فعال کردن نمایش Data Usage در ویندوز 8.1

سلام به همگی ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران


سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

1-

سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

2-

سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

3-

سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

4-

سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

5-

سلام به همگی  ، در این آموزش قسط دارم بگم چجوری میشه حالت Data Usage رو در ویندوز 8.1 فعال کرد. البته اول باید بگم این چی هست! Data usage به شما امکان میده که مصرف اینترنت رو ببینید. در ویندوز 8 با انتخاب کارت شبکه و انتخاب گزینه زیر فعال میشد. اما من که نتونستم دیگه اینجوری فعالش کنم. لذا از راه دیگه وارد شدم و میخوام راهم رو به شما آموزش بدم.
 
||http://tosinso.com/files/get/6e8b59b4-dd4d-454f-bcef-a7df24990010||
|عکس از لینک آقای محمد نصیری::http://gsm.tosinso.com/tips/4980/|

1-
||http://tosinso.com/files/get/aec6309d-6b5f-4c0b-8eb1-ecd9c966e6da||

2-
||http://tosinso.com/files/get/7289ca4e-40f4-4fc6-9dcf-7b1e7e2d9050||

3-
||http://tosinso.com/files/get/22e25978-4222-407a-a9cb-34d54f6ca4b0||

4-
||http://tosinso.com/files/get/0c7631f1-74ce-4ed5-8b11-41bc7814673b||

5-
||http://tosinso.com/files/get/50e18987-3ed5-4ce1-8ee7-6312c4549ac8||

و تمام. موفق باشید.

و تمام. موفق باشید.


نظرات