تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Newbie
آرش  cover آرش

آرش

ایران
تهران
تهران
1 ارتباط
پیام نور
درباره من
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

بدون فعالیت

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

بدون فعالیت

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

بدون فعالیت

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

بدون فعالیت

18 فروردین 1399

بدون فعالیت

19 فروردین 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

بدون فعالیت

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

01 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

30 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 شهریور 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

07 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آبان 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آذر 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
it فناوری اطلاعات
پیام نور
01 مهر 1389 - 31 شهریور 1392
تخصص ها
سخت افزار شبکه و پسیو
microsoft windows server 2008,2012 services
• آشنایی با سیستم های کامپیوتری و عیب یابی و تعمیر سخت افزار
مشاهده 1 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
mcitp 2008 enterprice
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
ramiy

proton

امیر حسین اردلان

امیررضا حسینی

آرمان قندی

+9****+63

احسان قاسمی

+9****+53

Amir

a.mirzaie