عملگر BETWEEN در SQL

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با عرض سلام

در یک کد به شکل زیر

Select Code From Student Where Code Between '100' and '200'                            0

متاسفانه جواب بدست آمده در این کد کدهایی با شماره 2001 و 1100 و .... رو هم شامل میشود

چنانچه بخواهیم مقدار بدست آمده فقط در دایره اعداد مورد نیاز باشد ( فقط بین 100 تا 200 باشد ) یا هر متغیری از چه روشی استفاده کنیم ؟

با تشکر


دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است