آموزش حذف فایل Hyberfil.sys در ویندوز سرور

فایل Hyberfil.Sys که در مسیر سیستم درایو قرار دارد اطلاعات مربوط به Hibernate شدن سیستم را درخود نگهداری می نماید. حجم این فایل بر اساس مقدار رم سرور متغیر می باشد. با توجه به اینکه در سرورها از این قابلیت استفاده نمی شود می بایست اقدام به غیر فعال کردن و حذف فایل مربوطه از سرورها نمود.نکته: در صورت بروز اختلال در سیستم برق و پاسخگو نبودن دستگاه های UPS با غیر فعال کردن این ویژگی احتمال از دست دادن اطلاعات موجود می باشد. راه حل :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

برای غیر فعال کردن این ویژگی مراحل زیر را دنبال نمایید.

1.	Open An Elevated Command Prompt
a.	Click Start and then type cmd in search box
b.	Right click on Command Prompt and then click Run As Administrator 
c.	Click Continue in user account prompt
2.	At the command prompt type Powercfg.exe /hibernate off and press enter
3.	Type Exit and press enter

برای فعال کردن این ویژگی مراحل زیر را دنبال نمایید.

1.	Open An Elevated Command Prompt
a.	Click Start and then type cmd in search box
b.	Right click on Command Prompt and then click Run As Administrator 
c.	Click Continue in user account prompt
2.	At the command prompt type Powercfg.exe /hibernate On and press enter
3.	Type Exit and press enter

همچنین می توان دستور فوق را در فرمت Computer Startup Script برای OU سرورها برای یک بار اجرا نمود


نظرات