تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
TOSINSO Insider
مهرداد پورخیری cover مهرداد پورخیری

مهرداد پورخیری

ایران
خوزستان
دزفول
4 ارتباط
مجتمع فولاد روهینا جنوب
جامع علمی و کاربردی
درباره من
8
مطلب
25
ویدیو و پادکست
0
راهکار
111
نظر و پست
پنل فعالیت
01 فروردین 1398

بدون فعالیت

02 فروردین 1398

بدون فعالیت

03 فروردین 1398

بدون فعالیت

04 فروردین 1398

بدون فعالیت

05 فروردین 1398

بدون فعالیت

06 فروردین 1398

بدون فعالیت

07 فروردین 1398

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 فروردین 1398

بدون فعالیت

09 فروردین 1398

بدون فعالیت

10 فروردین 1398

بدون فعالیت

11 فروردین 1398

بدون فعالیت

12 فروردین 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 فروردین 1398

بدون فعالیت

14 فروردین 1398

بدون فعالیت

15 فروردین 1398

بدون فعالیت

16 فروردین 1398

بدون فعالیت

17 فروردین 1398

بدون فعالیت

18 فروردین 1398

بدون فعالیت

19 فروردین 1398

بدون فعالیت

20 فروردین 1398

بدون فعالیت

21 فروردین 1398

بدون فعالیت

22 فروردین 1398

بدون فعالیت

23 فروردین 1398

بدون فعالیت

24 فروردین 1398

بدون فعالیت

25 فروردین 1398

بدون فعالیت

26 فروردین 1398

بدون فعالیت

27 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 فروردین 1398

بدون فعالیت

29 فروردین 1398

بدون فعالیت

30 فروردین 1398

بدون فعالیت

31 فروردین 1398

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

01 خرداد 1398

بدون فعالیت

02 خرداد 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 خرداد 1398

بدون فعالیت

04 خرداد 1398

بدون فعالیت

05 خرداد 1398

بدون فعالیت

06 خرداد 1398

بدون فعالیت

07 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 خرداد 1398

بدون فعالیت

09 خرداد 1398

بدون فعالیت

10 خرداد 1398

بدون فعالیت

11 خرداد 1398

بدون فعالیت

12 خرداد 1398

بدون فعالیت

13 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 خرداد 1398

بدون فعالیت

15 خرداد 1398

بدون فعالیت

16 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 خرداد 1398

بدون فعالیت

18 خرداد 1398

بدون فعالیت

19 خرداد 1398

بدون فعالیت

20 خرداد 1398

بدون فعالیت

21 خرداد 1398

بدون فعالیت

22 خرداد 1398

بدون فعالیت

23 خرداد 1398

بدون فعالیت

24 خرداد 1398

بدون فعالیت

25 خرداد 1398

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

26 خرداد 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 خرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 خرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

29 خرداد 1398

بدون فعالیت

30 خرداد 1398

بدون فعالیت

31 خرداد 1398

بدون فعالیت

01 تیر 1398

بدون فعالیت

02 تیر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

04 تیر 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 تیر 1398

بدون فعالیت

07 تیر 1398

بدون فعالیت

08 تیر 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 تیر 1398

بدون فعالیت

11 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 تیر 1398

1 معرفی کتاب: 30 امتیاز

جمع امتیازات: 30

13 تیر 1398

بدون فعالیت

14 تیر 1398

بدون فعالیت

15 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 تیر 1398

بدون فعالیت

18 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 تیر 1398

بدون فعالیت

20 تیر 1398

بدون فعالیت

21 تیر 1398

بدون فعالیت

22 تیر 1398

بدون فعالیت

23 تیر 1398

بدون فعالیت

24 تیر 1398

بدون فعالیت

25 تیر 1398

بدون فعالیت

26 تیر 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 تیر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 تیر 1398

