چگونه کیفیت کانالهای SIP استریکس را لحظه ای بررسی کنیم؟

مانیتور کردن کیفیت کانال sip بصورت لحظه ای برای مشاهده jitter و packet lost :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
"'watch -n 1 -d "asterisk -rx 'sip show channelstats

نکته اینکه تغییرات لحظه ای نمایش داده شده و در صورت افزایش مقادیر بصورت highlight مشاهده خواهد شد.برای فیلتر کردن ارتباط یک ترانک یا داخلی خاص بر اساس ip به شکل زیر وارد شود (کاربردی برای مانیتور کردن ارتباط چنل های سمت مخابرات در سیپ ترانک و یا گیتوی های آنالوگ و دیجیتال و همچینی گوشی های تلفن ) :

"watch -n 1 -d "asterisk -rx 'sip show channelstats' | grep -i ip address

نظرات