درباره من
حميدرضا آبياري، دارای سه مدرک MCSE، مشاور و مدرس محصولات مايكروسافت با هفت سال سابقه در زمينه هاي مدیريت شبكه و سيستم ها، نزديك به سه سال است كه به صورت مستمر و تخصصي بر روي راهكار مديريت كلاينت شركت مايكروسافت با نام SCCM فعاليت مي كنم. بغير از زمانهايي كه در حال مطالعه و كسب علم در رابطه با راهكارهاي مايكروسافت باشم، بخاطر علاقه فراوان به Civil Aviation به پيگيري اخبار و اطلاعات و مباحث آن مي پردازم.  کانال تلگرام : https://t.me/SMSExec
پنل فعالیت
01 فروردین 1398

بدون فعالیت

02 فروردین 1398

بدون فعالیت

03 فروردین 1398

بدون فعالیت

04 فروردین 1398

بدون فعالیت

05 فروردین 1398

بدون فعالیت

06 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 فروردین 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 فروردین 1398

بدون فعالیت

09 فروردین 1398

بدون فعالیت

10 فروردین 1398

بدون فعالیت

11 فروردین 1398

بدون فعالیت

12 فروردین 1398

بدون فعالیت

13 فروردین 1398

بدون فعالیت

14 فروردین 1398

بدون فعالیت

15 فروردین 1398

بدون فعالیت

16 فروردین 1398

بدون فعالیت

17 فروردین 1398

بدون فعالیت

18 فروردین 1398

بدون فعالیت

19 فروردین 1398

بدون فعالیت

20 فروردین 1398

بدون فعالیت

21 فروردین 1398

بدون فعالیت

22 فروردین 1398

بدون فعالیت

23 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 فروردین 1398

بدون فعالیت

25 فروردین 1398

بدون فعالیت

26 فروردین 1398

بدون فعالیت

27 فروردین 1398

بدون فعالیت

28 فروردین 1398

بدون فعالیت

29 فروردین 1398

بدون فعالیت

30 فروردین 1398

بدون فعالیت

31 فروردین 1398

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 اردیبهشت 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 اردیبهشت 1398

