چگونه الگوریتم SHA1 را با BackgroundWorker و ProgressBar بنویسیم؟

سلام به دوستان عزیز ITPro ای و علاقه مندان به برنامه نویسی و توسعه نرم افزار. در این آموزش می خواهیم برنامه ای را پیاده سازی نماییم که با استفاده از الگوریتم هش SHA1 پیاده سازی شده در دات نت و استفاده از BackGroundWorker و ProgressBar از فایل هایمان کد هش SHA1 تولید نماییم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
MainForm

فضای نام های مورد نیاز (Namespace)


using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

کد دکمه OpenFile برای انتخاب فایل مورد نظرمان جهت محاسبه کد هش آن


    private void btnOpenFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (OpenFileDialog ofd=new OpenFileDialog())
      {
        if (ofd.ShowDialog()==DialogResult.OK)
        {
          txtPath.Text = ofd.FileName;
        }
      }
    }

کد دکمه ComputeHash برای فراخونی BackGroundWorker جهت محاسبه کد هش


    private void btnComputeHash_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync(txtPath.Text);
    }

کد BackGroundWorker جهت محاسبه کد هش فایل موردنظر و گزارش درصد پیشرفت به ProgressBar


    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      string path = e.Argument.ToString();

      byte[] buffer;
      int bytesRead;
      long size;
      long totalBytesRead = 0;

      using (Stream InputFile = File.OpenRead(path))
      {
        size = InputFile.Length;

        using (HashAlgorithm hasher = HashAlgorithm.Create("SHA1"))
        {

          do
          {
            buffer = new byte[4096];
            bytesRead = InputFile.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            totalBytesRead += bytesRead;
            hasher.TransformBlock(buffer, 0, bytesRead, null, 0);
            backgroundWorker1.ReportProgress((int)((double)totalBytesRead / size * 100));

          } while (bytesRead != 0);

          hasher.TransformFinalBlock(buffer, 0, 0);

          e.Result = ConvertByteToString(hasher.Hash);
        }
      }
      
    }

    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
    }

    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(e.Result.ToString(), "SHA1");
      progressBar1.Value = 0;
      txtPath.Text = string.Empty;
    }

کد تابع ConvertByteToString برای تبدیل آرایه ای از بایت ها به رشته


    private string ConvertByteToString(byte[] buffer)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder(buffer.Length);

      foreach (byte item in buffer)
      {
        sb.Append(item.ToString("X2"));
      }

      return sb.ToString();
    }

موفق باشید.


نظرات