بدون فعالیت

29 تیر 1398

بدون فعالیت

30 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

31 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مرداد 1398

بدون فعالیت

02 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مرداد 1398

بدون فعالیت

04 مرداد 1398

بدون فعالیت

05 مرداد 1398

بدون فعالیت

06 مرداد 1398

بدون فعالیت

07 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مرداد 1398

بدون فعالیت

10 مرداد 1398

بدون فعالیت

11 مرداد 1398

بدون فعالیت

12 مرداد 1398

بدون فعالیت

13 مرداد 1398

بدون فعالیت

14 مرداد 1398

بدون فعالیت

15 مرداد 1398

بدون فعالیت

16 مرداد 1398

بدون فعالیت

17 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مرداد 1398

بدون فعالیت

19 مرداد 1398

بدون فعالیت

20 مرداد 1398

بدون فعالیت

21 مرداد 1398

بدون فعالیت

22 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 مرداد 1398

بدون فعالیت

26 مرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 مرداد 1398

بدون فعالیت

28 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 مرداد 1398

بدون فعالیت

30 مرداد 1398

بدون فعالیت

31 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 شهریور 1398

بدون فعالیت

02 شهریور 1398

بدون فعالیت

03 شهریور 1398

بدون فعالیت

04 شهریور 1398

بدون فعالیت

05 شهریور 1398

بدون فعالیت

06 شهریور 1398

بدون فعالیت

07 شهریور 1398

بدون فعالیت

08 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 شهریور 1398

بدون فعالیت

10 شهریور 1398

بدون فعالیت

11 شهریور 1398

بدون فعالیت

12 شهریور 1398

بدون فعالیت

13 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 شهریور 1398

بدون فعالیت

15 شهریور 1398

بدون فعالیت

16 شهریور 1398

بدون فعالیت

17 شهریور 1398

بدون فعالیت

18 شهریور 1398

بدون فعالیت

19 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 شهریور 1398

بدون فعالیت

21 شهریور 1398

بدون فعالیت

22 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 شهریور 1398

بدون فعالیت

24 شهریور 1398

بدون فعالیت

25 شهریور 1398

بدون فعالیت

26 شهریور 1398

بدون فعالیت

27 شهریور 1398

بدون فعالیت

28 شهریور 1398

بدون فعالیت

29 شهریور 1398

بدون فعالیت

30 شهریور 1398

بدون فعالیت

31 شهریور 1398

بدون فعالیت

01 مهر 1398

بدون فعالیت

02 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 مهر 1398

بدون فعالیت

04 مهر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 مهر 1398

بدون فعالیت

06 مهر 1398

بدون فعالیت

07 مهر 1398

بدون فعالیت

08 مهر 1398

بدون فعالیت

09 مهر 1398

بدون فعالیت

10 مهر 1398

بدون فعالیت

11 مهر 1398

بدون فعالیت

12 مهر 1398

بدون فعالیت

13 مهر 1398

بدون فعالیت

14 مهر 1398

بدون فعالیت

15 مهر 1398

بدون فعالیت

16 مهر 1398

بدون فعالیت

17 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مهر 1398

بدون فعالیت

20 مهر 1398

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مهر 1398

بدون فعالیت

22 مهر 1398

4 مقاله: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

23 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 مهر 1398

بدون فعالیت

26 مهر 1398

بدون فعالیت

27 مهر 1398

بدون فعالیت

28 مهر 1398

بدون فعالیت

29 مهر 1398

بدون فعالیت

30 مهر 1398

بدون فعالیت

01 آبان 1398

بدون فعالیت

02 آبان 1398

بدون فعالیت

03 آبان 1398

بدون فعالیت

04 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 آبان 1398

بدون فعالیت

06 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 آبان 1398

بدون فعالیت

08 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آبان 1398

بدون فعالیت

10 آبان 1398

بدون فعالیت

11 آبان 1398

بدون فعالیت

12 آبان 1398

بدون فعالیت

13 آبان 1398

بدون فعالیت

14 آبان 1398

بدون فعالیت

15 آبان 1398

بدون فعالیت

16 آبان 1398

بدون فعالیت

17 آبان 1398

بدون فعالیت

18 آبان 1398

بدون فعالیت

19 آبان 1398

بدون فعالیت

20 آبان 1398

بدون فعالیت

21 آبان 1398

بدون فعالیت

22 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 آبان 1398

بدون فعالیت

24 آبان 1398

بدون فعالیت

25 آبان 1398

بدون فعالیت

26 آبان 1398

بدون فعالیت

27 آبان 1398

بدون فعالیت

28 آبان 1398

بدون فعالیت

29 آبان 1398

بدون فعالیت

30 آبان 1398

بدون فعالیت

01 آذر 1398

بدون فعالیت

02 آذر 1398

بدون فعالیت

03 آذر 1398

بدون فعالیت

04 آذر 1398

بدون فعالیت

05 آذر 1398

بدون فعالیت

06 آذر 1398

بدون فعالیت

07 آذر 1398

بدون فعالیت

08 آذر 1398

بدون فعالیت

09 آذر 1398

بدون فعالیت

10 آذر 1398

بدون فعالیت

11 آذر 1398

بدون فعالیت

12 آذر 1398

بدون فعالیت

13 آذر 1398

بدون فعالیت

14 آذر 1398

بدون فعالیت

15 آذر 1398

بدون فعالیت

16 آذر 1398

