تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Legend
محمد نصیری cover محمد نصیری

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن
ایران
البرز
کرج
905 ارتباط
استانداری آذربایجان شرقی
درباره من
محمد نصیری ، بنیانگذار توسینسو ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و کشف جرائم رایانه ای ، هکر کلاه سفید ، بیش از 12 هزار ساعت سابقه تدریس در بیش از 40 سازمان دولتی ، خصوصی و نظامی ، علاقه مند به یادگیری بیشتر و عاشق محیط زیست
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

02 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 معرفی ابزار: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 160

03 فروردین 1399

11 نظر: 220 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 340

04 فروردین 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

05 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

06 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

07 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

08 فروردین 1399

10 نظر: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

09 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 فروردین 1399

5 نظر: 100 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

11 فروردین 1399

7 نظر: 140 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 160

12 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 فروردین 1399

10 نظر: 200 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 240

15 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

17 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

19 فروردین 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 فروردین 1399

13 نظر: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

24 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

25 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 فروردین 1399

9 نظر: 180 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 380

29 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

31 فروردین 1399

7 نظر: 140 امتیاز

11 مقاله: 1,100 امتیاز

جمع امتیازات: 1240

01 اردیبهشت 1399

9 نظر: 180 امتیاز

3 مقاله: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 480

02 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

03 اردیبهشت 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 مقاله: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 340

07 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

09 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

10 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 280

11 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 اردیبهشت 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

17 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

12 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

16 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

22 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

03 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 تیر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 تیر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 تیر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

22 تیر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 تیر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

25 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

26 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 140

27 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 تیر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

29 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

31 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 مرداد 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 مرداد 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مرداد 1399

9 نظر: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

07 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

36 پست سوال: 720 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 940

15 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مرداد 1399

8 نظر: 160 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

20 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 360

21 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

26 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 مرداد 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

30 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 شهریور 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

12 شهریور 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

13 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

23 شهریور 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 شهریور 1399

7 نظر: 140 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 160

25 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 شهریور 1399

12 نظر: 240 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 260

30 شهریور 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

31 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 مهر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 مهر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 مهر 1399

11 نظر: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

08 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

05 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 آبان 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

07 آبان 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 آبان 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 آبان 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

13 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 آبان 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 آبان 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

27 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 آبان 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

01 آذر 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

03 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 آذر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

12 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 آذر 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

16 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 120

17 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 آذر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 آذر 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

08 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 دی 1399

10 نظر: 200 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 220

10 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 دی 1399

11 نظر: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

13 دی 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

14 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

19 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 دی 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

22 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 دی 1399

12 نظر: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

01 بهمن 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 بهمن 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 بهمن 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 بهمن 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

06 بهمن 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 بهمن 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 بهمن 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

