تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
Ahmad Tavasolly cover Ahmad Tavasolly

Ahmad Tavasolly

ایران
تهران
تهران بزرگ
26 ارتباط
میزان
کارشناس مدیریت آموزشی
درباره من
Update, Backup & Security رمز موفقیت ادمین و پایداری شبکه
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 فروردین 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 فروردین 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

24 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 اردیبهشت 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 اردیبهشت 1399

20 پست سوال: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

08 اردیبهشت 1399

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

09 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 اردیبهشت 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

12 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 اردیبهشت 1399

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

20 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

21 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 اردیبهشت 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

27 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

بدون فعالیت

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مدیر
اورال
- هم اکنون
کارشناس it
ستاره
- هم اکنون
انفو
دانشگاه
- هم اکنون
کارشناس رانژه
اوراکل اینترنت
- هم اکنون
رئیس هیئت مدیره
میزان
29 آذر 1396 - هم اکنون
کارشناس فنی
صبانت
- هم اکنون
مشاهده 4 مورد بیشتر
تحصیلات
مدیریت اموزشی
کارشناس مدیریت آموزشی
- هم اکنون
تخصص ها
ccna, ccnp, ccie, ccent, icdn, network+, mcitp, mcse, mcsa, esxi, virtualization, mikrotik, wireless, security, ceh
مدارک تخصصی
+ network
mcsa - server 2012 r2
mcitp 2008
ccna
mtcna - mtcre - mtcwe
a+
isa - tmg
مشاهده 5 مورد بیشتر
پروژه ها
نگهداری تجهیزات شبکه و کلاینت های دانشگاه پزشکی ایران
- هم اکنون
نگهداری تجهیزات شبکه و کلاینت های دانشگاه پزشکی ایران
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
کتاب:
مراجعه کنید به انجمن سیسکو به پارسی / نشر دانش
کتاب:
مراجعه کنید به انجمن سیسکو به پارسی / نشر دانش
کتاب:
مراجعه کنید به انجمن سیسکو به پارسی / نشر دانش
کتاب:
مراجعه کنید به انجمن سیسکو به پارسی / نشر دانش / 40 درصد کتاب تکمیل شده است
مشاهده 2 مورد بیشتر
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
+9****+15

karrabi.hoseein

+9****+13

Network lover

امیررضا حسینی

محمد رضا نریمان

محسن فلاح

i30yavash

احسان قاسمی

محسن پوریافر

کارشناس IT

کیان شبان پور

امیر حسین اردلان

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

ماهان

سعید نخعی

پیام یوسفی

ali2828

abolfazl64

saber .s

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

+9****+67

predators

+9****+63

saba1989 ا

Rima Samatar

Student

حسین روان

v4lirez4v

+9****+31