10 نکته در مورد WDS مایکروسافت که باید یک مدیر شبکه بداند

از آنجا كه مباحث مربوط به نصب ويندوز ( به تعداد زياد ) متعدد و وسيع مي باش ، د ن مي بايست موضوعات مربوطه را مستقل از يكديگر و به صورت ماژولار بررسي نمود . بعد از آن در هر سناريو بسته به نياز ، با اسمبل كردن ماژولهاي مناسب كنار يكديگر راه حل مناسب براي آن سناريو تهيه ، مكتوب و پياده سازي نمود .در اين مقاله سعي شده است به اختصار برخي از ماژولهاي مرتبط به نصب ويندوز بررسي گردد . قبل از هر چيز متذكر مي گردد مباحث مطرح شده هم وزن يكديگر نمي باشند ! برخي از مباحث بسيار وسيع تر از آنچه در اين مقاله مكتوب شده اند بوده و برخي ديگر تقريبا ًبه تمامي در همين مقاله مطرح شده اند :

1 - MDT  و  BBD

قبل از اين مايكروسافت يكسري Documentتحت عنوان BDD ارائه كرده بود كه البته نسخه جديد BDD تحت عنوان MDT نيز در اختيار مي باشد . اين مجموعه Documentها در نهايت جهت راهنمائي مهندسين شبكه هاي مايكروسافت به منظور سريعتر و ساده تر نصب كردن ويندوز در تعداد بالا تهيه و تدوين شده اند.

2- بهبود فرآيند نصب ويندوز ( نصب سريعتر و ساده تر ويندوز )

بايد بدانيم كه از ويندوز Vistaو به بعد در فرآيند نصب ويندوز تغييرات عمده اي رخ داده است تا در نهايت با توجه به افزايش حجم Sourceويندوز ، نصب ويندوز سريعتر و ساده تر صورت پذيرد .چرا ساده تر ؟ محيط اوليه نصب ويندوز ديگر Text modeنمي باشد و از همان ابتدا (با Loadشدن Boot.wim ) محيط گرافيكي براي نصب ويندوز در اختيار كاربر گذاشته مي شود . در ضمن نصب با حضور Attended Installation نيز ساده تر شده است چه اينكه چند سئوال در ابتداي نصب پرسيده مي شود و سپس فرايند نصب ادامه پيدا مي كند تا اينكه در انتهاي نصب ، مجدد به حضور كاربر نياز مي باشد .چرا سريعتر ؟ چون در واقع به هنگام نصب ويندوز ، در حال Deployكردن Imageهستيم . ( همانطور كه ذكر شد ابتدا Boot.wimبوت شده و پس از آن Install.wim )

3- Sysprep.exe

به كمك اين برنامه sysprep.exe كه در مسير windir%\system32\sysprep از ويندوزهاي Vista به بعد قرار دارد ( در ويندوزهاي قبلي و قديمي تر با Extractكردن Deploy.capمي توانستيم Sysprepرا دراختيار داشته باشيم ) مي توان تنظيمات و گزينه هاي نصبي و هويت ساز ويندوز همچون ، Computer Name , نام ( AD Domain ) ی كه كامپيوتر در آن Join است , Time Zone , Product Key , Win SiD و امثالهم را حذف نمود . بدين ترتيب ويندوز تبديل به يك ويندوز بي هويت شده و آماده Imageگرفتن مي باشد .

پس از اجراي ، Sysprepكامپيوتر Shutdwonمي گردد در اين حالت مي توان با استفاده از ImageXو يا WDS و يا حتي ابزارهاي غير مايكروسافتي از اين ويندوز بي هويت Imageتهيه نمود . مواردي كه با اجراي Sysprepحذف شده اند و لذا در Image تهيه شده منعكس نشده اند بايد بعد از Deployكردن Imageتعيين و تعريف شوند . البته برخي از اين موارد همچون Windows SIDبه صورت اتوماتيك در اولين مرتبه اي كه كامپيوتر بعد از Deployكردن ويندوز Bootمي گردد ساخته مي شوند ولي تكليف ديگر گزينه ها را به كمك Answer fileو يا Manually (توسط User از طريق پيش بردن Mini Setup ) بايد مشخص نمود .

4- WDS بدون AD DS

همانطور که می دانیم WD Services از دو Sub Component به اسامی Deployment Service و Transport Service تشکیل میگردد . بدیهی است که Transport Service امکان تبادل فایلها و Folder ها ( همچون Image های مربوط به Os ها ) را به کامپیوترهای دیگر داخل شبکه به صورت Multicast فراهم می نماید . ( امکانی که برای Win2k8 فراهم شده است ) اگر بخواهيم TSرا بدون DS نصب و استفاده نمائيم نيازي به وجود AD Domainو DNSنداريم ( جهت بهره برداري از WDS؛ DHCP ، DNS ، Activeو NTFS Volume مورد نياز مي باشد) .

اما توجه داريم كه در اين حالت و با اين روش ، Deployكردن ويندوز بسيار پيچيده مي گردد ! نكته اينكه TSهمانند DSبه درخواستهاي PXE پاسخ نمي دهد . در ضمن بهره برداري از TSفقط از طريق cmd و با استفاده از دستور wdsutil ممكن مي باشد . نهايت اينكه مايكروسافت توصيه مي كند ؛ در شبكه هاي Deploy ، Workgroupكردن ويندوز با استفاده از Folderهاي Shareشده و W-AIK ساده تر و شدني تر از استفاده از TSمي باشد .

