2021

No activity

10 Mar 2021

No activity

11 Mar 2021

No activity

12 Mar 2021

No activity

13 Mar 2021

No activity

14 Mar 2021

No activity

15 Mar 2021

No activity

16 Mar 2021

No activity

17 Mar 2021

No activity

18 Mar 2021

No activity

19 Mar 2021

No activity

20 Mar 2021

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Courses
Contents
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
استانداری آذربایجان شرقی
06 Sep 2015 - Now
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
روابط عمومی وزارت نفت
22 May 2015 - Now
کارشناس شبکه و امنیت
شرکت مهندسی نفت و ساختمان گاما
- Now
شرکت گاما یکی از فعالترین شرکت های ایران در حوزه طراحی و پیاده سازی زیرساخت های شرکت نفت و دکل ها و پالایشگاه ها و طراحی ساختمانی در کشور محسوب میشه ، طراحی امنیت سرویس اتوماسیون اداری ، وب سرور ، فایروال ها و پیاده سازی DMZ و VPN سرور و همچنین Publishing و پیاده سازی سرویس Application Virtualization با نرم افزار Citrix Presentation Server XP از مهمترین کارهایی بود که برای سه شعبه عسلویه ، تهران و جاده قدیم این شرکت راه اندازی شد.
کارشناس شبکه و امنیت
شرکت پدیسار انفورماتیک
21 Nov 2008 - Now
شرک پدیسار انفورماتیک یکی از مطرح ترین شرکت های فعال در حوزه شبکه و زیرساخت دارای رتبه یک در کشور هست که من از سال 1387 تاکنون افتخار همکاری در چند فاز مختلف از پروژه های این شرکت رو داشتم ، در لایه های مختلفی طی این سالها همکاری داشتیم از جمله لایه کارشناس شبکه تا مشاور و طراحی امنیت و همچنین Troubleshooting پروژه های مختلف ، در حال حاضر در سطح مشاوره با این شرکت همکاری دارم و بیشتر در حوزه امنیت و به ویژه امنیت سیستم عامل ، سرویس های کلاسترینگ و High Availability و سرویس های مایکروسافتی و لینوکسی ، فایروال و طراحی و توسعه همکاری داریم.
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
وزارت کشور
22 Jun 2015 - Now
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
استانداری سمنان
23 Aug 2015 - Now
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت داده پردازی آبشار
- Now
شرکت داده پردازی آبشار یکی از بهترین و با کیفیت ترین شرکت های فعال در حوزه امنیت اطلاعات و تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی در کشور هست ، من افتخار همکاری با جناب مهندس مجد زاده ، جناب مهندس مهدوی و جناب مهندس طریحی رو داشتم و تجربیات بسیار خوبی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و همچنین پروژه های تست نفوذ سنجی رو با این دوستان داشتم ، حوزه اصلی کاری ما در این همکاری بیشتر در حوزه Risk Assessment ، Vulnerability Assessment ، Threat Management و Penetration Test در استانداردهای سری 27000 بود.
مشاور پیاده سازی noc
بانک سپه
24 Jun 2015 - 24 Jun 2015
مشاور شبکه و امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت بیمه ایران
22 May 2015 - 22 Jun 2015
طراحی و پیاده سازی سرویس اکتیودایرکتوری با ساختار سلسله مراتبی در سطح کشور و همچنین بررسی مشکلات و نیاز سنجی های آینده از جمله مهمترین مواردی بود که در بیمه ایران داشتم ، هماهنگ کردن سرویس های اکتیودایرکتوری با DNS سرور BIND از جمله موارد مشکل ساز ما در این پروژه و همچنین معضلات مربوط به فایروال ها و امنیت سرویس اکتیودایرکتوری هم از جمله مواردی بود که در کنار سرویس های مجازی سازی در این پروژه مشاوره ای باهاش درگیر بودم.
مشاور و مدرس امنیت اطلاعات
شرکت آشنا ایمن