11 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

7 نظر: 140 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 160

14 بهمن 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

15 بهمن 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

21 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 بهمن 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 اسفند 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 اسفند 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 اسفند 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 اسفند 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 اسفند 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 اسفند 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 اسفند 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مدیر عامل
TOSINSO
01 فروردین 1394 - هم اکنون
از سال 1394 تا به امروز به عنوام مدیر عامل مجموعه توسینسو مشغول به فعالیت هستم
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
استانداری آذربایجان شرقی
15 شهریور 1394 - هم اکنون
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
روابط عمومی وزارت نفت
01 خرداد 1394 - هم اکنون
کارشناس شبکه و امنیت
شرکت مهندسی نفت و ساختمان گاما
- هم اکنون
شرکت گاما یکی از فعالترین شرکت های ایران در حوزه طراحی و پیاده سازی زیرساخت های شرکت نفت و دکل ها و پالایشگاه ها و طراحی ساختمانی در کشور محسوب میشه ، طراحی امنیت سرویس اتوماسیون اداری ، وب سرور ، فایروال ها و پیاده سازی DMZ و VPN سرور و همچنین Publishing و پیاده سازی سرویس Application Virtualization با نرم افزار Citrix Presentation Server XP از مهمترین کارهایی بود که برای سه شعبه عسلویه ، تهران و جاده قدیم این شرکت راه اندازی شد.
کارشناس شبکه و امنیت
شرکت پدیسار انفورماتیک
01 آذر 1387 - هم اکنون
شرک پدیسار انفورماتیک یکی از مطرح ترین شرکت های فعال در حوزه شبکه و زیرساخت دارای رتبه یک در کشور هست که من از سال 1387 تاکنون افتخار همکاری در چند فاز مختلف از پروژه های این شرکت رو داشتم ، در لایه های مختلفی طی این سالها همکاری داشتیم از جمله لایه کارشناس شبکه تا مشاور و طراحی امنیت و همچنین Troubleshooting پروژه های مختلف ، در حال حاضر در سطح مشاوره با این شرکت همکاری دارم و بیشتر در حوزه امنیت و به ویژه امنیت سیستم عامل ، سرویس های کلاسترینگ و High Availability و سرویس های مایکروسافتی و لینوکسی ، فایروال و طراحی و توسعه همکاری داریم.
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
وزارت کشور
01 تیر 1394 - هم اکنون
مشاور و ناظر پروژه شبکه و نگهداری
استانداری سمنان
01 شهریور 1394 - هم اکنون
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت داده پردازی آبشار
- هم اکنون
شرکت داده پردازی آبشار یکی از بهترین و با کیفیت ترین شرکت های فعال در حوزه امنیت اطلاعات و تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی در کشور هست ، من افتخار همکاری با جناب مهندس مجد زاده ، جناب مهندس مهدوی و جناب مهندس طریحی رو داشتم و تجربیات بسیار خوبی در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و همچنین پروژه های تست نفوذ سنجی رو با این دوستان داشتم ، حوزه اصلی کاری ما در این همکاری بیشتر در حوزه Risk Assessment ، Vulnerability Assessment ، Threat Management و Penetration Test در استانداردهای سری 27000 بود.
مشاور پیاده سازی noc
بانک سپه
03 تیر 1394 - 03 تیر 1394
مشاور شبکه و امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت بیمه ایران
01 خرداد 1394 - 01 تیر 1394
طراحی و پیاده سازی سرویس اکتیودایرکتوری با ساختار سلسله مراتبی در سطح کشور و همچنین بررسی مشکلات و نیاز سنجی های آینده از جمله مهمترین مواردی بود که در بیمه ایران داشتم ، هماهنگ کردن سرویس های اکتیودایرکتوری با DNS سرور BIND از جمله موارد مشکل ساز ما در این پروژه و همچنین معضلات مربوط به فایروال ها و امنیت سرویس اکتیودایرکتوری هم از جمله مواردی بود که در کنار سرویس های مجازی سازی در این پروژه مشاوره ای باهاش درگیر بودم.
