درباره من
مدرس دوره های آموزش شبکه و بنیانگذار وب سایت آکادمی ایرسا شبکه، مشاور و کارشناس با بیش از 16 سال سابقه و فعالیت تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ، مجازی سازی سرور، سرویس های مایکروسافت، سیسکو و امنیت شبکه. تسلط کامل به زبان انگلیسی. آدرس ايميل: katsippp@gmail.com آی دی رسمی تلگرام: telegram.me/alimansouri2020 وب سایت آموزشی irsaacademy.com/courses
پنل فعالیت
01 فروردین 1398

بدون فعالیت

02 فروردین 1398

بدون فعالیت

03 فروردین 1398

بدون فعالیت

04 فروردین 1398

بدون فعالیت

05 فروردین 1398

بدون فعالیت

06 فروردین 1398

بدون فعالیت

07 فروردین 1398

بدون فعالیت

08 فروردین 1398

بدون فعالیت

09 فروردین 1398

بدون فعالیت

10 فروردین 1398

بدون فعالیت

11 فروردین 1398

بدون فعالیت

12 فروردین 1398

بدون فعالیت

13 فروردین 1398

بدون فعالیت

14 فروردین 1398

بدون فعالیت

15 فروردین 1398

بدون فعالیت

16 فروردین 1398

بدون فعالیت

17 فروردین 1398

بدون فعالیت

18 فروردین 1398

بدون فعالیت

19 فروردین 1398

بدون فعالیت

20 فروردین 1398

بدون فعالیت

21 فروردین 1398

بدون فعالیت

22 فروردین 1398

بدون فعالیت

23 فروردین 1398

بدون فعالیت

24 فروردین 1398

بدون فعالیت

25 فروردین 1398

بدون فعالیت

26 فروردین 1398

بدون فعالیت

27 فروردین 1398

بدون فعالیت

28 فروردین 1398

بدون فعالیت

29 فروردین 1398

بدون فعالیت

30 فروردین 1398

بدون فعالیت

31 فروردین 1398

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

09 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

17 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 اردیبهشت 1398

2 نظر: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

24 اردیبهشت 1398

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

25 اردیبهشت 1398

6 نظر: 120 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

26 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

29 اردیبهشت 1398

5 نظر: 100 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 300

30 اردیبهشت 1398

2 نظر: 40 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 340

31 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 خرداد 1398

بدون فعالیت

02 خرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

03 خرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 خرداد 1398

8 فیلم آموزشی: 800 امتیاز

جمع امتیازات: 800

06 خرداد 1398

بدون فعالیت

07 خرداد 1398

5 فیلم آموزشی: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

08 خرداد 1398

بدون فعالیت

09 خرداد 1398

بدون فعالیت

10 خرداد 1398

بدون فعالیت

11 خرداد 1398

بدون فعالیت

12 خرداد 1398

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

13 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 خرداد 1398

بدون فعالیت

15 خرداد 1398

بدون فعالیت

16 خرداد 1398

بدون فعالیت

17 خرداد 1398

بدون فعالیت

18 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 خرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 خرداد 1398

بدون فعالیت

21 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

23 خرداد 1398

بدون فعالیت

24 خرداد 1398

بدون فعالیت

25 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

6 فیلم آموزشی: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 640

26 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 440

27 خرداد 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 خرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 460

30 خرداد 1398

بدون فعالیت

31 خرداد 1398

بدون فعالیت

01 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 تیر 1398

بدون فعالیت

03 تیر 1398

بدون فعالیت

04 تیر 1398

بدون فعالیت

05 تیر 1398

بدون فعالیت

06 تیر 1398

بدون فعالیت

07 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 تیر 1398

بدون فعالیت

10 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 تیر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 تیر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 تیر 1398