20 Mar 2012 - 21 Mar 2015
شرکت آشنا ایمن ( AshnaSecure) یکی از بزرگترین و معتبر ترین شرکت های امنیتی ایران فعال در حوزه طراحی و پیاده سازی سرویس های امنیتی ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، تست های نفوذ سنجی و SOC در کشور هست ، من افتخار همکاری با این شرکت رو از سال 1391 تا به حال دارم و در پروژه های مختلف این شرکت به عنوان مدرس و مشاور امنیت اطلاعات فعالیت داشتم.
کارشناس و سرپرست پروژه
شرکت افزار پرداز رمیس
21 Apr 2014 - 23 Oct 2014
شرکت افزار پرداز رمیس یکی از مطرح ترین شرکت ها در حوزه انفورماتیک با داشتن رتبه یک در بسیاری از موارد مرتبط با شبکه و زیر ساخت هست ، در سال 1393 افتخار همکاری با این شرکت به عنوان سرپرست در یکی از پروژه های سازمانی رو داشتم که بیشتر حوزه فعالیت من در این پروژه مدیریت منابع انسانی ، طراحی ، پیاده سازی و رفع اشکال سرویس ها و سیستم عامل های مایکروسافتی و سرویس های لینوکسی ، طراحی ، پیاده سازی و رفع اشکال سرویس های مجازی سازی مبتنی بر VMware به ویژه در حوزه High Availabiltty و Clustering ، پیاده سازی سرویس هایی مثل SharePoint و Lync سرور و رفع اشکال ها و بروز رسانی های مختلف از جمله موارد مرسوم در این پروژه بود اما همکاری در حوزه راه اندازی فایروال های سری Juniper و Fortigate ، Fortiweb و FortiAnalayzer از جمله موارد جذاب در این فاز همکاری ما با شرکت رمیس بود.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
بانک آینده
23 Sep 2014 - 22 Oct 2014
پروژه رفع اشکال و طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری ، انتقال Domain Controller های معیوب از محیط واقعی به محیط مجازی و رفع اشکال Replication های موجود و انتقال مجدد به ساختار عملیاتی واقعی ، برطرف کردن مشکلات مربوط به طراحی Forwarding DNS های بین دو زیرساخت اکتیودایرکتوری ، برطرف کردن مشکل Privilege Escalation به وجود آمده برای کاربران ، برطرف کردن مشکل IP Helper و Relay Agent ها با توجه به Load Balancing ساختار موجود
سرپرست و مدیر پروژه نگهداری و توسعه شبکه
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
21 Apr 2014 - 23 Sep 2014
طراحی و پیاده سازی و نگهداری سرویس های مبتنی بر سرویس های مایکروسافت اعم از اکتیودایرکتوری و Exchange سرور ، Lync سرور و زیر ساختارهای مجازی سازی ، بروز رسانی بیش از 70 عدد سرور از سیستم عامل ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 و بالاتر ، طراحی ساختار Split-DNS و Split-Scope برای سرویس های High Available و محیط DMZ ، بهینه سازی و Optimize کردن Performance وب سرورهای عمومی و منابع مورد استفاده از Virtualization ، پیاده سازی سیستم مدیریت مستندات بر اساس مایکروسافت شیرپوینت 2013 ، راه اندازی NOC و بهینه سازی Rule های مانیتورینگ و راه اندازی مانیتورینگ سه بعدی مرکز داده و روتر و سویچ ها در سطح کشور، مدیریت سرویسهای لینوکس اکانتینگ ، مدیریت SAN Storage ، مستند سازی و نظارت بر اجرای پروژه های فایروال های Juniper ، Fortigate ، FortiWeb و Fortianalayzer و پروژه Virtualization ، راه اندازی سرویس PKI عمومی و مدیریت Certificate Enrollment و ...
کارشناس کشف جرائم رایانه ای
شرکت برق منطقه ای خوزستان
23 Jul 2013 - 05 Aug 2014
محرمانه ( پروژه کشف جرائم رایانه ای ، جمع آوری مستندات و Freeze کردن صحنه جرم ، تجزیه و تحلیل آثار و جرائم ارتکاب شده از مظنونین ، راه اندازی لابراتوارهای مورد نیاز برای تحلیل مدارک و در نهایت ارائه گزارش مربوطه )
مشاور شبکه ، امنیت اطلاعات و زیرساخت
