محمد مهدی نوری برجی
فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

آموزش تصویری انتقال و Seize کردن FSMO ها در اکتیودایرکتوری

1.برای انتقال PDC master و infrastructure master و Rid master در Run دستور dsa.msc را وارد کنید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

انتقال FSMO Role ها از طریق گرافیک

  • نکته : این کارهارا در ادیشنال domain controler خود انجام دهید.
وب سایت توسینسو

2.روی domain تان راست کلیک کنید و گزینه operations master.

وب سایت توسینسو

3.برای انتقال Rid master تب Rid را انتخاب کنید و روی گزینه change کلیک کنید بعد وقتی که پیغامی برای شما امد Yes را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

4. برای انتقال PDC master تب PDC را انتخاب کنیدو روی گزینه change کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

5.برای انتقال infrastructure master تب infrastructure را انتخاب کنید و روی گزینه change کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

6. برای انتقال Role domain naming master در Run دستور domain.msc را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

7.روی forst راست کلیک کنید و گزینه operations master را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

8.روی گزینه change کلیک کنید بعد وقتی که پیغامی برای شما امد Yes را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

9.برای اینکه بتوانیم Role schema master را ببینیم باید در Run دستور regsvr32 schmmgmt.dll را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

10. برای انتقالRole schema master دستور mmc را در Run وارد کنید.

وب سایت توسینسو

11. از منوی file گزینه ...Add/Remove snap-in را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

12.active directory schema را انتخاب کنید و روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

13.روی Active directory schema راست کلیک کنید و گزینه operations master را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

14.روی گزینه change کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

انتقال FSMO Role ها از طریق command


نکته: این کارها را روی دمین کنترولری انجام دهید که Role ها روی ان قرار دارد.

1. در cmd دستورات زیر را وارد کنید.

1.Ntdsutil
2.Role
3.Connections
4.Connect to server (اسم سروری که می خواهید Role ها روی ان قرار بگیرند )
5.quit
6.transfer Rid master 
7.transfer naming master 
8.transfer PDC
9.transfer infrastructure master
10.transfer schema master
11.quit
12.quit

2.در CMD دستور Ntdsutil را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

3.دستور Role را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

4. دستور Connections را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

5. دستور (اسم سروری که می خواهید Role ها روی ان قرار بگیرند) Connect to Server

وب سایت توسینسو

6.دستور quit را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

7.برای انتقال Role Rid master دستور transfer Rid master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

8.وقتی که یک پیغامی برای شما امد روی yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

9.اگر دستور هایی مانند زیر برای شما امد یعنی Role شما انتقال یافته است.

وب سایت توسینسو

10.برای انتقال PDC master دستور transfer PDC را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

11.برای انتقال infrastructure master دستور transfer infrastructure master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

12.برای انتقال schema master دستور transfer schema master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

13.برای انتقال domain naming master دستور transfer naming master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

12.دستور quit را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

13. دستور quit را وارد کنید.

sieze کردن FSMO Role ها از طریق گرافیک


نکته: این کارها را روی دمین کنترلی که از مدار خارج نشده انجام دهید.

1.برای seize کردن FSMO Role ها در Run دستور dsa.msc را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

2.بر روی دمین کنترولری که Role ها روی ان بوده و ان از مدار خارج شده راست کلیک کنید و روی delete کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

3.وقتی که یک پیغام برای شما امد روی Yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

4. وقتی که یک پیغام دیگری برای شما امد روی تیک زیر را بزنید و روی delete کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

5.وقتی که پیغام دیگری برای شما امد روی yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

6.یک پیام جدید می اید که می گوید می خواهید Role هایی که روی ان دمین کنترولر بوده انتقال یابد بعد روی ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

seize کردن FSMO Role ها از طریق command


نکته این کار ها را در دمین کنترلری که از مدار خارج نشده انجام دهید.

1.در CMD دستورات زیر را وارد کنید.

1.Ntdsutil
2.Role
3.Connections
4.connect to server (اسم  سروری که دارید این دستورات را با ان وارد می کنید.)
5.quit
6.seize Rid master
7.seize PDC
8.seize infrastructure master
9.seize naming master
10.seize schema master 
11.quit
12.quit

1.در CMD دستور Ntdsutilرا وارد کنید.

وب سایت توسینسو

2.دستور Role را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

3.دستور connections را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

4.دستور (اسم سروری که دارید این دستورات را با ان وارد می کنید.) connect to server را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

5.دستور quit را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

6.برای seize کردن Rid master دستور seize Rid master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

7.وقتی برای شما پیغامی امد روی Yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

8.وقتی که دستوراتی مانند زیر برای شما امد یعنی Roleشما seize شده.

وب سایت توسینسو

9.برای seize کردن Role PDC master دستور seize PDC را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

10.برای seize کردن Role infrastructure master دستور seize infrastructure master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

11.برای Seize کردن Role domain naming master دستور seize naming master را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

12.برای انتقال Role schema master دستور seize schema را وارد کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

13.دستور quit را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

14.دستور quit را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

محمد مهدی نوری برجی
محمد مهدی نوری برجی

فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

فعالیت در زمینه it و security و برنامه نویسی اندروید و ios و OS X

نظرات