بدون فعالیت

17 آذر 1398

بدون فعالیت

18 آذر 1398

بدون فعالیت

19 آذر 1398

بدون فعالیت

20 آذر 1398

بدون فعالیت

21 آذر 1398

بدون فعالیت

22 آذر 1398

بدون فعالیت

23 آذر 1398

بدون فعالیت

24 آذر 1398

بدون فعالیت

25 آذر 1398

بدون فعالیت

26 آذر 1398

بدون فعالیت

27 آذر 1398

بدون فعالیت

28 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 آذر 1398

بدون فعالیت

30 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 دی 1398

بدون فعالیت

02 دی 1398

بدون فعالیت

03 دی 1398

بدون فعالیت

04 دی 1398

بدون فعالیت

05 دی 1398

بدون فعالیت

06 دی 1398

بدون فعالیت

07 دی 1398

بدون فعالیت

08 دی 1398

بدون فعالیت

09 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 دی 1398

بدون فعالیت

11 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 دی 1398

بدون فعالیت

13 دی 1398

بدون فعالیت

14 دی 1398

بدون فعالیت

15 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 دی 1398

بدون فعالیت

18 دی 1398

بدون فعالیت

19 دی 1398

بدون فعالیت

20 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 دی 1398

بدون فعالیت

22 دی 1398

بدون فعالیت

23 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 دی 1398

بدون فعالیت

25 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 دی 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 دی 1398

بدون فعالیت

28 دی 1398

بدون فعالیت

29 دی 1398

بدون فعالیت

30 دی 1398

بدون فعالیت

01 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 بهمن 1398

بدون فعالیت

03 بهمن 1398

بدون فعالیت

04 بهمن 1398

بدون فعالیت

05 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 بهمن 1398

بدون فعالیت

07 بهمن 1398

بدون فعالیت

08 بهمن 1398

بدون فعالیت

09 بهمن 1398

بدون فعالیت

10 بهمن 1398

بدون فعالیت

11 بهمن 1398

بدون فعالیت

12 بهمن 1398

بدون فعالیت

13 بهمن 1398

بدون فعالیت

14 بهمن 1398

بدون فعالیت

15 بهمن 1398

بدون فعالیت

16 بهمن 1398

بدون فعالیت

17 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 بهمن 1398

بدون فعالیت

19 بهمن 1398

بدون فعالیت

20 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 بهمن 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 بهمن 1398

بدون فعالیت

23 بهمن 1398

بدون فعالیت

24 بهمن 1398

بدون فعالیت

25 بهمن 1398

بدون فعالیت

26 بهمن 1398

بدون فعالیت

27 بهمن 1398

بدون فعالیت

28 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 بهمن 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 بهمن 1398

بدون فعالیت

01 اسفند 1398

بدون فعالیت

02 اسفند 1398

بدون فعالیت

03 اسفند 1398

بدون فعالیت

04 اسفند 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 اسفند 1398

بدون فعالیت

06 اسفند 1398

بدون فعالیت

07 اسفند 1398

بدون فعالیت

08 اسفند 1398

بدون فعالیت

09 اسفند 1398

بدون فعالیت

10 اسفند 1398

بدون فعالیت

11 اسفند 1398

بدون فعالیت

12 اسفند 1398

بدون فعالیت

13 اسفند 1398

بدون فعالیت

14 اسفند 1398

بدون فعالیت

15 اسفند 1398

بدون فعالیت

16 اسفند 1398

بدون فعالیت

17 اسفند 1398

بدون فعالیت

18 اسفند 1398

بدون فعالیت

19 اسفند 1398

بدون فعالیت

20 اسفند 1398

بدون فعالیت

21 اسفند 1398

بدون فعالیت

22 اسفند 1398

بدون فعالیت

23 اسفند 1398

بدون فعالیت

24 اسفند 1398

بدون فعالیت

25 اسفند 1398

بدون فعالیت

26 اسفند 1398

بدون فعالیت

27 اسفند 1398

بدون فعالیت

28 اسفند 1398

بدون فعالیت

29 اسفند 1398

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
سوابق کاری
network administrator and data center operator
مجتمع فولاد روهینا جنوب
25 آذر 1394 - هم اکنون
کارشناس لایه 1
شرکت شاتل
11 بهمن 1393 - 20 آذر 1394
اپراتور سیستم های انبار داری تولید و فروش
شرکت شیراز دینا (پپسی)
21 آذر 1393 - 20 آذر 1394
مشاهده 1 مورد بیشتر
تحصیلات
فناوری اطلاعات
جامع علمی و کاربردی
01 بهمن 1391 - 01 آذر 1393
کامپیوتر - نرم افزار
آزاد اسلامی اندیمشک
01 بهمن 1388 - 30 آذر 1390
تخصص ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
مدارک تخصصی
mtcwe
18 تیر 1394
Number: 1507WE017
mtcna
10 بهمن 1393
Number: 1501NA766
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
mcitp
آراد گستر دز
01 آبان 1391 - هم اکنون
vcp 5
آراد گستر دز
01 شهریور 1391 - هم اکنون
lpic1
آراد گستر دز
02 مرداد 1391 - هم اکنون
ccnp
آراد گستر دز
01 تیر 1391 - هم اکنون
ccna r&s
آراد گستر دز
01 خرداد 1391 - هم اکنون
مشاهده 3 مورد بیشتر
علاقه مندی ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
فارسی (Proficiency: Medium)
انگلیسی (Proficiency: Medium)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
بازدیدکنندگان پروفایل
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×