مشاور و مدرس امنیت اطلاعات
شرکت آشنا ایمن
01 فروردین 1391 - 01 فروردین 1394
شرکت آشنا ایمن ( AshnaSecure) یکی از بزرگترین و معتبر ترین شرکت های امنیتی ایران فعال در حوزه طراحی و پیاده سازی سرویس های امنیتی ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، تست های نفوذ سنجی و SOC در کشور هست ، من افتخار همکاری با این شرکت رو از سال 1391 تا به حال دارم و در پروژه های مختلف این شرکت به عنوان مدرس و مشاور امنیت اطلاعات فعالیت داشتم.
کارشناس و سرپرست پروژه
شرکت افزار پرداز رمیس
01 اردیبهشت 1393 - 01 آبان 1393
شرکت افزار پرداز رمیس یکی از مطرح ترین شرکت ها در حوزه انفورماتیک با داشتن رتبه یک در بسیاری از موارد مرتبط با شبکه و زیر ساخت هست ، در سال 1393 افتخار همکاری با این شرکت به عنوان سرپرست در یکی از پروژه های سازمانی رو داشتم که بیشتر حوزه فعالیت من در این پروژه مدیریت منابع انسانی ، طراحی ، پیاده سازی و رفع اشکال سرویس ها و سیستم عامل های مایکروسافتی و سرویس های لینوکسی ، طراحی ، پیاده سازی و رفع اشکال سرویس های مجازی سازی مبتنی بر VMware به ویژه در حوزه High Availabiltty و Clustering ، پیاده سازی سرویس هایی مثل SharePoint و Lync سرور و رفع اشکال ها و بروز رسانی های مختلف از جمله موارد مرسوم در این پروژه بود اما همکاری در حوزه راه اندازی فایروال های سری Juniper و Fortigate ، Fortiweb و FortiAnalayzer از جمله موارد جذاب در این فاز همکاری ما با شرکت رمیس بود.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
بانک آینده
01 مهر 1393 - 30 مهر 1393
پروژه رفع اشکال و طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری ، انتقال Domain Controller های معیوب از محیط واقعی به محیط مجازی و رفع اشکال Replication های موجود و انتقال مجدد به ساختار عملیاتی واقعی ، برطرف کردن مشکلات مربوط به طراحی Forwarding DNS های بین دو زیرساخت اکتیودایرکتوری ، برطرف کردن مشکل Privilege Escalation به وجود آمده برای کاربران ، برطرف کردن مشکل IP Helper و Relay Agent ها با توجه به Load Balancing ساختار موجود
سرپرست و مدیر پروژه نگهداری و توسعه شبکه
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
01 اردیبهشت 1393 - 01 مهر 1393
طراحی و پیاده سازی و نگهداری سرویس های مبتنی بر سرویس های مایکروسافت اعم از اکتیودایرکتوری و Exchange سرور ، Lync سرور و زیر ساختارهای مجازی سازی ، بروز رسانی بیش از 70 عدد سرور از سیستم عامل ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 و بالاتر ، طراحی ساختار Split-DNS و Split-Scope برای سرویس های High Available و محیط DMZ ، بهینه سازی و Optimize کردن Performance وب سرورهای عمومی و منابع مورد استفاده از Virtualization ، پیاده سازی سیستم مدیریت مستندات بر اساس مایکروسافت شیرپوینت 2013 ، راه اندازی NOC و بهینه سازی Rule های مانیتورینگ و راه اندازی مانیتورینگ سه بعدی مرکز داده و روتر و سویچ ها در سطح کشور، مدیریت سرویسهای لینوکس اکانتینگ ، مدیریت SAN Storage ، مستند سازی و نظارت بر اجرای پروژه های فایروال های Juniper ، Fortigate ، FortiWeb و Fortianalayzer و پروژه Virtualization ، راه اندازی سرویس PKI عمومی و مدیریت Certificate Enrollment و ...
کارشناس کشف جرائم رایانه ای
شرکت برق منطقه ای خوزستان
01 مرداد 1392 - 14 مرداد 1393
محرمانه ( پروژه کشف جرائم رایانه ای ، جمع آوری مستندات و Freeze کردن صحنه جرم ، تجزیه و تحلیل آثار و جرائم ارتکاب شده از مظنونین ، راه اندازی لابراتوارهای مورد نیاز برای تحلیل مدارک و در نهایت ارائه گزارش مربوطه )
مشاور شبکه ، امنیت اطلاعات و زیرساخت
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
01 خرداد 1392 - 01 آذر 1392
طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری متناسب با مناطق مختلف تهران ، بروز رسانی اکتیودایرکتوری از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008 و در نهایت به ویندوز سرور 2012 ، برطرف کردن مشکلات مربوط به پیکربندی های ناقص قبلی در اکتیودایرکتوری و خارج کردن DC های Orphaned از مدار شبکه ، طراحی زیرساخت ارتباطی مناطق از طریق TMG VPN Server ، برطرف کردن مشکل Accounting اینترنت با سرویس Bandwidth Splitter و در نهایت ارائه طرح بهبود در حوزه مایکروسافت و سرویس بروز رسانی WSUS برای مناطق بصورت Upstream و Downstream
