تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
علی آقامیری cover علی آقامیری

علی آقامیری

کارشناس شبکه و مجازی سازی
ایران
تهران
تهران
37 ارتباط
درباره من
کارشناس شبکه ، مجازی سازی و انواع Mail Server متخصص راه اندازی و نگهداری اتوماسیون های اداری سفارشی برنامه نویس و ارائه کننده نرم افزار اتوماسیون شرکت های حمل و نقل
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 فروردین 1399

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

07 فروردین 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

09 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

16 فروردین 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

17 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 140

19 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 فروردین 1399

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

24 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

25 فروردین 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

28 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

29 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 اردیبهشت 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 اردیبهشت 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 180

13 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

21 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

25 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

29 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 اردیبهشت 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

06 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

13 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 140

14 خرداد 1399

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

15 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

19 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 180

25 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 160

26 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 تیر 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
طراحی بانک اطلاعاتی با sql server
پیکربندی سرورها و سرویس های مایکروسافت بر روی ویندوز سرور 2008 و 2012
آشنایی کامل با مجازی ساز vmware esxi و پنل vcenter
آشنایی با زبان برنامه نویسی #c و ms sql server
mcse
مشاهده 3 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
برنامه جانبی مالی
- هم اکنون
برنامه ای برای انجام برخی تغییرات در سیستم های مالی که به صورت پیش فرض در سیستم مالی پیش بینی نشده اند.
برنامه اتوماسیون مدیریت شرکت های حمل و نقل (STAR)
- هم اکنون
برنامه کامل مدیریت حمل و نقل دریایی مدیریت مشتریان ، بارنامه ها ، صورتجساب ها ، EQC قابلیت اتصال به سیستم های مالی
برنامه Mapper
- هم اکنون
انتقال اطلاعات بین سیستم های فروش و مالی ارسال اتوماتیک اطلاعات به منظور تسریع و دقت اطلاعات در سیستم های مالی
مشاهده 1 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
exchange server 2016
کهکشان نور
- هم اکنون
web pack
کهکشان نور
- هم اکنون
vmware
کهکشان نور
- هم اکنون
مشاهده 1 مورد بیشتر
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
marx2961

امیرحسین فضلیخانی

محمدرضا ملک احمد

+9****+73

+9****+96

ُسعید

صابر محمدی

مدیر فناوری اطلاعات

Rima Samatar

Student

پرهام سلطان بیگی

سید محسن طباطبائی مهر

تخصص در سرویس های مایکروسافت

+9****+14

محمد جواد عاشوری

نیما کوهی

+9****+14

هادی خالصی

کارشناس شبکه

Dany Sharp

ّImaginer

علیرضا قربانی

همیلا امیدوار

golnaz

سامان

محمدرضا جابری

I am a student forever

علی رحیمی

دانیال فرزانه

Instructor - Consultant - Designer

محمد الهی

hgoodarzi68

فاطمه باقری کوشالشا

Mehdi

تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر