محمد کریمی
دوستدار شبکه و مجازی سازی

دستور بررسی کد ملی در اکسل

به نام حق
روش محاسبه و تعیین صحت کد ملی در جاهای مختلف بیان شده است اما هیچ جایی دستور بررسی کد ملی  که  بتوان در داخل اکسل قرار گیرد  یاقت نمی شود   برای همین من این دستور را به اشتراک می گذارم
این دستور کد ملی رو که در سلول A1 باشد رو بررسی میکنه و اگر شما بخواهید از محل دیگری کار بررسی رو انجام دهید  باید A1 رو با  آدرس سلول دلخواهتان عوض کنید .
این دستور را در هر خانه ای که قرار دهید کار محاسبه رو انجام می دهد  در ابتدای دستور علامت = قرار گیرد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
IF((VALUE(MOD(((IF(LEN(A1)<10,0,MID(A1,(LEN(A1)-9),1)))*10)+((IF(LEN(A1)<9,0,MID(A1,(LEN(A1)-8),1)))*9)
+((MID(A1,(LEN(A1)-7),1))*8)+((MID(A1,(LEN(A1)-6),1))*7)+((MID(A1,(LEN(A1)-5),1))*6)
+((MID(A1,(LEN(A1)-4),1))*5)+((MID(A1,(LEN(A1)-3),1))*4)+((MID(A1,(LEN(A1)-2),1))*3)+((MID(A1,(LEN(A1)-1),1))*2),11)))<2,
IF((VALUE(MOD(((IF(LEN(A1)<10,0,MID(A1,(LEN(A1)-9),1)))*10)+((IF(LEN(A1)<9,0,MID(A1,(LEN(A1)-8),1)))*9)
+((MID(A1,(LEN(A1)-7),1))*8)+((MID(A1,(LEN(A1)-6),1))*7)+((MID(A1,(LEN(A1)-5),1))*6)
+((MID(A1,(LEN(A1)-4),1))*5)+((MID(A1,(LEN(A1)-3),1))*4)+((MID(A1,(LEN(A1)-2),1))*3)
+((MID(A1,(LEN(A1)-1),1))*2),11)))=(VALUE(MID(A1,(LEN(A1)),1))),"ok",FAUSE),IF(11-(VALUE(MOD(((IF(LEN(A1)<10,0,MID(A1,(LEN(A1)-9),1)))*10)+((IF(LEN(A1)<9,0,MID(A1,(LEN(A1)-8),1)))*9)
+((MID(A1,(LEN(A1)-7),1))*8)+((MID(A1,(LEN(A1)-6),1))*7)+((MID(A1,(LEN(A1)-5),1))*6)
+((MID(A1,(LEN(A1)-4),1))*5)+((MID(A1,(LEN(A1)-3),1))*4)+((MID(A1,(LEN(A1)-2),1))*3)+((MID(A1,(LEN(A1)-1),1))*2),11)))=(VALUE(MID(A1,(LEN(A1)),1))),"ok",FALSE))

محمد کریمی
محمد کریمی

دوستدار شبکه و مجازی سازی

متاسفانه درس کامپیوتر رو به صورت دانشگاهی نخوندم اما به خاطر علاقه تلاش کردم که با تجربه و مطالعه چیزهایی که نیاز دارم رو یاد بگیرم

نظرات