محمد نصیری
بنیانگذار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات

دستور dig چیست؟ معرفی 7 دستور کاربردی از dig در لینوکس

دستور dig در واقع یک ابزار برای پرسش و پاسخ یا همان Query گرفتن از DNS سرورها برای دریافت اطلاعات در خصوص آدرس های Host های مختلف اینترنتی است ، اگر بخواهیم کمی ساده تر بگوییم نمونه دستور nslookup ولی بسیار پیشرفته تد در لینوکس است . رکوردهایی مثل MX ، NS ، SRV و اطلاعات کاملی در خصوص Name Server های اینترنتی را می توان از طریق این دستور به دست آورد و به همین دلیل ابزاری بسیار کاربردی برای رفع اشکال در خصوص مشکلات DNS به حساب می آید . از این ابزار بصورت معمول در سیستم عامل های لینوکس ، یونیکس و مکینتاش استفاده می شود ، در ادامه چند مثال کاربردی در خصوص استفاده از این دستور برای شما ارائه می کنیم .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

ساده ترین Query ممکن

unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22811
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		2139	IN	A	185.8.173.236

;; Query time: 449 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:21:01 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

Query گرفتن از یک Name سرور مشخص

unity@unity-ubuntu:~$ dig @4.2.2.2 tosinso.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @4.2.2.2 tosinso.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58451
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 8192
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		2989	IN	A	185.8.173.236

;; Query time: 101 msec
;; SERVER: 4.2.2.2#53(4.2.2.2)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:22:13 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

Query گرفتن برای یک رکورد خاص

unity@unity-ubuntu:~$ dig @4.2.2.4 tosinso.com MX

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @4.2.2.4 tosinso.com MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64179
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 8192
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	MX

;; AUTHORITY SECTION:
tosinso.com.		3473	IN	SOA	tosinso.com. hostmaster.tosinso.com. 22 900 600 86400 3600

;; Query time: 194 msec
;; SERVER: 4.2.2.4#53(4.2.2.4)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:24:10 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 95

Query گرفتن بصورت Reverse Lookup یا IP به اسم

unity@unity-ubuntu:~$ dig -x 8.8.8.8

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -x 8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56907
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;8.8.8.8.in-addr.arpa.		IN	PTR

;; ANSWER SECTION:
8.8.8.8.in-addr.arpa.	21599	IN	PTR	google-public-dns-a.google.com.

;; Query time: 1575 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Tue Aug 07 21:45:58 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 93

تست کردن مسیر DNS یا Trace DNS Path

unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com +trace

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com +trace
;; global options: +cmd
.			257928	IN	NS	e.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	h.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	l.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	i.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	a.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	d.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	c.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	b.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	j.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	k.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	g.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	m.root-servers.net.
.			257928	IN	NS	f.root-servers.net.
.			257928	IN	RRSIG	NS 8 0 518400 20180913170000 20180831160000 41656 . XDZlKwBNycltylMQ+6pNg+cXXExph5BtJM4C/RndmI411Bkb9eGBz4ne 2IUlkWWNM+WCtRsaPcgE5zv/Yq1ueSoa24erFkXV66yEZJ/GvZKFwnVr B2Ul2aLl8Q39xyFFl6dyh0WiGoDGSYU0NaxFzTxlbH6qk/kqLLk9SZGg jVQovGlWW84+kbCHivX4kCnwT+DcUMjX+bBR4wjQUhxP2SClX2F0ykPO Eq+bMTxtVBQOEAQMrvkHf7EWEkqdrOsjvefpyv6xGQAeUZjkc4KyT3Kw XtvDk/qYuYu8akmYulrv3SdDVnqTiqJljsYs9icuDl/YiZO0JXZNL8UZ 6GMakQ==
;; Received 525 bytes from 8.8.8.8#53(8.8.8.8) in 116 ms