بدون فعالیت

14 تیر 1398

بدون فعالیت

15 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 تیر 1398

بدون فعالیت

17 تیر 1398

بدون فعالیت

18 تیر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 تیر 1398

بدون فعالیت

20 تیر 1398

بدون فعالیت

21 تیر 1398

بدون فعالیت

22 تیر 1398

بدون فعالیت

23 تیر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 تیر 1398

بدون فعالیت

27 تیر 1398

بدون فعالیت

28 تیر 1398

بدون فعالیت

29 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مرداد 1398

بدون فعالیت

02 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 مرداد 1398

بدون فعالیت

04 مرداد 1398

بدون فعالیت

05 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 مرداد 1398

بدون فعالیت

11 مرداد 1398

بدون فعالیت

12 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 مرداد 1398

بدون فعالیت

18 مرداد 1398

بدون فعالیت

19 مرداد 1398

بدون فعالیت

20 مرداد 1398

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مرداد 1398

بدون فعالیت

22 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مرداد 1398

بدون فعالیت

24 مرداد 1398

بدون فعالیت

25 مرداد 1398

بدون فعالیت

26 مرداد 1398

بدون فعالیت

27 مرداد 1398

بدون فعالیت

28 مرداد 1398

بدون فعالیت

29 مرداد 1398

بدون فعالیت

30 مرداد 1398

بدون فعالیت

31 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 شهریور 1398

بدون فعالیت

02 شهریور 1398

بدون فعالیت

03 شهریور 1398

بدون فعالیت

04 شهریور 1398

بدون فعالیت

05 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 شهریور 1398

بدون فعالیت

07 شهریور 1398

بدون فعالیت

08 شهریور 1398

بدون فعالیت

09 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 شهریور 1398

بدون فعالیت

11 شهریور 1398

بدون فعالیت

12 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 شهریور 1398

بدون فعالیت

14 شهریور 1398

بدون فعالیت

15 شهریور 1398

بدون فعالیت

16 شهریور 1398

بدون فعالیت

17 شهریور 1398

بدون فعالیت

18 شهریور 1398

بدون فعالیت

19 شهریور 1398

بدون فعالیت

20 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 شهریور 1398

بدون فعالیت

22 شهریور 1398

بدون فعالیت

23 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 شهریور 1398

بدون فعالیت

25 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 شهریور 1398

بدون فعالیت

28 شهریور 1398

بدون فعالیت

29 شهریور 1398

بدون فعالیت

30 شهریور 1398

بدون فعالیت

31 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 مهر 1398

بدون فعالیت

02 مهر 1398

بدون فعالیت

03 مهر 1398

بدون فعالیت

04 مهر 1398

بدون فعالیت

05 مهر 1398

بدون فعالیت

06 مهر 1398

بدون فعالیت

07 مهر 1398

بدون فعالیت

08 مهر 1398

بدون فعالیت

09 مهر 1398

بدون فعالیت

10 مهر 1398

بدون فعالیت

11 مهر 1398

بدون فعالیت

12 مهر 1398

بدون فعالیت

13 مهر 1398

بدون فعالیت

14 مهر 1398

بدون فعالیت

15 مهر 1398

بدون فعالیت

16 مهر 1398

بدون فعالیت

17 مهر 1398

بدون فعالیت

18 مهر 1398

بدون فعالیت

19 مهر 1398

بدون فعالیت

20 مهر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 مهر 1398

بدون فعالیت

22 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 مهر 1398

بدون فعالیت

25 مهر 1398

بدون فعالیت

26 مهر 1398

بدون فعالیت

27 مهر 1398

بدون فعالیت

28 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 مهر 1398

بدون فعالیت

01 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 آبان 1398

بدون فعالیت

03 آبان 1398

بدون فعالیت

04 آبان 1398

بدون فعالیت

05 آبان 1398

بدون فعالیت

06 آبان 1398

بدون فعالیت

07 آبان 1398

بدون فعالیت

08 آبان 1398

بدون فعالیت

09 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آبان 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 آبان 1398

بدون فعالیت

14 آبان 1398

بدون فعالیت

15 آبان 1398

بدون فعالیت

16 آبان 1398

بدون فعالیت

17 آبان 1398

بدون فعالیت

18 آبان 1398

بدون فعالیت

19 آبان 1398

بدون فعالیت

20 آبان 1398

بدون فعالیت

21 آبان 1398

بدون فعالیت

22 آبان 1398

بدون فعالیت

23 آبان 1398

بدون فعالیت

24 آبان 1398

بدون فعالیت

25 آبان 1398

بدون فعالیت

26 آبان 1398

بدون فعالیت

27 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آبان 1398

بدون فعالیت

29 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آبان 1398

بدون فعالیت

01 آذر 1398

بدون فعالیت

02 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 آذر 1398

بدون فعالیت

05 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 آذر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

