تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Insider
پوریا تعبدی cover پوریا تعبدی

پوریا تعبدی

کارشناس ارشد امنیت اطلاعات و ارتباطات، مدرس و مشاور بین المللی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو
ایران
فارس
شیراز
22 ارتباط
شرکت ندا گستر صبا (صبانت - پشتیبانی فارس - کاوش)
مایکروسافت - امارات - دبی
درباره من
پوریا تعبدی - کارشناس ارشد امنیت شبکه، مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو... میکروتیکفا، مرکز تخصصی آموزش و آزمون های مایکروسافت، میکروتیک و سیسکو در ایران. (http://mikrotikfa.com) (لینک گروه تلگرام ميكروتيکفا: https://telegram.me/joinchat/C8YX6z-ECUnBJENop8JMBA)
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

بدون فعالیت

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

بدون فعالیت

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

بدون فعالیت

18 فروردین 1399

بدون فعالیت

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

بدون فعالیت

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

بدون فعالیت

31 فروردین 1399

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مدیر پشتیبانی و کارشناس ارشد امنیت شبکه
شرکت ندا گستر صبا (صبانت - پشتیبانی فارس - کاوش)
02 تیر 1390 - هم اکنون
مشاور و مدرس سخت افزار و امنیت شبکه
موسسه آموزش عالی نوید پارس (دیباگران شیراز)
01 آبان 1385 - هم اکنون
تدریس کلیه گرایشها و تخصص های شبکه: ( MCSE + Security 2003 & MCITP 2008 & MCSE 2012R2 & 2016 ) - مایکروسافت CCNP R&Sw ,CCNA- سیسکو CWNA و ایرلس MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCUME, MTCINE, MTCIPv6E - میکروتیک Hyper-V & ESXI 4.x - 6.x - مجازی سازی و (VOIP (ECE , ESM
مشاور و پشتیبان شبکه
صنایع ارتباطی آوا
01 اسفند 1392 - 30 تیر 1393
مشاور و مدرس تعمیرات تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و...
مدیرفنی و رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی همیار رایانه فارس
14 فروردین 1387 - 01 تیر 1390
مشاور و مسئول طراحی و پیاده سازی شبکه انتقال ثبت احوال و علوم پزشکی استان فارس
راژمان خرد فارس
14 فروردین 1385 - 29 اسفند 1386
مدرس ، مشاور و مدیر it
مجتمع فنی الکترونیک و کامپیوتر دانش
20 فروردین 1382 - 30 مهر 1385
مدرس الکترونیک ( الکترونیک عمومی ، تعمیرات رادیو ، تلویزیون ، تلفن و سیستمهای مخابراتی ) ، تعمیرات سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار (ICDL، رایانه کار 1و2 ) وهمچنین MCSE + Security 2003
مشاهده 4 مورد بیشتر
تحصیلات
مهندسی امنیت شبکه
مایکروسافت - امارات - دبی
- هم اکنون
الکترونیک - سخت افزار
فنی و حرفه ایی شیراز
01 مهر 1380 - 30 تیر 1384
تخصص ها
امنیت شبکه و تدریس
الکترونیک و سخت افزار
مدارک تخصصی
mikrotik certified network associate - mtcna
مهندسی عمومی میکروتیک ...
mtcine - mikrotik certified internetwork engineer
مهندس عالی روتینگ میکروتیک ...
mtcipv6e - mikrotik certified ipv6 engineer
مهندسی IPv6 میکروتیک ...
mcps: microsoft certified professional
mikrotik certified traffic control engineer - mtctce
مهندسی کنترل ترافیک میکروتیک ...
mtcume - mikrotik certified user managment engineer
مهندسی مدیریت کاربران میکروتیک ...
mtcre - mikrotik certified routing engineer
مهندس روتینگ میکروتیک...
mikrotik certified wireless engineer - mtcwe
مهندسی وایرلس میکروتیک
mcse 2016 cloud platform
مدرک رسمی از مایکروسافت...
mcse 2012 r2 : server infra & cloud platform
مدرک رسمی از مایکروسافت ...
esm - elastix security master
مهندسی امنیت VOIP ...
mcsa + security
مدیریت امنیت شبکه های مایکروسافت
ece - elastix certified engineer
مهندسی VOIP ...
مشاهده 11 مورد بیشتر
پروژه ها
* طراحی ، نصب شبکه LAN دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه و اینترنت Wireless دانشکده پرستاری لارستان .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی دامین و Mail Server شرکت باسا اصفهان .
- هم اکنون
* گسترش شبکه LAN ساختمان بیمارستان چمران .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان دانشکده توانبخشی
- هم اکنون
* کارشناس ارشد و مدیریت پشتیبانی صبانت (L2) در استان فارس.
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه Wireless و Roamingساختمان دانشکده پیراپزشکی.
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان مرکز آمار و تحقیقات زیستی دانشکده پزشکی.
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی Hotspot Server کافی نت همیار .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه LAN ساختمان مدیریت امور دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و مدیریت و تعمیر و نگهداری شبکه های داخلی دانشکده علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت و دانشکده داندانپزشکی شیراز
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکه LAN ساختمان بیمارستان علی اصغر.
- هم اکنون
* نصب و راه اندازی اینترنت VDSL بیمارستان امام رضا (ع) و ساختمان دانشجویی سروستان .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه Wireless و Roamingساختمان دانشکده توانبخشی.
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و راه اندازی پروژه ارتباطی ثبت احوال استان فارس به تهران
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* مدیریت فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی همیار رایانه فارس .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکهLAN ساختمان بیمارستان سعدی .
- هم اکنون
* مدرس رسمی شبکه (Microsoft, Cisco, MikroTik, Virtualization, VOIP, Wireless) در موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس.
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکه ساختمان دانشکده پرستاری .
- هم اکنون
* طراحی ، نصب شبکه Wireless و LAN ساختمان شبکه بهداشت شهدای انقلاب شیرا ز.
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
* طراحی ، نصب و مدیریت شبکه LAN بخشی از بیمارستان نمازی ، زینبیه ، خلیلی .
راژمان خرد فارس
- هم اکنون
مشاهده 19 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
traing for trainer
microsoft
- هم اکنون
دوره تربیت استاد مایکروسافت
mcse 2016 - cloud platform
microsoft
- هم اکنون
7 دوره مهندسی میکروتیک
mikrotik
- هم اکنون
MTCNA, MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTCUME, MTCINE, MTCIPv6E
ece , esm
palosanto
- هم اکنون
مهندسی امنیت VOIP - Elastix
mcse+security 2003
مایکروسافت
- هم اکنون
mcse 2012r2 - server infra
مایکروسافت
- هم اکنون
traing for trainer
mikrotik
- هم اکنون
دوره تربیت استاد میکروتیک...
مشاهده 5 مورد بیشتر
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
فارسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مقاله:
مشاهده 13 مورد بیشتر
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
rasoulkhan

بهروز هماپور

+9****+33

محمد شه منش

+9****+56

پوریا درود

feri550

علی حسین پور

ali cisco

شبکه اسان است.

karrabi.hoseein

محمد صادق ازوجی

دانشجو

رضا جشن ساز

امیر حسین اردلان

محمدرضا مشکاتیان

Masoud Mohammadi

ایمان روزبهانی

کارشناس IT

ALIZLATAN17

alifalahati

+9****+21

ashkan_ai

آراد وارسته گل محمدی

+9****+83

پدرام تقی زاده

امیرحسین تنگسیری نژاد

کارشناس، مشاور و مدرس شبکه و امنیت شبکه

rasool761