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
22 May 2013 - 22 Nov 2013
طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری متناسب با مناطق مختلف تهران ، بروز رسانی اکتیودایرکتوری از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 و در نهایت به ویندوز سرور 2012 ، برطرف کردن مشکلات مربوط به پیکربندی های ناقص قبلی در اکتیودایرکتوری و خارج کردن DC های Orphaned از مدار شبکه ، طراحی زیرساخت ارتباطی مناطق از طریق TMG VPN Server ، برطرف کردن مشکل Accounting اینترنت با سرویس Bandwidth Splitter و در نهایت ارائه طرح بهبود در حوزه مایکروسافت و سرویس بروز رسانی WSUS برای مناطق بصورت Upstream و Downstream
کارشناس شبکه و زیرساخت
موسسه تامین سلامت بسیجیان
23 Jul 2013 - 23 Aug 2013
طراحی و پیاده سازی کلیه سرویس های مایکروسافتی اعم از اکتیودایرکتوری ، سرویس های Remote Access با استفاده از خطوط PSTN ، سرویس های مجازی سازی مبتنی بر ESXi ، راه اندازی سرویس های Backup گیری و مانیتورینگ ، طراحی Plan DRS ...
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
بانک انصار
22 Oct 2012 - 20 Nov 2012
شرکت در فاز اول طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در مراکز داده ، انجام فازهای شناخت و تهیه مستند SOW ، شناخت و مستند سازی زیرساخت های نرم افزاری ، شبکه و ارتباطی ، انجام فرآیند Risk Assessment و Thread Modeling و ...
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت ساپکو
03 Apr 2012 - 18 Apr 2012
طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ سرویس های مایکروسافتی بر اساس SCOM ، طراحی و پیاده سازی زیر ساختار PKI با استفاده از طراحی Offline root CA و Subordinate Issuing CA و ارائه آموزش های لازم ، Deploy کردن Certificate های صادر شده توسط CA برای استفاده توسط سرویس های RDP و VSPhere ، طراحی سیستم مانیتورینگ تجهیزات بر اساس Solarwinds NPM
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
29 Oct 2010 - 29 Oct 2010
به سرور اصلی این سازمان با استفاده از تکنیک DNS Cache Poisoning حمله هکری شده بود و سرورهای اکتیودایرکتوری Rootkit شده بودند ، هکر با استفاده از تکنیک های KeyLogging و از طریق Proxy سرور سازمانی به سرورها نفوذ کرده بود و هدف حمله هم صرفا تخریب و DOS بود ، راهکار کارشناسان قبلی که در سازمان حضور پید کرده بودند فرمت کردن سرورها و راه اندازی از صفر کلیه زیرساخت نرم افزاری شبکه بود که خوشبختانه با استفاده از تکنیک های Forensics این مشکل هم برطرف شد و وضعیت عملیاتی شبکه به حالت Stable در اومد.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان ثبت احوال کشور
22 May 2010 - 22 Jun 2010
عضویت در تیم امنیت اطلاعات شرکت مشاور ، انجام فاز اول پروژه طراحی امنیت و ارزیابی ریسک سامانه کارت شناسایی ملی هوشمند ، ایجاد طرح تست نفوذ سنجی ، طراحی ساختار ایمن دسترسی به سیستم صدور کارت ، ارزیابی مخاطرات و تهدیدات زیر ساختار امنیتی کلید عمومی یا PKI ، ارزیابی مخاطرات و تهدیدات زیر ساختار های ارتباطی شبکه ، ارزیابی مخاطرات و ارائه راهکارهای امنیتی مقابله با تهدیدات سیستم ثبت نام و ...
کارشناس تست نفوذ سنجی و امنیت اطلاعات
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
22 May 2010 - 22 May 2010
یکی از پروژه های لذت بخش تست نفوذ سنجی که انجام دادم پروژه بندر امیرآباد بود ، تعریف کردن Scope نفوذ ، ایجاد کردن مستند SOW ، تعریف کردن نوع تست که از نوع Graybox تعریف شد و دو نوع Internal Pentest و External Pentest رو داشتیم ، فاز Gaining Access رو هم در نهایت با موفقیت انجام دادیم و در نهایت گزارش های مربوط به Ethical Hacking در قالب استاندارهای LPT به کارفرما ارائه شد.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران
20 Jan 2009 - 19 Feb 2010
من در دو مرحله و با دو شرکت مختلف با سازمان بنادر و دریانوردی شمال کشور کار کردم ، بار اول از جانب شرکت سگال شرق در قالب یک پروژه مستند سازی و ارائه طراحی شبکه بود که پروژه طول کشید و در نهایت موفق به انجام این پروژه نشدیم که البتی ارتباطی به ما پیدا نمی کرد، بار دوم در قالب شرکت پدیسار انفورماتیک ، در قالب یک پروژه بازیابی از هک و نفوذ و ارائه طرح امنیتی در این سازمان بعد از دو سال حضور پیدا کردم ، هکر کلیه هارد دیسک های سرورهای سازمان رو هک کرده بود و تقاضای 60 هزار دلار باج داشت ، بعد از اینکه با استفاده از تکنیک های Disaster Recovery و Forensics موفق به بازیابی سرورها شدیم طراحی مجدد امنیتی سازمان و بررسی Rootkit نشدن سرورها رو هم انجام دادیم و پروژه با موفقیت انجام شد.
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت شمس تامین
21 Mar 2009 - 22 Dec 2009
این شرکت به عنوان شرکت Holding ای که پروژه های مرتبط با سازمان بیمه و تامین اجتماعی رو پشتیبانی می کرد فعالیت می کرد و در حال حاضر هم فعالیت دارد ، بیشتر حوزه فعالیت من با این شرکت در قالب تیم امنیت اطلاعات و ارتباطات سازمان تامین اجتماعی کشور بود که پروژه های مشترک رو با همدیگه انجام می دادیم.
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان تامین اجتماعی کشور
21 Mar 2009 - 22 Dec 2009
سازمان تامین اجتماعی کشور یکی از بهترین سازمان هایی بود که در تجربه های کاری خودم داشتم ، من به مدت 10 ماه عضو تیم امنیت این سازمان بودم ، این سازمان جزو معدود سازمان هایی بود که تونست من رو به مدت 10 ماه در خودش نگه بداره ، همکاری با شخص مهندس میری عزیز باعث شد من به دنیای برنامه نویسی و به ویژه اسکریپت نویسی علاقه مند بشم و وارد این دنیا در حوزه امنیت هم بشم ، مهمترین کارهایی که من در این پروژه انجام دادم بحث طراحی پروپوزال امنیت برای مراکز داده تهران سازمان تامین اجتماعی و برطرف کردن باگ های امنیتی در این پروپوزال بود ، طراحی زیرساخت PKI و طراحی سرویس OTP برای استفاده در سرویس های Citrix Presentation Server رو داشتیم که واقعا لذت بخش بود و تونستیم تقریبا تمام سرویس های PKI مطرح جهان از جمله پروژه های Open Source و .. رو آزمایش و تست بگیریم ، برای اولین بار به سمت استفاده از زیرساخت مجازی سازی ESXi سوق پیدا کردیم ، قبل از اون همه سازمان ها بیشتر روی Platform های ESX کار می کردند.
کارشناس شبکه و امنیت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
22 May 2009 - 23 Jul 2009
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای شعبات مختلفی در سطح تهران هست به عنوان کارشناس شبکه و امنیت فعالیت داشتم، از مهمترین پروژه هایی که در شبکه های مختلف این سازمان انجام دادم ، طراحی مجدد IP Planning در سطح کشور ، طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری و بهینه سازی ساختار موجود ، مستند سازی شبکه و راه اندازی سیستم مدیریت مستندات با استفاده از SharePoint Foundation فارسی سازی شده توسط خودم ، پیاده سازی EndPoint Security و همچنین DLP ، نصب و راه اندازی سرویس ESX 3.5 ، راه اندازی سرویس مانیتورینگ SCOM و طراحی ساختار WSUS بصورت Upstream و Downstream و راه اندازی UTM های Juniper و Cyberoam از جمله مهمترین کارهایی بود که در این پروژه انجام دادم.