کارشناس شبکه و زیرساخت
موسسه تامین سلامت بسیجیان
01 مرداد 1392 - 01 شهریور 1392
طراحی و پیاده سازی کلیه سرویس های مایکروسافتی اعم از اکتیودایرکتوری ، سرویس های Remote Access با استفاده از خطوط PSTN ، سرویس های مجازی سازی مبتنی بر ESXi ، راه اندازی سرویس های Backup گیری و مانیتورینگ ، طراحی Plan DRS ...
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
بانک انصار
01 آبان 1391 - 30 آبان 1391
شرکت در فاز اول طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در مراکز داده ، انجام فازهای شناخت و تهیه مستند SOW ، شناخت و مستند سازی زیرساخت های نرم افزاری ، شبکه و ارتباطی ، انجام فرآیند Risk Assessment و Thread Modeling و ...
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت ساپکو
15 فروردین 1391 - 30 فروردین 1391
طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ سرویس های مایکروسافتی بر اساس SCOM ، طراحی و پیاده سازی زیر ساختار PKI با استفاده از طراحی Offline root CA و Subordinate Issuing CA و ارائه آموزش های لازم ، Deploy کردن Certificate های صادر شده توسط CA برای استفاده توسط سرویس های RDP و VSPhere ، طراحی سیستم مانیتورینگ تجهیزات بر اساس Solarwinds NPM
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
07 آبان 1389 - 07 آبان 1389
به سرور اصلی این سازمان با استفاده از تکنیک DNS Cache Poisoning حمله هکری شده بود و سرورهای اکتیودایرکتوری Rootkit شده بودند ، هکر با استفاده از تکنیک های KeyLogging و از طریق Proxy سرور سازمانی به سرورها نفوذ کرده بود و هدف حمله هم صرفا تخریب و DOS بود ، راهکار کارشناسان قبلی که در سازمان حضور پید کرده بودند فرمت کردن سرورها و راه اندازی از صفر کلیه زیرساخت نرم افزاری شبکه بود که خوشبختانه با استفاده از تکنیک های Forensics این مشکل هم برطرف شد و وضعیت عملیاتی شبکه به حالت Stable در اومد.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان ثبت احوال کشور
01 خرداد 1389 - 01 تیر 1389
عضویت در تیم امنیت اطلاعات شرکت مشاور ، انجام فاز اول پروژه طراحی امنیت و ارزیابی ریسک سامانه کارت شناسایی ملی هوشمند ، ایجاد طرح تست نفوذ سنجی ، طراحی ساختار ایمن دسترسی به سیستم صدور کارت ، ارزیابی مخاطرات و تهدیدات زیر ساختار امنیتی کلید عمومی یا PKI ، ارزیابی مخاطرات و تهدیدات زیر ساختار های ارتباطی شبکه ، ارزیابی مخاطرات و ارائه راهکارهای امنیتی مقابله با تهدیدات سیستم ثبت نام و ...
کارشناس تست نفوذ سنجی و امنیت اطلاعات
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
01 خرداد 1389 - 01 خرداد 1389
یکی از پروژه های لذت بخش تست نفوذ سنجی که انجام دادم پروژه بندر امیرآباد بود ، تعریف کردن Scope نفوذ ، ایجاد کردن مستند SOW ، تعریف کردن نوع تست که از نوع Graybox تعریف شد و دو نوع Internal Pentest و External Pentest رو داشتیم ، فاز Gaining Access رو هم در نهایت با موفقیت انجام دادیم و در نهایت گزارش های مربوط به Ethical Hacking در قالب استاندارهای LPT به کارفرما ارائه شد.
مشاور و کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران
01 بهمن 1387 - 30 بهمن 1388
من در دو مرحله و با دو شرکت مختلف با سازمان بنادر و دریانوردی شمال کشور کار کردم ، بار اول از جانب شرکت سگال شرق در قالب یک پروژه مستند سازی و ارائه طراحی شبکه بود که پروژه طول کشید و در نهایت موفق به انجام این پروژه نشدیم که البتی ارتباطی به ما پیدا نمی کرد، بار دوم در قالب شرکت پدیسار انفورماتیک ، در قالب یک پروژه بازیابی از هک و نفوذ و ارائه طرح امنیتی در این سازمان بعد از دو سال حضور پیدا کردم ، هکر کلیه هارد دیسک های سرورهای سازمان رو هک کرده بود و تقاضای 60 هزار دلار باج داشت ، بعد از اینکه با استفاده از تکنیک های Disaster Recovery و Forensics موفق به بازیابی سرورها شدیم طراحی مجدد امنیتی سازمان و بررسی Rootkit نشدن سرورها رو هم انجام دادیم و پروژه با موفقیت انجام شد.
