خطا در اضافه کردن additional domain

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام خدمت دوستان عزیز

من در سازمانی که مشغول هستم یه سرور مجازی ایجاد کردم به عنوان additional domain و هنگام نصب به این خطا برخوردم

خطا در اضافه کردن additional domain

هردوتا سرور 2012 R2 هست طبق راهنمایی مهندس نصیری با ccleaner هردوتا سیستم رو تمیز کردم و event viewer هر دوتا سیستم رو هم حذف کردم . خروجی دستور Dcdiag هم اینه.ممنون میشم راهنماییم کنید.


Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = SE0245-0101
   * Identified AD Forest. 
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests
   
   Testing server: Default-First-Site-Name\SE0245-0101
      Starting test: Connectivity
         ......................... SE0245-0101 passed test Connectivity

Doing primary tests
   
   Testing server: Default-First-Site-Name\SE0245-0101
      Starting test: Advertising
         ......................... SE0245-0101 passed test Advertising
      Starting test: FrsEvent
         ......................... SE0245-0101 passed test FrsEvent
      Starting test: DFSREvent
         There are warning or error events within the last 24 hours after the
         SYSVOL has been shared.  Failing SYSVOL replication problems may cause
         Group Policy problems. 
         ......................... SE0245-0101 failed test DFSREvent
      Starting test: SysVolCheck
         ......................... SE0245-0101 passed test SysVolCheck
      Starting test: KccEvent
         ......................... SE0245-0101 passed test KccEvent
      Starting test: KnowsOfRoleHolders
         Warning:
         CN=NTDS Settings\0ADEL:0d72bd0e-2f7a-4435-a232-5d91ff0d86d3,CN=HR23201009\0ADEL:e463f0c6-2db9-49fc-8c73-311738360b24,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=EmamKhomeini,DC=local
         is the Schema Owner, but is deleted.
         ......................... SE0245-0101 failed test KnowsOfRoleHolders
      Starting test: MachineAccount
         ......................... SE0245-0101 passed test MachineAccount
      Starting test: NCSecDesc
         ......................... SE0245-0101 passed test NCSecDesc
      Starting test: NetLogons
         ......................... SE0245-0101 passed test NetLogons
      Starting test: ObjectsReplicated
         ......................... SE0245-0101 passed test ObjectsReplicated
      Starting test: Replications
         ......................... SE0245-0101 passed test Replications
      Starting test: RidManager
         ......................... SE0245-0101 passed test RidManager
      Starting test: Services
         ......................... SE0245-0101 passed test Services
      Starting test: SystemLog
         An error event occurred.  EventID: 0x0000272C
            Time Generated: 08/13/2019   12:57:47
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer 192.168.103.252 using any of the configured protocols; requested by PID      a80 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe).
         An error event occurred.  EventID: 0x0000272C
            Time Generated: 08/13/2019   12:58:00
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer fec0:0:0:ffff::1 using any of the configured protocols; requested by PID      a80 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe).
         An error event occurred.  EventID: 0x0000272C
            Time Generated: 08/13/2019   12:58:12
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer fec0:0:0:ffff::2 using any of the configured protocols; requested by PID      a80 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe).
         An error event occurred.  EventID: 0x0000272C
            Time Generated: 08/13/2019   12:58:24
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer fec0:0:0:ffff::3 using any of the configured protocols; requested by PID      a80 (C:\Windows\system32\dcdiag.exe).
         ......................... SE0245-0101 failed test SystemLog
      Starting test: VerifyReferences
         ......................... SE0245-0101 passed test VerifyReferences
   
   
   Running partition tests on : ForestDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... ForestDnsZones passed test
         CrossRefValidation
   
   Running partition tests on : DomainDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... DomainDnsZones passed test
         CrossRefValidation
   
   Running partition tests on : Schema
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... Schema passed test CrossRefValidation
   
   Running partition tests on : Configuration
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
   
   Running partition tests on : EmamKhomeini
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... EmamKhomeini passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... EmamKhomeini passed test CrossRefValidation
   
   Running enterprise tests on : EmamKhomeini.local
      Starting test: LocatorCheck
         ......................... EmamKhomeini.local passed test LocatorCheck
      Starting test: Intersite
         ......................... EmamKhomeini.local passed test Intersite

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است