کارشناس شبکه و امنیت
خبرگزاری دانشجو
21 Mar 2007 - 22 Jun 2009
خبرگزاری دانشجو یکی از بهترین تجربه های فنی و عملی من در حوزه امنیت بود که باب ورود من به کار و حوزه امنیت رو هم باز کرد ، بیشتر حوزه کاری من در این خبرگزاری بررسی امنیت وب سرور و پایگاه داده MSSQL سرور و همچنین ارتباطات بین پایگاه داده ها بود ، شناسایی حملات و دفع حملات بیرونی که به وب سرور خبرگزاری می شد اولویت کاری ما بود هر چند بحث مدیریت و نگهداری شبکه داخلی هم با کمک چند Help Desk انجام می شد ، شناسایی برخی از حملات سایبری و جاسوسی هایی که به وب سرور و پایگاه داده های این خبرگزاری از سوی یک کشور خارجی انجام شده بود از جمله بارزترین تجربیان من در این خبرگزاری بود ، نصب و راه اندازی سرویس مجازی سازی ESXi و راه اندازی و بهینه سازی فایروال ها و HoneyPot و DMZ و VPN سرور و پروکسی سرور و همچنین کشف حفره های امنیتی آنتی ویروس از جمله مهمترین تجارب و پروژه های من در این سازمان بود.
کارشناس شبکه و زیرساخت
اداره املاک و مستقلات بانک ملی ایران
20 Mar 2008 - 21 Mar 2009
اداره املاک و مستقلات بانکی ملی ایران در زمانی که من به عنوان کارشناس شبکه و زیرساخت کار می کردم به عنوان اداره ساختمان بانک ملی ایران شناخته می شد ، وظیفه اصلی من پشتیبانی از زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سرورهای این اداره و همچنین طراحی و بروز رسانی اکتیودایرکتوری از ویندوز سرور 2000 به ویندوز سرور 2003 ، راه اندازی پروکسی سرور و اکانتینگ سرویس اینترنت و برای اولین بار در این حوزه از نرم افزار فارسی سازی شده خودم برای ویدیو کنفرانس و چت امن که Office Communications Server 2007 بود استفاده کردیم ، زیبایی اینکار این بود که تا به حال این نرم افزار راهنمای درستی برای پیاده سازی نداشت و وقتی وارد وب سایت مایکروسافت می شدید برای Guide نوشته شده بود There is no guide available for this product افتخار این رو داشتم اولین نفری باشم در ایران که این نرم افزار رو با کلاینت های Live Meeting و Office Communicator بصورت کامل فارسی سازی کردم ، کار دیگه ای که انجام شد بحث امنیت در حوزه های EndPoint بود و راه اندازی SharePoint Foundation بود که توسط خودم فارسی سازی شده بود.
کارشناس و مدرس شبکه و امنیت
شرکت ایمن کاوان کیهان
20 Mar 2008 - 21 Mar 2009
شرکت ایمن کاوان کیهان یک شرکت فعال در حوزه پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری بود که به نظرم بدترین خاطرات دوران تخصصی من در این شرکت بود با توجه به عدم مدیریت درستی که این شرکت داشت و بحث ها و مشکلات متعددی که برای پرسنلش ایجاد کرد ، اما بصورت کلی فعالیت اصلی من در این شرکت تدریس دوره های شبکه اعم از Network و ... و همچنین پشتیبانی از پروژه های شرکت در قالب ارائه طراحی ها و مستندات امنیتی ، ارائه راهکارهای نرم افزاری و بعضا همکاری در قسمت وب سرویس ها و Hosting بود ، از مهمترین کارهایی که در این شرکت انجام دادیم ورود بیشتر در حوزه های زیرساختی شبکه به ویژه Switching و Routing رو می تونم یاد کنم.
کارشناس امنیت
شرکت فناوری اطلاعات سگال شرق
20 Jan 2009 - 31 Jan 2009
شرکت سگال شرق که بصورت یک شرکت Holding در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کرد ، من در این شرکت بصورت پروژه ای در برخی از سازمان های دولتی همکاری داشتم که مهمترین کارهایی که در این حوزه انجام دادیم ، بحث مستند سازی شبکه و زیرساخت ، ارائه طرح های امنیتی برای پروژه های زیر مجموعه و همچنین پیاد سازی و بهینه سازی پروژه های شرکت رو می تونم نام ببرم. فکر می کنم در حال حاضر این شرکت در حوزه شبکه دیگه فعالیتی نداشته باشه و بصورت تخصصی روی زمینه فروش کار می کند.