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
شرکت شمس تامین
01 فروردین 1388 - 01 دی 1388
این شرکت به عنوان شرکت Holding ای که پروژه های مرتبط با سازمان بیمه و تامین اجتماعی رو پشتیبانی می کرد فعالیت می کرد و در حال حاضر هم فعالیت دارد ، بیشتر حوزه فعالیت من با این شرکت در قالب تیم امنیت اطلاعات و ارتباطات سازمان تامین اجتماعی کشور بود که پروژه های مشترک رو با همدیگه انجام می دادیم.
کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات
سازمان تامین اجتماعی کشور
01 فروردین 1388 - 01 دی 1388
سازمان تامین اجتماعی کشور یکی از بهترین سازمان هایی بود که در تجربه های کاری خودم داشتم ، من به مدت 10 ماه عضو تیم امنیت این سازمان بودم ، این سازمان جزو معدود سازمان هایی بود که تونست من رو به مدت 10 ماه در خودش نگه بداره ، همکاری با شخص مهندس میری عزیز باعث شد من به دنیای برنامه نویسی و به ویژه اسکریپت نویسی علاقه مند بشم و وارد این دنیا در حوزه امنیت هم بشم ، مهمترین کارهایی که من در این پروژه انجام دادم بحث طراحی پروپوزال امنیت برای مراکز داده تهران سازمان تامین اجتماعی و برطرف کردن باگ های امنیتی در این پروپوزال بود ، طراحی زیرساخت PKI و طراحی سرویس OTP برای استفاده در سرویس های Citrix Presentation Server رو داشتیم که واقعا لذت بخش بود و تونستیم تقریبا تمام سرویس های PKI مطرح جهان از جمله پروژه های Open Source و .. رو آزمایش و تست بگیریم ، برای اولین بار به سمت استفاده از زیرساخت مجازی سازی ESXi سوق پیدا کردیم ، قبل از اون همه سازمان ها بیشتر روی Platform های ESX کار می کردند.
کارشناس شبکه و امنیت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
01 خرداد 1388 - 01 مرداد 1388
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای شعبات مختلفی در سطح تهران هست به عنوان کارشناس شبکه و امنیت فعالیت داشتم، از مهمترین پروژه هایی که در شبکه های مختلف این سازمان انجام دادم ، طراحی مجدد IP Planning در سطح کشور ، طراحی مجدد زیرساختار اکتیودایرکتوری و بهینه سازی ساختار موجود ، مستند سازی شبکه و راه اندازی سیستم مدیریت مستندات با استفاده از SharePoint Foundation فارسی سازی شده توسط خودم ، پیاده سازی EndPoint Security و همچنین DLP ، نصب و راه اندازی سرویس ESX 3.5 ، راه اندازی سرویس مانیتورینگ SCOM و طراحی ساختار WSUS بصورت Upstream و Downstream و راه اندازی UTM های Juniper و Cyberoam از جمله مهمترین کارهایی بود که در این پروژه انجام دادم.
کارشناس شبکه و امنیت
خبرگزاری دانشجو
01 فروردین 1386 - 01 تیر 1388
خبرگزاری دانشجو یکی از بهترین تجربه های فنی و عملی من در حوزه امنیت بود که باب ورود من به کار و حوزه امنیت رو هم باز کرد ، بیشتر حوزه کاری من در این خبرگزاری بررسی امنیت وب سرور و پایگاه داده MSSQL سرور و همچنین ارتباطات بین پایگاه داده ها بود ، شناسایی حملات و دفع حملات بیرونی که به وب سرور خبرگزاری می شد اولویت کاری ما بود هر چند بحث مدیریت و نگهداری شبکه داخلی هم با کمک چند Help Desk انجام می شد ، شناسایی برخی از حملات سایبری و جاسوسی هایی که به وب سرور و پایگاه داده های این خبرگزاری از سوی یک کشور خارجی انجام شده بود از جمله بارزترین تجربیان من در این خبرگزاری بود ، نصب و راه اندازی سرویس مجازی سازی ESXi و راه اندازی و بهینه سازی فایروال ها و HoneyPot و DMZ و VPN سرور و پروکسی سرور و همچنین کشف حفره های امنیتی آنتی ویروس از جمله مهمترین تجارب و پروژه های من در این سازمان بود.
کارشناس شبکه و زیرساخت
اداره املاک و مستقلات بانک ملی ایران
01 فروردین 1387 - 01 فروردین 1388
