تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
امیرحسین کریم پور cover امیرحسین کریم پور

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص امنیت شبکه
ایران
آذربایجان شرقی
تبریز
48 ارتباط
درباره من
امیرحسین کریم پور ، مدیر ارشد TOSINSO ، متخصص شبکه ، تخصص در حوزه سیستم عامل های کلاینت و سرور مایکروسافت و سرویس های مربوطه ، سیستم عامل لینوکس و ... سابقه همکاری و فعالیت در سازمان های مختلف در قالب پروژه ، مشاوره ، تدریس و رفع اشکال ، علاقه مند به حوزه امنیت اطلاعات و تست نفوذ سنجی ...
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

03 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 فروردین 1399

26 پست سوال: 520 امتیاز

جمع امتیازات: 520

05 فروردین 1399

32 پست سوال: 640 امتیاز

جمع امتیازات: 640

06 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 260

07 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 فروردین 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

10 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

11 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 280

15 فروردین 1399

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

16 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 340

17 فروردین 1399

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

18 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 360

19 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

21 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

22 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

24 فروردین 1399

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

25 فروردین 1399

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

26 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 440

27 فروردین 1399

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

28 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

31 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

01 خرداد 1399

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

29 پست سوال: 580 امتیاز

جمع امتیازات: 580

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 خرداد 1399

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

22 خرداد 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

23 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 مرداد 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 مرداد 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

05 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 مرداد 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

07 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مرداد 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 مرداد 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 مرداد 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

22 مرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مهر 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

14 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 مهر 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1399

52 پست سوال: 1,040 امتیاز

جمع امتیازات: 1040

18 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 مهر 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 مهر 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

24 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

20 پست سوال: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 420

26 دی 1399

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 420

27 دی 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 بهمن 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 بهمن 1399

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

03 بهمن 1399

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

04 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 بهمن 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 بهمن 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

07 بهمن 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 بهمن 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 بهمن 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 بهمن 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

29 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 اسفند 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
ویندوز سرور
سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل لینوکس
اکتیودایرکتوری و ldap
virtual private network
domain naming service
مشاهده 4 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
LPIC-2
01 آبان 1395
Self Trained
LPIC-1
01 اردیبهشت 1395
Self Trained
+CompTIA A
01 تیر 1394
Self Trained
MCSA 2012
01 آذر 1393
Self Trained
Linux Essentials
گواهینامه Linux Essentials Specialist با کد آزمون 010-117 Certificate ID : ITPC/LPIA10 جهت مشاهده مدرک به آدرس https://cert.tosinso.com مراجعه کنید
مشاهده 3 مورد بیشتر
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
ترکی آذربایجانی (سطح: متوسط)
فارسی (سطح: متوسط)
انگلیسی (سطح: متوسط)
مشاهده 1 مورد بیشتر
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
Devided

+9****+79

+9****+81

صـدرا

امیررضا حسینی

+9****+25

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

شهاب مندی پور

IT Administrator

+9****+13

+9****+68

حمید

Amir

محمد

محمد حسن پور

+9****+18

Network lover

+9****+26

imanjoon

hamidialison

علی رحمتی

آزاد

محمد حسینی بقائی

proton

+9****+91

tromideh