com.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.net.
com.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.net.
com.			86400	IN	DS	30909 8 2 E2D3C916F6DEEAC73294E8268FB5885044A833FC5459588F4A9184CF C41A5766
com.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20180916050000 20180903040000 41656 . B/6WTBT19nJLDib3PIlehxsbDOC0XOnwxYMWejncJxfCPqenkE37w9DC rMRdFP311EJexkBsmzc27QE15h+gRlUAdEjO3i8yOIRIQHOZHEpaVCYV N2KRJy1SgSHy0DdFtyda5SZnWeVrDfl4yvfbFISz2vK6qGtsblbq2cvo /f7q37Xo8ISJHRqPKpRXRxdNudq84uq9w7wwC2Bq7Q+LgmuDWwBDw7R1 ExePpvX94HwPorLAzva+yz7LcxRxani+HkNwTvb1rwqLK6VsIYcRO1aE l81LsdmI8uMkJLo7nM4J9A2i0O1FQk3xre3Vbv+j9LboG7f9suSjvC3q wCRjvw==
;; Received 1171 bytes from 199.7.83.42#53(l.root-servers.net) in 119 ms

tosinso.com.		172800	IN	NS	ns.tosinso.com.
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - CK0Q1GIN43N1ARRC9OSM6QPQR81H5M9A NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20180909044343 20180902033343 46475 com. XHT8WvqebgePhfnKmN4ufL2tnMFu8rDJfN/yNCy94Jb8q9DewS3jZGr6 d47aynNX3oSzwhBXvpRlTlhr//8ZdfBcuDViJQMbVrlWafWqrJ9Bl+hU 4OlfTWWNOkf2mUi+2NN/BDaigevqBZ3dJZYQcfIQ7uzE2lmAwaV+2Yw+ iro=
JL1EICE542OADTLHEAK1O8UDBVAT3VLD.com. 86400 IN NSEC3 1 1 0 - JL1I24K5OBP2BFP2O0AOT8T0SQUQ4A8L NS DS RRSIG
JL1EICE542OADTLHEAK1O8UDBVAT3VLD.com. 86400 IN RRSIG NSEC3 8 2 86400 20180910044409 20180903033409 46475 com. swYLYjEsAbocsXt0SaLCnILh37MsPns1qVXl+TGgU/3MMOZpo4gqxuJM eZMYiDZfrKvqOhDc//9JHfmctCiPLR03INZ3DNvd+Ba0c8LPfl57mxGA NAowELepig58x7jIMXC+42riGtnViQgcytPe8kLeXH1yi/mLVGjPRb0P Gkg=
;; Received 550 bytes from 192.43.172.30#53(i.gtld-servers.net) in 160 ms

tosinso.com.		3600	IN	A	185.8.173.236
;; Received 56 bytes from 185.8.173.236#53(ns.tosinso.com) in 33 ms

خلاصه ترین نتیجه ممکن از دستور dig

unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com +short
185.8.173.236

Query گرفتن از همه نوع رکورد

unity@unity-ubuntu:~$ dig tosinso.com ANY

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> tosinso.com ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57922
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;tosinso.com.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
tosinso.com.		3599	IN	A	185.8.173.236
tosinso.com.		3599	IN	NS	ns.tosinso.com.
tosinso.com.		3599	IN	NS	ns.tosinso.com.
tosinso.com.		3599	IN	SOA	tosinso.com. hostmaster.tosinso.com. 22 900 600 86400 3600

;; Query time: 310 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Mon Sep 03 10:18:41 +0430 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 145

در دوره آموزش لینوکس اسنشیالز و مبحث Name Resulotion شما به خوبی با انواع دستورات مربوط به dns آشنا می شوید.


محمد نصیری
محمد نصیری

بنیانگذار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات

محمد نصیری هستم و در اینستاگرام با اکانت IranCySec تجربیاتم رو به اشتراک میگذارم ، هکر کلاه سفید و کارشناس امنیت سایبری ، سابقه همکاری با بیش از 50 سازمان دولتی ، خصوصی ، نظامی و انتظامی در قالب مشاور ، مدرس و مدیر پروژه ، مدرس دوره های تخصصص شبکه ، امنیت ، هک و نفوذ ، در حال حاضر فقط به عنوان بازرس و ممیز امنیت اطلاعات فعالیت می کنم ، عاشق آموزش و تدریس هستم و به همین دلیل دوره های آموزشی که ضبط می کنم در دنیا بی نظیر هستند.

نظرات