اداره املاک و مستقلات بانکی ملی ایران در زمانی که من به عنوان کارشناس شبکه و زیرساخت کار می کردم به عنوان اداره ساختمان بانک ملی ایران شناخته می شد ، وظیفه اصلی من پشتیبانی از زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سرورهای این اداره و همچنین طراحی و بروز رسانی اکتیودایرکتوری از ویندوز سرور 2000 به ویندوز سرور 2003 ، راه اندازی پروکسی سرور و اکانتینگ سرویس اینترنت و برای اولین بار در این حوزه از نرم افزار فارسی سازی شده خودم برای ویدیو کنفرانس و چت امن که Office Communications Server 2007 بود استفاده کردیم ، زیبایی اینکار این بود که تا به حال این نرم افزار راهنمای درستی برای پیاده سازی نداشت و وقتی وارد وب سایت مایکروسافت می شدید برای Guide نوشته شده بود There is no guide available for this product افتخار این رو داشتم اولین نفری باشم در ایران که این نرم افزار رو با کلاینت های Live Meeting و Office Communicator بصورت کامل فارسی سازی کردم ، کار دیگه ای که انجام شد بحث امنیت در حوزه های EndPoint بود و راه اندازی SharePoint Foundation بود که توسط خودم فارسی سازی شده بود.
کارشناس و مدرس شبکه و امنیت
شرکت ایمن کاوان کیهان
01 فروردین 1387 - 01 فروردین 1388
شرکت ایمن کاوان کیهان یک شرکت فعال در حوزه پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری بود که به نظرم بدترین خاطرات دوران تخصصی من در این شرکت بود با توجه به عدم مدیریت درستی که این شرکت داشت و بحث ها و مشکلات متعددی که برای پرسنلش ایجاد کرد ، اما بصورت کلی فعالیت اصلی من در این شرکت تدریس دوره های شبکه اعم از Network و ... و همچنین پشتیبانی از پروژه های شرکت در قالب ارائه طراحی ها و مستندات امنیتی ، ارائه راهکارهای نرم افزاری و بعضا همکاری در قسمت وب سرویس ها و Hosting بود ، از مهمترین کارهایی که در این شرکت انجام دادیم ورود بیشتر در حوزه های زیرساختی شبکه به ویژه Switching و Routing رو می تونم یاد کنم.
کارشناس امنیت
شرکت فناوری اطلاعات سگال شرق
01 بهمن 1387 - 12 بهمن 1387
شرکت سگال شرق که بصورت یک شرکت Holding در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کرد ، من در این شرکت بصورت پروژه ای در برخی از سازمان های دولتی همکاری داشتم که مهمترین کارهایی که در این حوزه انجام دادیم ، بحث مستند سازی شبکه و زیرساخت ، ارائه طرح های امنیتی برای پروژه های زیر مجموعه و همچنین پیاد سازی و بهینه سازی پروژه های شرکت رو می تونم نام ببرم. فکر می کنم در حال حاضر این شرکت در حوزه شبکه دیگه فعالیتی نداشته باشه و بصورت تخصصی روی زمینه فروش کار می کند.
کارشناس شبکه و امنیت
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران
04 مرداد 1387 - 09 مرداد 1387
طراحی مجدد زیرساخت switching و routing ، پیاده سازی آنتی ویروس مرکزی و DLP بر اساس McAfee ، طراحی و پیاده سازی مجازی سازی بر اساس VMware ESX 3.5 ، طراحی مجدد و پیاده سازی Domain Controller و Internal Portal با ساختار Split-DNS
کارشناس شبکه و زیرساخت
اداره انفورماتیک بانک ملت
01 تیر 1387 - 07 تیر 1387
دومین پروژه پیاده سازی Office Communications Server 2007 فارسی سازی شده ایران رو با استفاده از Office Communicator و Live Meeting بصورت دمو در مجموعه اداره انفورماتیک بانک ملت در محیط VMware Server 2.0 پیاده سازی کردم.
کارشناس شبکه و زیرساخت
سازمان بسیج دانشجویی کشور
01 فروردین 1384 - 01 فروردین 1385
این سازمان اولین سازمانی بود که من در آن توانستم تقریبا همه ایده های جدیدی که در آن زمان وجود داشت را پیاده سازی کنم ، از طراحی و پیاده سازی فیزیکی محیط مرکز داده ، طراحی مجدد سیستم خنک کننده و زیرساخت های شبکه تا محیط های نرم افزاری شبکه اعم از اکتیودایرکتوری ، سرورهای لینوکسی ، بروز رسانی ها ، پایگاه های داده ، امنیت در حوزه EndPoint و وب سرورها ، راه اندازی سرویس های High Availability و همچنین طراحی و پیاده سازی ساختار DRP ، طراحی و پیاده سازی مرکز تماس و Terminal های ریموت سرویس و طراحی Offline SUS و ... از جمله مهمترین مواردی بود که در این سازمان پیاده سازی کردم و واقعا از اولین تجربه سازمانیم لذت بردم
مدیر شبکه و انفورماتیک
شرکت مبین فناور شرق
01 فروردین 1384 - 01 فروردین 1385
در دوره دانشجویی به عنوان مدیر شبکه و انفورماتیک در این شرکت مشغول شدم ، حوزه کاری بیشتر نگهداری سرویس های شبکه در حوزه مایکروسافت و زیرساخت بود ، فعالیت ها بیشتر بصورت پروژه ای انجام می شد ، فایروال های مختلف و همچنین وب سرورهای عمومی از جمله مهمترین کارهایی بود که در این شرکت انجام می دادیم ، در واقع شروع به کار واقعی من در محیط شبکه در این شرکت بود
کارشناس پشتیبانی شبکه
