تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
محمد جواد صبری cover محمد جواد صبری

محمد جواد صبری

مدرس و مشاور رسمی شرکت میکروتیک در ایران
ایران
خراسان رضوی
سبزوار
186 ارتباط
میکروتیک
موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
درباره من
- مدرس رسمی کمپانی میکروتیک - مشاور رسمی کمپانی میکروتیک - مدرس دانشگاهی کمپانی میکروتیک - فعال در انجمن رسمی MIKROTIK ، متخصص در حوزه های زیرساختی مبتنی بر میکروتیک ، MTCNA ، MTCUME ,MTCRE، MTCWE ، MTCTCE,MTCIPv6E و ... - کارشناس ارشد کامپیوتر - گرایش نرم افزار
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

بدون فعالیت

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

بدون فعالیت

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

بدون فعالیت

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

بدون فعالیت

18 فروردین 1399

بدون فعالیت

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

بدون فعالیت

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

بدون فعالیت

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

بدون فعالیت

31 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

20 مهر 1399

17 نظر: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

24 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 مهر 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

27 مهر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 آبان 1399

9 نظر: 180 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 380

03 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

04 آبان 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 360

05 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 آبان 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 320

08 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

11 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 آذر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 آذر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

25 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مدرس
میکروتیک
- هم اکنون
مدرک بین المللی MikroTik Certified Trainer جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : TR0434
مشاور رسمی کمپانی میکروتیک
میکروتیک
- هم اکنون
http://www.mikrotik.com/consultants/asia/unitedarabemirates لینک سایت میکروتیک
مدرس دانشگاه
میکروتیک
- هم اکنون
مدرک بین المللی MikroTik Academy Trainer جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : ACTR0661
مشاهده 1 مورد بیشتر
تحصیلات
مهندسی نرم افزار
موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
01 مهر 1392 - 17 اسفند 1394
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار
01 اسفند 1390 - 28 شهریور 1392
کامپیوتر - نرم افزار
دانشکده امام خمینی سبزوار
01 مهر 1388 - 27 بهمن 1390
روزانه
مشاهده 1 مورد بیشتر
تخصص ها
مهندس زیرساخت شبکه
مدارک تخصصی
mtcume
07 دی 1394
مدرک بین المللی MTCUME جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : 1512UME049
mtcwe
04 دی 1394
مدرک بین المللی MTCWE جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : 1512WE130
mtctce
01 دی 1394
مدرک بین المللی MTCTCE جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : 1512TCE094
mtcna
10 آبان 1394
مدرک بین المللی MTCNA جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : 1610NA780
comptia security+
30 مهر 1394
دوره Security + مدرس : مهندس نصیری محل برگزاری مجتمع فنی تهران
it security
16 تیر 1394
دوره IT Security به صورت خود خوان محل اخذ مدرک بنیاد ICDL ایران
mtcre
مدرک بین المللی MTCRE جهت پیگیری مدرک در سایت میکروتیک جستجو مدرک را بزنید - شماره مدرک : 1701RE002
مشاهده 5 مورد بیشتر
پروژه ها
طراحی سایت املاک ولیعصر سبزوار
12 اسفند 1393 - 15 تیر 1394
طراحی سایت املاک ولیعصر سبزوار amlakvaliasr.ir PHP CSS Java ajax
مرکز رسمی آموزش میکروتیک
15 تیر 1393 - 15 شهریور 1393
طراحی سایت مرکز رسمی آموزش میکروتیک MikroTikTC.com cms html java
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
mtcume
میکروتیک
05 دی 1394 - 07 دی 1394
MTCUME
mtcwe
میکروتیک
02 دی 1394 - 04 دی 1394
MTCWE
mtctce
میکروتیک
29 آذر 1394 - 01 دی 1394
MTCTCE
میکروتیک
mtcna
07 آبان 1394 - 10 آبان 1394
MTCNA
security +
مجتمع فنی تهران
27 مهر 1394 - 30 مهر 1394
mcse 2003
آموزشگاه کیان رایانه
01 مهر 1392 - 20 اسفند 1392
مشاهده 4 مورد بیشتر
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
کمیل یوسفی کمالی

abbasahour

رضا تجلی زاده

karrabi.hoseein

ali cisco

احمد علیزاده

محمود اسماعیل زاده

علاقمند و پی گیر دنیای علم و تکنولوژی

+9****+52

امیرحسین محمدی

امیر اکبری زاده

مدیر عامل شرکت گسترش ارتباطات صبا

+9****+70

جعفر قنبری شوهانی

مهندس و مدرس زیرساخت و امنیت و مدیر ارشد وب سایت توسینسو

cafeshetab

+9****+33

Kamran RahmanNasab

پرهام داداش زاده

مهاجر تنها Rahdan

محمود حسینی

+9****+51

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

+9****+62

علی حسین پور

mlinux

شبکه اسان است.