درخواست تقویم شمسی با fullcalendar برای asp.net mvc

بپرسید
 • kochekian kochekian
 • 58 ماه قبل
 • 58 ماه قبل
 • 630 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

چطور می تونم تقویم fullcalendar را شمسی کنم

از این دستورات استفاده کردم ولی جواب نگرفتم

<script src="~/Scripts/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  
  <script src="~/Scripts/moment.js"></script>
  <script src="~/Scripts/fullcalendar.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/moment-jalaali.js"></script>


  <script type="text/javascript">
    
    $(document).ready(function(){
    
  $('#calendar').fullCalendar({
    defaultView: 'month',
    usePersianDigits: true,
    dialect: 'persian-modern',
    isJalaali: true,
    lang: "fa"
  });
   
    });
  
  </script>
<div id="calendar">

</div>
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است