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فردوسی
01 فروردین 1384 - 01 مهر 1384
سالهای 1384 تا 1385 تقریبا شلوغترین سالهای پشتیبانی و کارکردن در لایه پشتیبان و کارشناس شبکه برای من بود ، در این واحد دانشگاهی من پشتیبانی سایت ها و شبکه خود دانشگاه رو بر عهده داشتم ، طراحی و پیاده سازی سرویس های اکانتینگ مایکروسافتی و لینوکسی برای اینترنت ، طراحی مجدد اتاق سرور و فایل سرور ، بروز رسانی Active Directory و سرورهای وب و Database های MSSQL و MySQL از جمله تجارب خوب این دانشگاه بود ، با توجه به اینکه تنوع سرویس های این واحد زیاد بود مدت زمانی طول کشید که نظم ساختاری بهش بدیم و مثل همیشه بعد از تحویل ، یکجا بند نمیشیم و برمیگردیم به سراغ ادامه پروژه ها ...
مشاهده 33 مورد بیشتر
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
وب سرور iis
مهندسی امنیت اطلاعات
مدیریت ریسک در حوزه امنیت اطلاعات
مدیریت دسترسی و هویت در امنیت اطلاعات
مجموعه system center مایکروسافت
مجازی سازی
کلاسترینگ و high availability
طراحی و مدیریت فرآیند های امنیتی
طراحی و پیاده سازی مکانیزم های احراز هویت و sso
طراحی و انجام آزمون های نفوذ سنجی
طراحی طرح تداوم کسب و کار و drp
طراحی شبکه های امن
طراحی امنیت دارایی های سازمانی
سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل لینوکس
زیرساختارهای کلید عمومی pki
رمزنگاری
تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی
امنیت فیزیکی و محیطی
امنیت سیستم عامل
امنیت سرویس های remote access
امنیت در شبکه های وایرلس
امنیت در زیرساختارهای مجازی سازی
امنیت ارتباطات و شبکه
امنیت application های شبکه
امن سازی سرویس های وب
اکتیودایرکتوری و ldap
ارزیابی و آزمایش امنیت اطلاعات
server hardening
security operations center
network operation center
high performance computing
domain naming service
مشاهده 31 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
linux professional institute level 2
19 بهمن 1393
linux professional institute level 1
02 بهمن 1393
certified ethical hacker v8
18 آذر 1393
هک قانونمند نسخه 8
microsoft® certified solutions expert
17 دی 1392
MCSE یا متخصص ارائه راهکارهای زیرساختی مایکروسافت با کد امتحان E960-9385 در ویندوز سرور 2012
microsoft® certified solutions associate
17 دی 1392
MCSA یا کارشناس ارائه راهکارهای مایکروسافتی با کد امتحان E959-6997 در ویندوز سرور 2012
microsoft® certified it professional
17 تیر 1392
MCITP یا حرفه ای مایکروسافت در حوزه فناوری اطلاعات با کد امتحان E194-8326 در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified solutions associate
15 تیر 1392
MCSA یا کارشناس ارائه راهکارهای مایکروسافتی با کد امتحان E196-2603 در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
12 تیر 1392
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان E193-5197 در خصوص پیکربندی Application سرویس های مایکروسافت در سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
12 تیر 1392
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان E193-5195 و کد رهگیری 3859350 در خصوص طراحی و پیکربندی سرویس اکتیودایرکتوری در ویندوز سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
12 تیر 1392
MCTS یا کارشناس تکنولوژی های مایکروسافت با کد امتحان E193-5196 در خصوص پیکربندی زیرساخت های شبکه مایکروسافتی در سرور 2008
microsoft® certified technology specialist
08 اسفند 1391
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحات E189-9067 و کد رهگیری 3859350 در خصوص پیکربندی ویندوز هفت
microsoft certified professional
08 اسفند 1391
مدرک حرفه ای مایکروسافت با کد امتحان E907-7421 و کد رهگیری 3859350
certified ethical hacker v7
26 شهریور 1391
هک قانونمند نسخه 7
certified hacking forensics investigator v4
16 مهر 1389
مدرک کارشناس کشف جرائم رایانه ای نسخه 4
certified ethical hacker v6
17 فروردین 1389
هک قانومند نسخه 6
iso 27001 implementation consultant
15 دی 1388
