تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Hero
علی آقامیری cover علی آقامیری

علی آقامیری

کارشناس شبکه و مجازی سازی
ایران
تهران
تهران
37 ارتباط
درباره من
کارشناس شبکه ، مجازی سازی و انواع Mail Server متخصص راه اندازی و نگهداری اتوماسیون های اداری سفارشی برنامه نویس و ارائه کننده نرم افزار اتوماسیون شرکت های حمل و نقل
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 فروردین 1399

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

07 فروردین 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

09 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

16 فروردین 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

17 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 140

19 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 فروردین 1399

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

24 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

25 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

28 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

29 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 اردیبهشت 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 اردیبهشت 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 180

13 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

21 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

25 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

29 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 اردیبهشت 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

06 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

13 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 140

14 خرداد 1399

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

15 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

19 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 180

25 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

26 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 تیر 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 تیر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

13 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

17 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 تیر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

15 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 مرداد 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

22 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

24 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

25 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مرداد 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

31 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

10 شهریور 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

11 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

25 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 مهر 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

07 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 مهر 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

11 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

14 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

15 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

22 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 مهر 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 آبان 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

09 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 آبان 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

15 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

20 آبان 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 آبان 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 آبان 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

06 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 آذر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

22 آذر 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آذر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

01 دی 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 دی 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

06 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 دی 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 دی 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 دی 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

15 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 دی 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 دی 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
طراحی بانک اطلاعاتی با sql server
پیکربندی سرورها و سرویس های مایکروسافت بر روی ویندوز سرور 2008 و 2012
آشنایی کامل با مجازی ساز vmware esxi و پنل vcenter
آشنایی با زبان برنامه نویسی #c و ms sql server
mcse
مشاهده 3 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
برنامه جانبی مالی
- هم اکنون
برنامه ای برای انجام برخی تغییرات در سیستم های مالی که به صورت پیش فرض در سیستم مالی پیش بینی نشده اند.
برنامه اتوماسیون مدیریت شرکت های حمل و نقل (STAR)
- هم اکنون
برنامه کامل مدیریت حمل و نقل دریایی مدیریت مشتریان ، بارنامه ها ، صورتجساب ها ، EQC قابلیت اتصال به سیستم های مالی
برنامه Mapper
- هم اکنون
انتقال اطلاعات بین سیستم های فروش و مالی ارسال اتوماتیک اطلاعات به منظور تسریع و دقت اطلاعات در سیستم های مالی
مشاهده 1 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
exchange server 2016
کهکشان نور
- هم اکنون
web pack
کهکشان نور
- هم اکنون
vmware
کهکشان نور
- هم اکنون
مشاهده 1 مورد بیشتر
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
علی حسین پور

+9****+76

+9****+12

مهرداد پورخیری

+9****+73

امیررضا حسینی

رضا جشن ساز

محمدرضا مشکاتیان

+9****+77

karrabi.hoseein

+9****+76

اسماعیل زارعشاهی

محمد عبدی

سید حسین خورنگ

محمد بابایی

reza_5180

سعید خانی پور قبادی

+9****+60

امیرحسین بهمنی

امیر حسین اردلان

kia441

zo hreh

hadi4188