تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
امیرحسین تنگسیری نژاد cover امیرحسین تنگسیری نژاد

امیرحسین تنگسیری نژاد

کارشناس شبکه و امنیت شبکه
درباره من
امیرحسین تنگسیری نژاد، کارشناس مشاور و مدرس شبکه و امنیت شبکه, حوزه اصلی فعالیت بنده در زمینه شبکه مباحث R&S و Service Provider می‌باشد و در زمینه امنیت نیز در موقعیت های مختلفی مانند EndPoint Security, PenTest ,Forensic و SoC فعالیت داشته و دارم. ارتباط بامن در تلگرام و اینستاگرام از طریق: AmirHoseinTangsiriNET
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

بدون فعالیت

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

بدون فعالیت

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

بدون فعالیت

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

بدون فعالیت

18 فروردین 1399

بدون فعالیت

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

بدون فعالیت

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

بدون فعالیت

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

بدون فعالیت

31 فروردین 1399

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

14 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

15 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

5 فیلم آموزشی: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

20 مرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

21 مرداد 1399

3 مقاله: 300 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 600

22 مرداد 1399

5 مقاله: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

23 مرداد 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 400

24 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

27 مرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

04 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

11 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

12 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 شهریور 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

15 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

5 فیلم آموزشی: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

18 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 فیلم آموزشی: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 520

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

01 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 مهر 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

6 فیلم آموزشی: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 600

05 مهر 1399

6 فیلم آموزشی: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 600

06 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

9 فیلم آموزشی: 900 امتیاز

جمع امتیازات: 900

10 مهر 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

11 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 مهر 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

14 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 320

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

6 فیلم آموزشی: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 600

20 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

21 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 مهر 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

23 مهر 1399

6 فیلم آموزشی: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 600

24 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

5 فیلم آموزشی: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
+9****+99

نیما آقامحمدی

کارشناس ارشد شبکه و زیرساخت

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

امیر جعفري

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، بدافزار نویس و دوستدار بزن بکش :)

امیرمحمد

امیر

کامبیز ذوقی

امیررضا حسینی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

سعید شمسیان

محمد فاضل مهدوی

علیرضا حیات داودی

امیرعلی فروغی فر

IT

Tha Don

در آینده دور کارشناس

h.programmer

masood5019

predators

+9****+72

+9****+25

سینا رضایی

Work on Openstack, Kubernetes, NFV

arsab

وحید ولدبیگی

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص امنیت شبکه

نسترن رمضانی

متخصص سیسکو

سعید نخعی

امید رستمی

کارشناس شبکه و زیرساخت

Client_hacking

+4****+85

کاظم تقندیکی

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار ، متخصص علم داده (داده کاوی، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و ...) و مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

limpizik

khashayar

m2000

جعفر قنبری شوهانی

مهندس و مدرس زیرساخت و امنیت و مدیر ارشد وب سایت توسینسو

Pouria sazegar

mehran torkman