نمونه کد و فلوچارت طراحی الگوریتم شناسایی اعداد زوج و فرد

مثال دوم در طراحی الگوریتم ،در این مثال که هدف آشنایی با دستور شرط می باشد. با بیان مسئله طراحی الگوریتم آن می پردازیم، در این مثال می خواهیم عددی از ورودی دریافت کنیم به نام number و تعیین کنیم که عدد مورد نظر زوج می باشد یا فرد؟ با توجه به اینکه تمامی اعداد زوج بر دو بخش پذیر می باشند به عبارتی دیگر باقی مانده تقسیم اعداد زوج بر 2 برابر با صفر می باشد .برای این کار پس از دریافت عدد مورد نظر باقی مانده تقسیم عدد بر 2 را در مکانی (متغییر)ذخیره می کنیم تا در الگوریتم بررسی می شود :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 1. شروع
 2. Numberرا دریافت کن
 3. B=number%2
 4. اگر B=0 سپس برو به5 واگر نه برو به 6
 5. چاپ کن عدد زوج است
 6. چاپ کن عدد فرد است
 7. پایان

فلوچارت تعیین کردن زوج یا فرد بودن عدد ورودی


الگوریتم تعیین زوج یا فرد بودن عدد ورودی

نمونه کدجاوا الگوریتم تعیین زوج یا فرد بودن عدد ورودی


import java.util.Scanner;
public class even {//نام کلاس ونوع عمومی

	public static void main (String[] args)//متد اصلی
	{
		Scanner Sc=new Scanner(System.in) ;//ساختن یک شی با فراخوانی متد 
		System.out.print("Enter number.");
		int number=Sc. nextInt();//دریافت ورودی
		int b=number%2;//محاسبات
	if(b==0)//دستور شرط
		
		System.out.println(number+"= number is even.");//چاپ
	else
		System.out.println(number+"= number is odd.");//چاپ
	}

}

نمونه کد سی شارپ الگوریتم تعیین زوج یا فرد بودن عدد ورودی


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int number = int.Parse(textBox1.Text);//دریافت ورودی از نوع رشته و تبدیل ان به نوع عددی
     
      // int numberi = system.convert.TOINT16(textBox1.Text);می توان از دستور نیز استفاده کرد
      int B = number % 2;
      if (B == 0)//دستور شرط اگر
      
        MessageBox.Show(number + "= number is even.");//نمایش پیام
      
      else//واگر نه
        MessageBox.Show(number + "= number is odd.");
    }
  }
}
 • ویژگی عدد زوج چیست؟

  عدد زوج در صورتیکه مرتب تقسیم بر دو شود در نهایت نتیجه آن صفر خواهد شد. حاصل جمع دو عدد زوج ، حتما عدد زوج است
 • عدد فرد چیست؟

  عددی که هر چقدر هم بر دو نقسیم شود در نهایت نتیجه صفر نشود ، عدد فرد خواهد بود ، حاصل جمع دو عدد فرد عددی زوج شود

نظرات