ساخت فایل اکسس و قرار دادن Table در آن توسط C#

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با عرض سلام خدمت اساتید گرامی کد زیر نوشته شده

 bool m = System.IO.File.Exists(Application.StartupPath + "\\DBS.mdb");
            if (m == false)
            {
                DialogResult result = MessageBox.Show("پایگاه داده یافت نشد آیا مایل به ایجاد آن هستید ؟", "خطا", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Error);
                if (result == DialogResult.Yes)
                {
                    System.IO.File.Create(Application.StartupPath + "\\DBS.mdb");
                    if (System.IO.File.Exists(Application.StartupPath + "\\DBS.mdb") == true)
                    {
                        MessageBox.Show("پایگاه با موفقیت ساخته شد.", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        OleDbConnection con = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\GOGOG\Desktop\G\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\DBS.mdb");
                      //  OleDbCommand cmd = con.CreateCommand();
                        con.Open();
                        string tableName = "["+"fName" + " " + "lName"+"]";
                        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("", con);
                        cmd.CommandText = "CREATE TABLE " + tableName + "( [ID] Counter Primary Key, [FirstName] Text, [LastName] Text, [Gender] Text, [Phone] Text, [CellPhone] Text, [FriendsFirstName] Text, [FriendsLastName] Text, [RegisterDate] Text, [Size] Text, [Description] Text)";
                        if (con.State == ConnectionState.Open)
                        {
                            try
                            {
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                MessageBox.Show("Add!");
                                con.Close();
                            }
                            catch (OleDbException expe)
                            {
                                MessageBox.Show(expe.Message);
                                con.Close();
                            }
                        }
                        else
                        {
                            MessageBox.Show("Error!");

                        }


اما متاسفانه در اجرا با خطای زیر مواجه میشم

پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگذارم

ساخت فایل اکسس و قرار دادن Table در آن توسط C#

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است