کارشناس شبکه و امنیت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران
25 Jul 2008 - 30 Jul 2008
طراحی مجدد زیرساخت switching و routing ، پیاده سازی آنتی ویروس مرکزی و DLP بر اساس McAfee ، طراحی و پیاده سازی مجازی سازی بر اساس VMware ESX 3.5 ، طراحی مجدد و پیاده سازی Domain Controller و Internal Portal با ساختار Split-DNS
کارشناس شبکه و زیرساخت
اداره انفورماتیک بانک ملت
21 Jun 2008 - 27 Jun 2008
دومین پروژه پیاده سازی Office Communications Server 2007 فارسی سازی شده ایران رو با استفاده از Office Communicator و Live Meeting بصورت دمو در مجموعه اداره انفورماتیک بانک ملت در محیط VMware Server 2.0 پیاده سازی کردم.
کارشناس شبکه و زیرساخت
سازمان بسیج دانشجویی کشور
21 Mar 2005 - 21 Mar 2006
این سازمان اولین سازمانی بود که من در آن توانستم تقریبا همه ایده های جدیدی که در آن زمان وجود داشت را پیاده سازی کنم ، از طراحی و پیاده سازی فیزیکی محیط مرکز داده ، طراحی مجدد سیستم خنک کننده و زیرساخت های شبکه تا محیط های نرم افزاری شبکه اعم از اکتیودایرکتوری ، سرورهای لینوکسی ، بروز رسانی ها ، پایگاه های داده ، امنیت در حوزه EndPoint و وب سرورها ، راه اندازی سرویس های High Availability و همچنین طراحی و پیاده سازی ساختار DRP ، طراحی و پیاده سازی مرکز تماس و Terminal های ریموت سرویس و طراحی Offline SUS و ... از جمله مهمترین مواردی بود که در این سازمان پیاده سازی کردم و واقعا از اولین تجربه سازمانیم لذت بردم
مدیر شبکه و انفورماتیک
شرکت مبین فناور شرق
21 Mar 2005 - 21 Mar 2006
در دوره دانشجویی به عنوان مدیر شبکه و انفورماتیک در این شرکت مشغول شدم ، حوزه کاری بیشتر نگهداری سرویس های شبکه در حوزه مایکروسافت و زیرساخت بود ، فعالیت ها بیشتر بصورت پروژه ای انجام می شد ، فایروال های مختلف و همچنین وب سرورهای عمومی از جمله مهمترین کارهایی بود که در این شرکت انجام می دادیم ، در واقع شروع به کار واقعی من در محیط شبکه در این شرکت بود
کارشناس پشتیبانی شبکه
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فردوسی
21 Mar 2005 - 23 Sep 2005
سالهای 1384 تا 1385 تقریبا شلوغترین سالهای پشتیبانی و کارکردن در لایه پشتیبان و کارشناس شبکه برای من بود ، در این واحد دانشگاهی من پشتیبانی سایت ها و شبکه خود دانشگاه رو بر عهده داشتم ، طراحی و پیاده سازی سرویس های اکانتینگ مایکروسافتی و لینوکسی برای اینترنت ، طراحی مجدد اتاق سرور و فایل سرور ، بروز رسانی Active Directory و سرورهای وب و Database های MSSQL و MySQL از جمله تجارب خوب این دانشگاه بود ، با توجه به اینکه تنوع سرویس های این واحد زیاد بود مدت زمانی طول کشید که نظم ساختاری بهش بدیم و مثل همیشه بعد از تحویل ، یکجا بند نمیشیم و برمیگردیم به سراغ ادامه پروژه ها ...
View 32 more
Educations
No item
Professions
وب سرور iis
مهندسی امنیت اطلاعات
مدیریت ریسک در حوزه امنیت اطلاعات
مدیریت دسترسی و هویت در امنیت اطلاعات
مجموعه system center مایکروسافت
مجازی سازی
کلاسترینگ و high availability
طراحی و مدیریت فرآیند های امنیتی
طراحی و پیاده سازی مکانیزم های احراز هویت و sso
طراحی و انجام آزمون های نفوذ سنجی
طراحی طرح تداوم کسب و کار و drp
طراحی شبکه های امن
طراحی امنیت دارایی های سازمانی
سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل لینوکس
زیرساختارهای کلید عمومی pki
رمزنگاری
تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی
امنیت فیزیکی و محیطی
امنیت سیستم عامل
امنیت سرویس های remote access
امنیت در شبکه های وایرلس
امنیت در زیرساختارهای مجازی سازی
امنیت ارتباطات و شبکه
امنیت application های شبکه
امن سازی سرویس های وب
اکتیودایرکتوری و ldap
ارزیابی و آزمایش امنیت اطلاعات
server hardening
security operations center
network operation center
high performance computing
domain naming service
View 31 more
Certificates
linux professional institute level 2
08 Feb 2015
linux professional institute level 1
22 Jan 2015
certified ethical hacker v8
09 Dec 2014
هک قانونمند نسخه 8
microsoft® certified solutions expert
07 Jan 2014
MCSE یا متخصص ارائه راهکارهای زیرساختی مایکروسافت با کد امتحان E960-9385 در ویندوز سرور 2012
microsoft® certified solutions associate
07 Jan 2014
MCSA یا کارشناس ارائه راهکارهای مایکروسافتی با کد امتحان E959-6997 در ویندوز سرور 2012
microsoft® certified it professional
08 Jul 2013
MCITP یا حرفه ای مایکروسافت در حوزه فناوری اطلاعات با کد امتحان E194-8326 در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified solutions associate
06 Jul 2013
MCSA یا کارشناس ارائه راهکارهای مایکروسافتی با کد امتحان E196-2603 در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
03 Jul 2013
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان E193-5197 در خصوص پیکربندی Application سرویس های مایکروسافت در سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
03 Jul 2013
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان E193-5195 و کد رهگیری 3859350 در خصوص طراحی و پیکربندی سرویس اکتیودایرکتوری در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
03 Jul 2013
MCTS یا کارشناس تکنولوژی های مایکروسافت با کد امتحان E193-5196 در خصوص پیکربندی زیرساخت های شبکه مایکروسافتی در سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
26 Feb 2013
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحات E189-9067 و کد رهگیری 3859350 در خصوص پیکربندی ویندوز هفت
microsoft certified professional
26 Feb 2013
مدرک حرفه ای مایکروسافت با کد امتحان E907-7421 و کد رهگیری 3859350
certified ethical hacker v7
16 Sep 2012
هک قانونمند نسخه 7
certified hacking forensics investigator v4
08 Oct 2010
مدرک کارشناس کشف جرائم رایانه ای نسخه 4
certified ethical hacker v6
06 Apr 2010
هک قانومند نسخه 6
iso 27001 implementation consultant
05 Jan 2010
مدرک مشاور در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا ISMS از TUV آلمان با شماره رهگیری TUV/0210-081
iso 27001 internal auditor
04 Nov 2009
ممیز داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از NIS Cert انگلستان با شماره رهگیری با شماره رهگیری NISCert Cert No: IR/QM/9110314
microsoft® certified technology specialist
07 Oct 2009
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان C829-7678 و کد رهگیری 3859350 در خصوص فایروال ISA Server 2006
microsoft certified system engineer 2003
30 Jul 2009
مهندس امنیت سرویس های مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7665 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system engineer : security 2003
27 Jul 2009
مهندس امنیت سیستم های مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7664 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system administrator 2003
