مشکل عملکرد فلش و لپ تاپ

بپرسید
  • mimyas mimyas
  • 95 ماه قبل
  • 17 ماه قبل
  • 324 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

فلشم ویروس exe. داشت و هر کار کردم نرفت حتی با انتی ویروس و فرمت کردن.

تو اینترنت زیاد سرچ کردم تا درسایت شما با عنوان (5 قدم برای حذف ویروس New Folder.exe بدون نرم افزار جانبی) یکی سری کد نویسی رو بترتیب در قسمت Run اموزش وانجام دادم

این کدها رو:

taskkill /f /t im "new folder.exe"
taskkill /f /t im "scvhsot.exe"
taskkill /f /t im "scvvhsot.exe"
taskkill /f /t im "scvshosts.exe"
taskkill /f /t im "hinhem.scr"
taskkill /f /t im "blastclnnn.exe"
reg add HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD
reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD
reg add HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d
reg add HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL /v Check
reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL /v DefaultV
reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenNOHIDDEN /v Check
reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenNOHIDDEN /v Defaul
reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD

و همچنین

@echo off
title W W W . I T P r o . i r
color b
cls
taskkill /f /im explorer.exe >c:\temp1.newf
taskkill /f /im "windows explorer.exe" >c:\temp2.newf
taskkill /f /im "new folder.exe" >c:\temp3.newf
rename "%windir%\windows explorer.exe" aaa.bbb >c:\temp4.newf
del "%windir%\aaa.bbb" >c:\temp5.newf
del "%homedrive%\Documents and Settings\All Users\Documents\Top Pictures.exe" >c:\temp6.newf
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RUN" /v explorer /f >c:\temp.newf
cls
echo.
echo Please Wait...
del /f /a /s /q "C:\new folder.exe" >c:\Temp7.newf
del /f /a /s /q "D:\new folder.exe" >c:\Temp8.newf
del /f /a /s /q "E:\new folder.exe" >c:\Temp9.newf
del /f /a /s /q "F:\new folder.exe" >c:\Temp10.newf
del /f /a /s /q "G:\new folder.exe" >c:\Temp11.newf
del /f /a /s /q "H:\new folder.exe" >c:\Temp12.newf
del /f /a /s /q "I:\new folder.exe" >c:\Temp13.newf
del /f /a /s /q "J:\new folder.exe" >c:\Temp14.newf
del /f /a /s /q "K:\new folder.exe" >c:\Temp15.newf
del /f /a /s /q "L:\new folder.exe" >c:\Temp16.newf
del /f /a /s /q "M:\new folder.exe" >c:\Temp17.newf
del /f /a /s /q "N:\new folder.exe" >c:\Temp18.newf
del /f /a /s /q "O:\new folder.exe" >c:\Temp19.newf
del /f /a /s /q "P:\new folder.exe" >c:\Temp20.newf
del /f /a /s /q "Q:\new folder.exe" >c:\Temp21.newf
del /f /a /s /q "R:\new folder.exe" >c:\Temp22.newf
del /f /a /s /q "S:\new folder.exe" >c:\Temp23.newf
del /f /a /s /q "T:\new folder.exe" >c:\Temp24.newf
del /f /a /s /q "U:\new folder.exe" >c:\Temp25.newf
del /f /a /s /q "V:\new folder.exe" >c:\Temp26.newf
del /f /a /s /q "W:\new folder.exe" >c:\Temp27.newf
del /f /a /s /q "X:\new folder.exe" >c:\Temp28.newf
del /f /a /s /q "Y:\new folder.exe" >c:\Temp29.newf
del /f /a /s /q "Z:\new folder.exe" >c:\Temp30.newf
c:
cddel temp??.newf
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo Seen WWW.ITPro.ir
echo The End ...
pause
start explorer

ذخیره در نوت پد و ذخیره با پسوند bat و اجرا کردنش.

ویروس ک نرفت هیچ حالا دیگه ن فرمت میشه و ن میشه اطلاعات داخلش ریخت.فلش شناخته میشه و از محتویاتش میشه استفاده کرد ولی از طریق لپ تاپ خودم بعد انجام کدهای Run نمیتونم اطلاعاتی وارد کنم و با ارور خوانده نشدن دیسک روبرو میشم. حتی فلش های دیگه رو شناسای ولی نمیتوان فایلی رو وارد کرد.

فلش رو در دستگاه دیگه ای امتحان و مشکلی نداره.

مشکل چیه ممنون میشم سریع تر راهنمایی کنید ؟؟؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است