مدرک مشاور در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا ISMS از TUV آلمان با شماره رهگیری TUV/0210-081
iso 27001 internal auditor
13 آبان 1388
ممیز داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از NIS Cert انگلستان با شماره رهگیری با شماره رهگیری NISCert Cert No: IR/QM/9110314
microsoft® certified technology specialist
15 مهر 1388
MCTS یا کارشناس تکنولوژی مایکروسافت با کد امتحان C829-7678 و کد رهگیری 3859350 در خصوص فایروال ISA Server 2006
microsoft certified system engineer 2003
08 مرداد 1388
مهندس امنیت سرویس های مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7665 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system engineer : security 2003
05 مرداد 1388
مهندس امنیت سیستم های مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7664 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system administrator 2003
01 تیر 1388
مدرک مدیریت سرویس های سرور مایکروسافت در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7663 و کد رهگیری 3859350
microsoft certified system administrator : security 2003
19 بهمن 1387
مدیر امنیت سیستم های مایکروسافتی در سرور 2003 دارای کد امتحان C829-7662 و کد رهگیری 3859350
comptia security+
05 خرداد 1387
مدرک Security+ شرکت CompTIA در حوزه امنیت اطلاعات
microsoft certified professional
03 اسفند 1385
مدرک حرفه ای مایکروسافت دارای کد امتحان C829-7653 و کد رهگیری 3859350 در حوزه سیستم عامل های کلاینت و سرور شرکت مایکروسافت
مشاهده 22 مورد بیشتر
پروژه ها
گزارش باگ ابزار sslstrip در لینوکس کالی نسخه 2
17 تیر 1394 - 17 تیر 1394
باگ در ابزارهای bkhive و airmon کالی نسخه 2
01 تیر 1394 - 01 تیر 1394
گزارش باگ ابزار john the ripper در BackTrack 3.0 R2 نسخه Live
01 تیر 1394 - 04 تیر 1394
گزارش باگ در ایجاد Failover Clustering ویندوز سرور 2012 به مایکروسافت
10 آذر 1393 - 10 آذر 1393
گزارش باگ قابلیت Printer Pooling سرویس Print مایکروسافت
01 آبان 1393 - 01 آبان 1393
گزارش باگ بروز رسانی به Option 121 سرویس DHCP مایکروسافت
15 شهریور 1393 - 01 مهر 1393
گزارش باگ در Access Control List های ویندوز 8.1 به مایکروسافت
09 مرداد 1393 - 09 مرداد 1393
گزارش باگ در ایجاد Child Domain در ویندوز سرور 2012 به مایکروسافت
17 فروردین 1393 - 19 فروردین 1393
گزارش باگ در /فرآیند Seize کردن Role ها در اکتیودایرکتوری سرور 2008 به مایکروسافت
16 بهمن 1391 - 17 بهمن 1391
طراحی لابراتوار کشف جرائم رایانه ای نسخه 4
01 فروردین 1391 - هم اکنون
فارسی سازی نرم افزار شبکه اجتماعی Social Engine ( شبیه ساز فیسبوک)
01 اردیبهشت 1389 - 01 دی 1389
گزارش باگ در سناریوی کتاب Reference ویندوز XP به مایکروسافت
16 شهریور 1388 - 17 شهریور 1388
طراحی لابراتوار استاندارد هک و نفوذ قانونمند نسخه 6 و 7 و 8
01 فروردین 1388 - هم اکنون
بومی سازی سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات یا UTM Endian
01 تیر 1387 - 01 مرداد 1387
فارسی سازی Office Communicator 2007 برای اولین بار در ایران
01 خرداد 1387 - 01 تیر 1387
فارسی سازی Microsoft SharePoint Services 3.0
01 خرداد 1387 - 01 تیر 1387
فارسی سازی Live Meeting 2007 برای اولین بار در ایران
01 خرداد 1386 - 01 تیر 1386
مشاهده 15 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
فارسی (سطح: متوسط)
کردی (سطح: متوسط)
ترکی آذربایجانی (سطح: متوسط)
انگلیسی (سطح: متوسط)
مشاهده 2 مورد بیشتر
کتاب ها و مقالات
کتاب:
19 فروردین 1391
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
محمد ظاهری

محمدرضا هلالی

مهندس الکترونیک

علی غائبی

Mahdi

ali cisco

+9****+33

+9****+86

سید محسن علوی

+9****+57

amnmsm

امیرمحمد عابدی

محمد مهدی نوری برجی

متخصص یادگیری عمیق (Deep Learning) و برنامه نویس Full Stack

amirfate

vahidpdn

رضا مصطفوی

امیر

KARIMI

امید

Mirdamadian

+9****+32

FaFa

NEXANS

saber .s

عباد هدایتی

امیرحسین تنگسیری نژاد

کارشناس، مشاور و مدرس شبکه و امنیت شبکه

+9****+67

+9****+03