22 Jun 2009
مدرک مدیریت سرویس های سرور مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7663 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system administrator : security 2003
07 Feb 2009
مدیر امنیت سیستم های مایکروسافتی در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7662 و کد رهگیری 3859350
comptia security+
25 May 2008
مدرک Security+ شرکت CompTIA در حوزه امنیت اطلاعات
microsoft certified professional
22 Feb 2007
مدرک حرفه ای مایکروسافت دارای کد امتحان C829-7653 و کد رهگیری 3859350 در حوزه سیستم عامل های کلاینت و سرور شرکت مایکروسافت
View 22 more
Projects
گزارش باگ ابزار sslstrip در لینوکس کالی نسخه 2
08 Jul 2015 - 08 Jul 2015
گزارش باگ در ابزارهای bkhive و airmon کالی نسخه 2
06 Jul 2015 - 06 Jul 2015
گزارش باگ ابزار john the ripper در BackTrack 3.0 R2 نسخه Live
22 Jun 2015 - 25 Jun 2015
گزارش باگ در ایجاد Failover Clustering ویندوز سرور 2012 به مایکروسافت
01 Dec 2014 - 01 Dec 2014
گزارش باگ قابلیت Printer Pooling سرویس Print مایکروسافت
23 Oct 2014 - 23 Oct 2014
گزارش باگ بروز رسانی به Option 121 سرویس DHCP مایکروسافت
06 Sep 2014 - 23 Sep 2014
گزارش باگ در Access Control List های ویندوز 8.1 به مایکروسافت
31 Jul 2014 - 31 Jul 2014
گزارش باگ در ایجاد Child Domain در ویندوز سرور 2012 به مایکروسافت
06 Apr 2014 - 08 Apr 2014
گزارش باگ در /فرآیند Seize کردن Role ها در اکتیودایرکتوری سرور 2008 به مایکروسافت
04 Feb 2013 - 05 Feb 2013
طراحی لابراتوار کشف جرائم رایانه ای نسخه 4
20 Mar 2012 - Now
فارسی سازی نرم افزار شبکه اجتماعی Social Engine ( شبیه ساز فیسبوک)
21 Apr 2010 - 22 Dec 2010
گزارش باگ در سناریوی کتاب Reference ویندوز XP به مایکروسافت
07 Sep 2009 - 08 Sep 2009
طراحی لابراتوار استاندارد هک و نفوذ قانونمند نسخه 6 و 7 و 8
21 Mar 2009 - Now
بومی سازی سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات یا UTM Endian
21 Jun 2008 - 22 Jul 2008
فارسی سازی Office Communicator 2007 برای اولین بار در ایران
21 May 2008 - 21 Jun 2008
فارسی سازی Microsoft SharePoint Services 3.0
21 May 2008 - 21 Jun 2008
فارسی سازی Live Meeting 2007 برای اولین بار در ایران
22 May 2007 - 22 Jun 2007
View 15 more
Patents
No item
Training Courses
No item
Favorites
هک و نفوذ
کار تیمی
فوتبال از نوع خشن و محکم
طبیعت گردی
تجزیه و تحلیل لاگ ها و باگهای امنیتی
پاکسازی طبیعت
بومی سازی محصولات open source
اشتراک گذاری دانش و تدریس
security visualization
open source و gnu
View 8 more
Languages
فارسی (Proficiency: Medium)
کردی (Proficiency: Medium)
ترکی آذربایجانی (Proficiency: Medium)
انگلیسی (Proficiency: Medium)
View 2 more
Writtings
07 Apr 2012
Profile visitors
manimp

+9****+57

حمیدرضا کشفی

الهام حامد

+9****+40

+9****+32

reza shakerian

+9****+37

سیامک

پیمان

مهدی فسنقری

+9****+00

+9****+99

sayyahnia

رامین محمددوست

+9****+21

+9****+29

zolanvar

گمنام ...

IT

reza_1920

frashid478

+9****+24

نیما صالحی

میثم محمودی

برنامه نویس

امیرعلی دورکی

محصل

حسین وهابی

کارشناس it

امیر اسماعیل سلیمانی

فرشید اسلامی

FreeLancer

+9****+85

Majid.ch

h.ahmadi

حامد نوری

محمد عابدینی

کارشناس ارشد و مدیر جزیره لینوکس و یونیکس توسینسو

Privacy settings
Accept Cancel