آموزش جلوگیری از حملات Fork Bombs با تغییر فایل limits.conf

برای افزایش امنیت و جلوگیری از fork bombs (اجرای یک برنامه به تعداد زیاد به منظور از کار انداختن CPU) و موارد این چنینی تنظیمات زیر را انجام می دهیم . این محدودیت معمولا به عنوان نقطه شروعی روی سرورهای LAMP (مخفف Linux, Apache, MySQL وPHP) می باشد. فایل /etc/security/limits.conf را باز می کنید و مقادیر را مطابق تنظیمات زیر برقرار می سازید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
# 2048 is a fair number
*   soft  nofile  2048
*   hard  nofile  65536
*   soft  nproc   2048
*   hard  nproc   16384
*   soft  locks   2048
*   hard  locks   2048
*   soft  stack   10240
*   hard  stack   32768
*   -   maxlogins 50

# Soft limit 32GB, hard 64GB
*   soft  fsize   33554432
*   hard  fsize   67108864

# Disable core dumps for all users
*   hard  core   0

# Defaults
*   soft  memlock  64
*   hard  memlock  64

# Limits for root
root  soft  nofile  2048
root  hard  nofile  65536
root  soft  nproc   2048
root  hard  nproc   16384
root  soft  stack   10240
root  hard  stack   32768
root  soft  fsize   33554432

فایل رو ذخیره کنید و سرور را مججد راه اندازی کنید تا تنظیمات اعمال شود.


محسن نیک نژاد
محسن نیک نژاد

متخصص و علاقمند حوزه امنیت نرم افزار عاشق لینوکس و ابزارهای متن باز

نظرات