Null Data چیست؟ بررسی مفهوم دیتای تهی در SQL به زبان ساده

هنگام واردکردن اطلاعات یک جدول گاهی برخی از داده های یک سطر در دسترس نیست به همین منظور به صورت پیش فرض ستون های یک جدول می توانند مقادیر Null بگیرند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
Null_table

توجه داشته باشید که :

  • Null یک نگهدارنده برای ارزش های ناشناخته (unknown ) و یا غیر قابل اجرا است. به عبارتی Null مقدار نمی باشد.
  • Null ها همیشه false در نظر گرفته می شوند، بنابراین درمحاسبات حتماً باید به آنها توجه شود تا پاسخ نهایی، پاسخی صحیح باشد.

Is Null چیست ؟

انتخاب سطرهای یک جدول که مقادیر Null دارند:

Select    Column_Names
From     Table_Name
Where  Column_Name  Is Null

Is Not Null چیست ؟

انتخاب سطرهای یک جدول که مقادیر Null ندارند:

Select column_names
From table_name
Where column_name  Is Not Null

معرفی Sql null functions

توابع Isnull() , Coalese() , NVL() , IFnull() جهت جایگزینی null ها به کار می رود. که ما به شرح دو مورد می پردازیم:

Isnull (check_expression , replacement_value)

تابع مذکور دو پارامتر ورودی دریافت می کند، check expression نام ستونی است که درآن nullها را جستجو می کند و مقدار replacement value را جایگزین می کند.

Coalesce( expression [,…n], replacement_value)

این تابع n پارامتر می گیرد، وتا جایی که Unnull پیدا کند و جایگزین عبارت اول کند پیش می رود. اگر مقداری یافت نشود replacement value را جایگزین می کند.

  • Expression: نام ستون های که باید مقدارشان، با مقدار ستون اول که null است جایگزین شود.

امیررضا کشاورز
امیررضا کشاورز

مهندس ، متخصص و مدرس پایگاه داده SQL Server فعال در حوزه ERP مدرس مجتمع فنی تهران موسس استارتاپ تستاپ www.testop.ir www.misterdba.com

نظرات