5- Pre Stage

به عملیات ساخت Computer Account در Active Directory ( قبل از از آنكه كامپيوتر مورد نظر Join در AD Domain باشد ، چه اينكه اگر Join باشد كه Computer Account خواهد داشت ) گویند و منظور از انجام عملیات Pre Stage پیشاپیش تعیین کردن :

 • Userو يا اعضاي گروهي كه در آينده مي توانند كامپيوتر با آن نام را در Join ، AD Domainكنند .
 • تعيين و تغيير جاي Computer Accountاز محل پيش فرض Computersبه محلي ديگر .
 • تعيين WDS Serverي كه در آينده وظف است به كامپيوتر مورد نظر سرويس بدهد .

در انجام فرآيند UUID ، Pre Stageو يا GUIDمربوط به Boot Romمورد نياز مي باشد . البته در صورت لزوم مي توان از MAC Addressكارت شبكه نيز استفاده نمود . Bare Metal : منظور كامپيوتري است كه هيچ OSي ندارد و علاوه بر آن هيچ تنظيمي ، حتي پارتيشن بندي هاردنيز به روي آن انجام نشده است.

6- Config کردن WDS با استفاده از Wdsutil

توجه داریم که با استفاده از کنسول مدیریتی WDS نیز کم و بیش همین روند به منظور Config کردن WDS پی گرفته میشود .

  • ايجاد و مشخص كردن محل ذخيره سازي Imageها
Wdsutil /initial-server /reminst:path
  • نحوه پاسخگوئي WDS Serverبه Clientها
Wdsutil /set-server /answerclient:all
  • اگر WDS , یک DHCP Server هم باشد
Wdsutil /set-server /useDHCPport:no /DHCPoption60:yes
  • اضافه كردن Boot Image
Wdsutil /add-image /imagefile:path /imagetype:boot
  • اضافه كردن Install Image
Wdsutil /add-image /image-file:path /imagetype:install /imagegroup:name

7- WAIK ) Windows Auto Instalation )

مجموعه اي از Documentها وToolها به منظور Deployكردن ويندوزهاي 2k8 ، (و حتي برخي ويندوزهاي قديمي تر همچون WinXP و Win2k3 )در تعداد بالا برخي از ابزارهاي W-AIK : ImageX :برنامه اي Commandي مي باشد كه از آن جهت Modify ، Captureو Applyكردن Imageهاي ويندوزي استفاده مي گردد.

 • WinSIM : ابزاری است جهت ایجاد Answer File ( مبتنی بر XML ) جهت WinSIM Unattended Installation از فایل های کاتالوگ CLG و یا Image های ویندوزی جهت نمایش قسمت های مختلف قابل تنظیم از طریق Anser File استفاده می کند . توجه داریم كه جايگزين Setup Managerي شده است كه در ويندوزهاي قديمي ، بدين منظور در اختيار داشتيم .
 • DISM :اين ابزار در W-AIK 7وجود دارد و به نوعي مي توان گفت جايگزين PEimgكه در W-AIK Vistaوجود داشت شده است : به منظور اعمال Updateها ، ، Diverها Language Packها و امثالهم به يك Image ويندوزي استفاده مي گردد .
 • CopyPE : كپي كردن يك WinPEاز محل Orginalبه محلي ديگر تا بدين ترتيب WinPEاصلي تغيير نكرده و خراب نگردد .

8- شناخت WinPE و PXE و همچنین درک تفاوت بین این دو

Win PE یا همان ( Windows PreInstallation Environment ) يك ويندوز به معني واقعي ! ولي كم حجم ، Lightweightمختصر و مفيد و البته با قابليت Bootمي باشد . در واقع ويندوزي كه مايكروسافت اضافاتش را زده است تا حتي الامكان سبك و جمع و جور باشد . اما كاربرد اصلي WinPE؛ فراهم كردن محيطي به منظور Captureو يا Deployكردن Imageهاي ويندوزي می باشد . در ضمن میتوان از WinPEجهت Troubleshootingو Recoveryويندوز نيز استفاده نمود .

در واقع مي توان گفت WinPE , جایگزینی برای Windows Recover Console نیز میباشد . WinpE یک RamDisk ( قسمتی از Ram که همچون یک Drive از آن استفاده میشود ) با Drive Letter با نام X ایجاد کرده و OS را روی این Ram Disk به حالت Load می کند به همين دليل بعد از Bootشدن WinPEبصورت كامل از روي CD یا DVD دیگر نیازی به وجود آن نمیباشد .PE یا Preboot eXecution Environment : به حالت Boot شدن کامپیوتری که OS ندارد از طریق کارت شبکه به دلایل مختلف که یکی از دلایلش میتواند نصب ویندوز باشد .

9- شناخت فايل با پسوند wim

فايلهاي با پسوند ، wimهر يك شامل يك يا چند Imageمي باشند . اين Imageها File Base ( و نهSector Base ) مي باشند . مزيت اصلي Imageهاي File Baseبه Sector Baseاين است كه مي توان اين Imageها را قبل ، بعد و يا در حين فرايند deployكردن Editنمود . مشخصاً wimها را مي توان با ابزارهاي مندرج در W-AIKبه صورت Edit ، Offline نمود .

10- انواع Boot Image

 • Capture Image
 • Discovery Image
 • Boot Image
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

نظرات