آموزش ریست کردن پسورد MySQL فراموش شده در لینوکس

با سلام ، شاید برای شما پیش آمده باشد که کلمه عبور MySQL خود را فراموش کرده باشید ، خوب پس به روش زیر عمل کنید (این آموزش برای توزیع های دبیان مانند ابونتو ، مینت و ... می باشد) ابتدا سرویس mysql خودتان را متوقف می کنیم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
# /etc/init.d/mysql stop

mysql را در حالت safe mode راه اندازی می کنیم ، جدول کنترل دسترسی و امتیاز و سرویس دهی شبکه آن را غیر فعال می کنیم

# mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

با کاربر ریشه وارد شوید

mysql -u root

کلمه عبور آن را Reset می کنیم

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('changeme');
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit;

پردازش mysqld_safe را از کار می اندازیم (اصطلاحا Kill) می کنیم

# for i in $(ps -eo pid,comm|grep mysql|awk '{print $1}');do kill -9 $i;done

سرویس آن را مجددا راه اندازی می کنیم

# /etc/init.d/mysql start
  • نکته : در صورت وجود مشکل در هریک از مراحل توضیح داده شده، نقطه نظر خود را در بخش دیدگاه ها بیان نمایید.

محسن نیک نژاد
محسن نیک نژاد

متخصص و علاقمند حوزه امنیت نرم افزار عاشق لینوکس و ابزارهای متن باز

نظرات