تو یک شکست خورده ای...!!

بپرسید

2

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||https://tosinso.com/files/get/76dba7f2-8caa-469d-9d43-d77dcd1f22ef||

تو یک شکست خورده ای
تو یک بازنده ای
تو یک...
چقدر از این جملات شنیدید مخصوصا از کسانی که باید در این راه عجیبه زندگی مسئول آموزش و تربیت باشند.

تو یک شکست خورده ای

تو یک بازنده ای

تو یک...

چقدر از این جملات شنیدید مخصوصا از کسانی که باید در این راه عجیبه زندگی مسئول آموزش و تربیت باشند.

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است