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

26 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

01 خرداد 1398

بدون فعالیت

02 خرداد 1398

بدون فعالیت

03 خرداد 1398

بدون فعالیت

04 خرداد 1398

بدون فعالیت

05 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 خرداد 1398

بدون فعالیت

07 خرداد 1398

بدون فعالیت

08 خرداد 1398

بدون فعالیت

09 خرداد 1398

بدون فعالیت

10 خرداد 1398

بدون فعالیت

11 خرداد 1398

بدون فعالیت

12 خرداد 1398

بدون فعالیت

13 خرداد 1398

بدون فعالیت

14 خرداد 1398

بدون فعالیت

15 خرداد 1398

بدون فعالیت

16 خرداد 1398

بدون فعالیت

17 خرداد 1398

بدون فعالیت

18 خرداد 1398

بدون فعالیت

19 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 خرداد 1398

بدون فعالیت

22 خرداد 1398

بدون فعالیت

23 خرداد 1398

بدون فعالیت

24 خرداد 1398

بدون فعالیت

25 خرداد 1398

بدون فعالیت

26 خرداد 1398

بدون فعالیت

27 خرداد 1398

بدون فعالیت

28 خرداد 1398

بدون فعالیت

29 خرداد 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 خرداد 1398

بدون فعالیت

01 تیر 1398

بدون فعالیت

02 تیر 1398

بدون فعالیت

03 تیر 1398

بدون فعالیت

04 تیر 1398

بدون فعالیت

05 تیر 1398

بدون فعالیت

06 تیر 1398

بدون فعالیت

07 تیر 1398

بدون فعالیت

08 تیر 1398

بدون فعالیت

09 تیر 1398

بدون فعالیت

10 تیر 1398

بدون فعالیت

11 تیر 1398

بدون فعالیت

12 تیر 1398

بدون فعالیت

13 تیر 1398

بدون فعالیت

14 تیر 1398

بدون فعالیت

15 تیر 1398

بدون فعالیت

16 تیر 1398

بدون فعالیت

17 تیر 1398

بدون فعالیت

18 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 تیر 1398

بدون فعالیت

20 تیر 1398

بدون فعالیت

21 تیر 1398

بدون فعالیت

22 تیر 1398

بدون فعالیت

23 تیر 1398

بدون فعالیت

24 تیر 1398

بدون فعالیت

25 تیر 1398

بدون فعالیت

26 تیر 1398

بدون فعالیت

27 تیر 1398

بدون فعالیت

28 تیر 1398

بدون فعالیت

29 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 تیر 1398

بدون فعالیت

01 مرداد 1398

بدون فعالیت

02 مرداد 1398

بدون فعالیت

03 مرداد 1398

بدون فعالیت

04 مرداد 1398

بدون فعالیت

05 مرداد 1398

بدون فعالیت

06 مرداد 1398

بدون فعالیت

07 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مرداد 1398

بدون فعالیت

09 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 مرداد 1398

بدون فعالیت

11 مرداد 1398

بدون فعالیت

12 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مرداد 1398

بدون فعالیت

14 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 مرداد 1398

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مرداد 1398

بدون فعالیت

18 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 مرداد 1398

بدون فعالیت

25 مرداد 1398

بدون فعالیت

26 مرداد 1398

بدون فعالیت

27 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 مرداد 1398

14 نظر: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

01 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 شهریور 1398

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 شهریور 1398

بدون فعالیت

07 شهریور 1398

بدون فعالیت

08 شهریور 1398

بدون فعالیت

09 شهریور 1398

بدون فعالیت

10 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 شهریور 1398

بدون فعالیت

12 شهریور 1398

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 شهریور 1398

بدون فعالیت

14 شهریور 1398

9 نظر: 180 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 200

15 شهریور 1398

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 شهریور 1398

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 شهریور 1398

بدون فعالیت

19 شهریور 1398

بدون فعالیت

20 شهریور 1398

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

21 شهریور 1398

بدون فعالیت

22 شهریور 1398

بدون فعالیت

23 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 شهریور 1398

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

28 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 شهریور 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 مهر 1398

بدون فعالیت

03 مهر 1398

بدون فعالیت

04 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مهر 1398

بدون فعالیت

07 مهر 1398

بدون فعالیت

08 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1398

بدون فعالیت

10 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 مهر 1398

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

13 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 مهر 1398

بدون فعالیت

16 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 مهر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 مهر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 مهر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 مهر 1398

بدون فعالیت

26 مهر 1398

بدون فعالیت

27 مهر 1398

بدون فعالیت

28 مهر 1398

بدون فعالیت

29 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مهر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 آبان 1398

بدون فعالیت

03 آبان 1398

بدون فعالیت

04 آبان 1398

بدون فعالیت

05 آبان 1398

بدون فعالیت

06 آبان 1398

بدون فعالیت

07 آبان 1398

بدون فعالیت

08 آبان 1398

بدون فعالیت

09 آبان 1398

بدون فعالیت

10 آبان 1398

بدون فعالیت

11 آبان 1398

بدون فعالیت

12 آبان 1398

بدون فعالیت

13 آبان 1398

بدون فعالیت

14 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 آبان 1398

بدون فعالیت

16 آبان 1398

بدون فعالیت

17 آبان 1398

بدون فعالیت

18 آبان 1398

بدون فعالیت

19 آبان 1398

بدون فعالیت

20 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 آبان 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 آبان 1398

بدون فعالیت

24 آبان 1398

بدون فعالیت

25 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آبان 1398

بدون فعالیت

27 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آبان 1398

بدون فعالیت

29 آبان 1398

بدون فعالیت

30 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 آذر 1398

بدون فعالیت

02 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 آذر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 آذر 1398

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

06 آذر 1398

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

07 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 آذر 1398

بدون فعالیت

09 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 آذر 1398

بدون فعالیت

11 آذر 1398

بدون فعالیت

12 آذر 1398

بدون فعالیت

13 آذر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 آذر 1398

بدون فعالیت

15 آذر 1398

بدون فعالیت

16 آذر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 آذر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 آذر 1398

بدون فعالیت

19 آذر 1398

بدون فعالیت

20 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آذر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 آذر 1398

