علی قلعه بان
دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

8 ابزار برتر ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

SimpleScreenRecorder

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک

recordMyDesktop

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک

Vokoscreen

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

ScreenStudio

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک

Kazam Screencaster

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک

Byzanz-record

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

نصب از طریق خط دستور

$ man byzan

VLC Media Player

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک

OBS (Open Broadcaster Software)

اگر شما هم از افرادی هستید که در لینوکس اقدام به تهیه فیلم های آموزشی می نمایید برنامه های زیر جزو برترین برنامه های  ضبط فیلم از صفحه نمایش در لینوکس میباشند حتما تست کنید 

<center>
*SimpleScreenRecorder*
||https://tosinso.com/files/get/902a4118-5cd7-4e9b-8355-49ef349b9a2b||
|لینک::http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/| 

*recordMyDesktop*
||https://tosinso.com/files/get/272143ba-4375-4419-a880-2f808d676bd8||
|لینک::http://recordmydesktop.sourceforge.net/|

*Vokoscreen*
||https://tosinso.com/files/get/a71b73d1-6097-46d6-8b79-0378dbce5518||
|لینک::http://www.kohaupt-online.de/hp/|

*ScreenStudio*
||https://tosinso.com/files/get/a757d80f-54cb-48fb-9373-0ce400857ebe||
|لینک::http://screenstudio.crombz.com/|

*Kazam Screencaster*
||https://tosinso.com/files/get/88f63933-c59d-4202-9e6f-2f0c01d7ec6e||
|لینک::https://launchpad.net/kazam|

*Byzanz-record*
||https://tosinso.com/files/get/b002698e-6fc2-40e2-92ec-07b6a55f7020||
نصب از طریق خط دستور 
<c#>
$ man byzan
<c#>

*VLC Media Player*
||https://tosinso.com/files/get/f6bfbf46-3b13-482b-b0a6-2fdd17367996||
|لینک ::https://www.videolan.org/|

*OBS (Open Broadcaster Software)*
||https://tosinso.com/files/get/282fb928-70cb-498a-906a-3086bcea7fb9||
|لینک::https://obsproject.com/|

<center>

نویسنده : علی قلعه بان - دانشجوی دکتری ,متخصص و محقق فناوری اطلاعات

لینک


نظرات