مشکل در ایجاد کلید خارجی

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

باسلام
من کلاسهای زیر را نوشته ام

    public class User
    {
        #region Property
        public Guid UserId { get; set; }

        public string UserName { get; set; }
        public string Password { get; set; }


        #endregion Property

        #region References
        public List<Access> Accesses { get; set; }
        #endregion References


        internal class UserConfiguration : IEntityTypeConfiguration<User>
        {
            public void Configure(EntityTypeBuilder<User> builder)
            {
                builder.ToTable("User", schema: Schema.Administrator);
                builder.HasComment("جدول کاربران سیستم ");
                builder.HasKey(k => k.UserId)
                    .IsClustered();
                builder.Property(p => p.UserId)
                    .HasComment("کلید اصلی");
            }
        }
    }


    public class Access : EntityBase
    {
        #region Property
        public Guid AccessId { get; set; }
        public Guid UserId { get; set; }
        public User User { get; set; }
        #endregion Property

        #region References
        #endregion References

        internal class UserConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Access>
        {
            public void Configure(EntityTypeBuilder<Access> builder)
            {
                builder.ToTable("Access", schema: Schema.Administrator);

                builder.HasComment("جدول دسترسی");
                builder.HasKey(k => k.AccessId)
                    .IsClustered();
                builder.Property(p => p.AccessId)
                    .ValueGeneratedNever()
                    .HasComment("کلید اصلی");


                #region Relation

                builder.HasOne(o => o.User)
                    .WithMany(m => m.Accesses)
                    .HasForeignKey(f => f.UserId)
                    .HasConstraintName("FK_Access_User_UserId");
                #endregion Relation


            }
        }
    }


اما وقتی migration اجرا میکنم
خطا زیر را میدهد

Introducing FOREIGN KEY constraint 'FK_Access_User_UserId' on table 'Access' may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints.
Could not create constraint or index. See previous errors.


برای حل مشکل باید چه تغییر باید در کدم بدهم


دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است