8 نظر: 160 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 180

24 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 آذر 1398

بدون فعالیت

26 آذر 1398

بدون فعالیت

27 آذر 1398

بدون فعالیت

28 آذر 1398

بدون فعالیت

29 آذر 1398

بدون فعالیت

30 آذر 1398

بدون فعالیت

01 دی 1398

بدون فعالیت

02 دی 1398

بدون فعالیت

03 دی 1398

بدون فعالیت

04 دی 1398

بدون فعالیت

05 دی 1398

بدون فعالیت

06 دی 1398

بدون فعالیت

07 دی 1398

بدون فعالیت

08 دی 1398

بدون فعالیت

09 دی 1398

بدون فعالیت

10 دی 1398

بدون فعالیت

11 دی 1398

بدون فعالیت

12 دی 1398

بدون فعالیت

13 دی 1398

بدون فعالیت

14 دی 1398

بدون فعالیت

15 دی 1398

بدون فعالیت

16 دی 1398

بدون فعالیت

17 دی 1398

بدون فعالیت

18 دی 1398

بدون فعالیت

19 دی 1398

بدون فعالیت

20 دی 1398

بدون فعالیت

21 دی 1398

بدون فعالیت

22 دی 1398

بدون فعالیت

23 دی 1398

بدون فعالیت

24 دی 1398

بدون فعالیت

25 دی 1398

بدون فعالیت

26 دی 1398

بدون فعالیت

27 دی 1398

بدون فعالیت

28 دی 1398

بدون فعالیت

29 دی 1398

بدون فعالیت

30 دی 1398

بدون فعالیت

01 بهمن 1398

بدون فعالیت

02 بهمن 1398

بدون فعالیت

03 بهمن 1398

بدون فعالیت

04 بهمن 1398

بدون فعالیت

05 بهمن 1398

بدون فعالیت

06 بهمن 1398

بدون فعالیت

07 بهمن 1398

بدون فعالیت

08 بهمن 1398

بدون فعالیت

09 بهمن 1398

بدون فعالیت

10 بهمن 1398

بدون فعالیت

11 بهمن 1398

بدون فعالیت

12 بهمن 1398

بدون فعالیت

13 بهمن 1398

بدون فعالیت

14 بهمن 1398

بدون فعالیت

15 بهمن 1398

بدون فعالیت

16 بهمن 1398

بدون فعالیت

17 بهمن 1398

بدون فعالیت

18 بهمن 1398

بدون فعالیت

19 بهمن 1398

بدون فعالیت

20 بهمن 1398

بدون فعالیت

21 بهمن 1398

بدون فعالیت

22 بهمن 1398

بدون فعالیت

23 بهمن 1398

بدون فعالیت

24 بهمن 1398

بدون فعالیت

25 بهمن 1398

بدون فعالیت

26 بهمن 1398

بدون فعالیت

27 بهمن 1398

بدون فعالیت

28 بهمن 1398

بدون فعالیت

29 بهمن 1398

بدون فعالیت

30 بهمن 1398

بدون فعالیت

01 اسفند 1398

بدون فعالیت

02 اسفند 1398

بدون فعالیت

03 اسفند 1398

بدون فعالیت

04 اسفند 1398

بدون فعالیت

05 اسفند 1398

بدون فعالیت

06 اسفند 1398

بدون فعالیت

07 اسفند 1398

بدون فعالیت

08 اسفند 1398

بدون فعالیت

09 اسفند 1398

بدون فعالیت

10 اسفند 1398

بدون فعالیت

11 اسفند 1398

بدون فعالیت

12 اسفند 1398

بدون فعالیت

13 اسفند 1398

بدون فعالیت

14 اسفند 1398

بدون فعالیت

15 اسفند 1398

بدون فعالیت

16 اسفند 1398

بدون فعالیت

17 اسفند 1398

بدون فعالیت

18 اسفند 1398

بدون فعالیت

19 اسفند 1398

بدون فعالیت

20 اسفند 1398

بدون فعالیت

21 اسفند 1398

بدون فعالیت

22 اسفند 1398

بدون فعالیت

23 اسفند 1398

بدون فعالیت

24 اسفند 1398

بدون فعالیت

25 اسفند 1398

بدون فعالیت

26 اسفند 1398

بدون فعالیت

27 اسفند 1398

بدون فعالیت

28 اسفند 1398

بدون فعالیت

29 اسفند 1398

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
آمار محتوا
دست آورد ها
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
بارگذاری تصویر
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....