07 آذر 1398

بدون فعالیت

08 آذر 1398

بدون فعالیت

09 آذر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 آذر 1398

بدون فعالیت

11 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 آذر 1398

بدون فعالیت

13 آذر 1398

بدون فعالیت

14 آذر 1398

بدون فعالیت

15 آذر 1398

بدون فعالیت

16 آذر 1398

بدون فعالیت

17 آذر 1398

بدون فعالیت

18 آذر 1398

بدون فعالیت

19 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آذر 1398

بدون فعالیت

22 آذر 1398

بدون فعالیت

23 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 آذر 1398

بدون فعالیت

25 آذر 1398

بدون فعالیت

26 آذر 1398

بدون فعالیت

27 آذر 1398

بدون فعالیت

28 آذر 1398

بدون فعالیت

29 آذر 1398

بدون فعالیت

30 آذر 1398

بدون فعالیت

01 دی 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 دی 1398

بدون فعالیت

03 دی 1398

بدون فعالیت

04 دی 1398

بدون فعالیت

05 دی 1398

بدون فعالیت

06 دی 1398

بدون فعالیت

07 دی 1398

بدون فعالیت

08 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 دی 1398

بدون فعالیت

11 دی 1398

بدون فعالیت

12 دی 1398

بدون فعالیت

13 دی 1398

بدون فعالیت

14 دی 1398

بدون فعالیت

15 دی 1398

بدون فعالیت

16 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 دی 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 دی 1398

بدون فعالیت

19 دی 1398

بدون فعالیت

20 دی 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 دی 1398

بدون فعالیت

22 دی 1398

بدون فعالیت

23 دی 1398

بدون فعالیت

24 دی 1398

بدون فعالیت

25 دی 1398

بدون فعالیت

26 دی 1398

بدون فعالیت

27 دی 1398

بدون فعالیت

28 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 دی 1398

بدون فعالیت

30 دی 1398

بدون فعالیت

01 بهمن 1398

بدون فعالیت

02 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 بهمن 1398

بدون فعالیت

04 بهمن 1398

بدون فعالیت

05 بهمن 1398

بدون فعالیت

06 بهمن 1398

بدون فعالیت

07 بهمن 1398

بدون فعالیت

08 بهمن 1398

بدون فعالیت

09 بهمن 1398

بدون فعالیت

10 بهمن 1398

بدون فعالیت

11 بهمن 1398

بدون فعالیت

12 بهمن 1398

بدون فعالیت

13 بهمن 1398

بدون فعالیت

14 بهمن 1398

بدون فعالیت

15 بهمن 1398

بدون فعالیت

16 بهمن 1398

بدون فعالیت

17 بهمن 1398

بدون فعالیت

18 بهمن 1398

بدون فعالیت

19 بهمن 1398

بدون فعالیت

20 بهمن 1398

بدون فعالیت

21 بهمن 1398

بدون فعالیت

22 بهمن 1398

بدون فعالیت

23 بهمن 1398

بدون فعالیت

24 بهمن 1398

بدون فعالیت

25 بهمن 1398

بدون فعالیت

26 بهمن 1398

بدون فعالیت

27 بهمن 1398

بدون فعالیت

28 بهمن 1398

بدون فعالیت

29 بهمن 1398

بدون فعالیت

30 بهمن 1398

بدون فعالیت

01 اسفند 1398

بدون فعالیت

02 اسفند 1398

بدون فعالیت

03 اسفند 1398

بدون فعالیت

04 اسفند 1398

بدون فعالیت

05 اسفند 1398

بدون فعالیت

06 اسفند 1398

بدون فعالیت

07 اسفند 1398

بدون فعالیت

08 اسفند 1398

بدون فعالیت

09 اسفند 1398

بدون فعالیت

10 اسفند 1398

بدون فعالیت

11 اسفند 1398

بدون فعالیت

12 اسفند 1398

بدون فعالیت

13 اسفند 1398

بدون فعالیت

14 اسفند 1398

بدون فعالیت

15 اسفند 1398

بدون فعالیت

16 اسفند 1398

بدون فعالیت

17 اسفند 1398

بدون فعالیت

18 اسفند 1398

بدون فعالیت

19 اسفند 1398

بدون فعالیت

20 اسفند 1398

بدون فعالیت

21 اسفند 1398

بدون فعالیت

22 اسفند 1398

بدون فعالیت

23 اسفند 1398

بدون فعالیت

24 اسفند 1398

بدون فعالیت

25 اسفند 1398

بدون فعالیت

26 اسفند 1398

بدون فعالیت

27 اسفند 1398

بدون فعالیت

28 اسفند 1398

بدون فعالیت

29 اسفند 1398

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
آمار محتوا
دست آورد ها
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
بارگذاری تصویر
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....