تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
مهدی عادلی فر cover مهدی عادلی فر

مهدی عادلی فر

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس
ایران
البرز
کرج
152 ارتباط
کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
درباره من
مهدی عادلی، بنیان گذار TOSINSO. کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و #C و جاوا و اندروید کار می کنم. در زمینه های موبایل و وب و ویندوز فعالیت دارم و به طراحی نرم افزار و اصول مهندسی نرم افزار علاقه مندم.
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

07 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 فروردین 1399

بدون فعالیت

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

31 فروردین 1399

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

23 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

06 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

08 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

30 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 320

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

23 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 دی 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
برنامه نویس تحت وب
ایمن ارقام پارسه البرز
01 بهمن 1393 - هم اکنون
بر روی سایتItpro.ir و همچنین اپلیکیشن موبایل این سایت در حال کار هستم.
برنامه نویس تحت وب
کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
01 مهر 1394 - هم اکنون
عضو تیم طراحی و برنامه نویسی وب سایت کانون فرهنگی آموزش هستم و با Asp.net در این سازمان مشغول به همکاری می باشم.
برنامه نویس
مهندسی مهران رایانه
01 بهمن 1392 - 01 دی 1393
برنامه نویس سیستم های حسابداری و انبارداری با زبان c# در محیط ویندوز بودم
مشاهده 1 مورد بیشتر
تحصیلات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
01 مهر 1392 - 01 بهمن 1394
پروژه پایان نامه بر روی هندسه محاسباتی (computational geometry) و گراف بود
کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه حکیم سبزواری
01 مهر 1389 - 20 شهریور 1391
پروژه پایانی کار بر روی گراف ها و الگوریتم های metro map metaphor انجام شد
کامپیوتر - نرم افزار
دانشکده خوارزمی
01 مهر 1387 - 10 تیر 1389
مشاهده 1 مورد بیشتر
تخصص ها
شی گرایی
برنامه نویسی جاوا
برنامه نویسی اندروید
برنامه نویسی #c و asp.net mvc
برنامه نویسی #c
برنامه نویس c++
visual studio
linq
jquery
javascript
intellij idea
html - css
entity framework
design patterns
csharp
bootstrap
angularjs
android studio
agile
مشاهده 17 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
پیاده سازی سایت dpna.ir
- هم اکنون
این سایت مربوط به شرکت داده پردازان نسل افتاب و سایت رسمی این شرکت می باشد.
طراحی و پیاده سازی کامپایلر فارسی
- هم اکنون
این پروژه یک اکستنشن برای ویژوال استودیو می باشد که خطاها را به صورت فارسی نمایش داده می شود و مثال ها و راه درست و راهنمایی های کاملی برای خطاهای کامپایلر سی شارپ ارائه می دهد
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
فارسی (سطح: متوسط)
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

+9****+95

محمد سعید عبدی

+9****+38

+9****+23

امیررضا حسینی

میلاد مشعوفیان

+9****+05

امیر حسین اردلان

predators

+9****+04

Ali taheri

محمد رضا بختیاری

محمدرضا آراء

+9****+63

محمدرضا مشکاتیان

NSH

+9****+25

+9****+73

فرهاد شاهرخی

رویش تدریجی است...

+9****+24

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

رضا جشن ساز