صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

آموزش راه اندازی HSRP در روتر و سویچ سیسکو

در سری سناریو های سیسکو امروز می خواهیم به آموزش راه اندازی HSRP بپردازیم. ابتدا سناریو را تشریح می کنیم و روش حل مسئله را باز می کنیم و با هم این سناریو را انجام می دهیم : سناریو زیر را طبق خواسته ها انجام دهید :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
HSRP
 1. کانفیگ های معمول ، مثل IP دادن به اینترفیس ها و تنظیم IP و G.W در کلاینت ها و مبحث IVR در روتر را انجام دهید.
 2. می خواهیم از پروتکل HSRP استفاده کنیم و بین 2 روتر LOAD-BLANCING داشته باشیم.
 3. همانطور که پیداست روتر 1 برای VLAN 2 و روتر 2 برای VLAN 4 نقش ACTIVE را پذیراست.
 4. در هر 2 سمت TRACK بنویسید که در صورت از کار افتادن لینک پشت روتر طرف مقابل ، روتر دیگر بلافاصله ACTIVE شود.
 5. بین روتر ها احراز هویتی از نوع MD5 استفاده کنید.

خب ما کلا" قراره تو سناریوهای این تیپی فقط کانفیگ کنیم و هیچ توضیح اضافه ای هم ندیم.

قدم به قدم بریم جلو

قسمت اول

 • کانفیگ روتر R1
R1#
R1#!R1
R1#EN
R1#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#INT ETH 0/1
R1(config-if)#NO SHUT 
R1(config-if)#
R1(config-if)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 2
R1(config-subif)#IP ADD 192.168.2.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 4
R1(config-subif)#IP ADD 192.168.4.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#


 • کانفیگ روتر R2
R2#
R2#EN
R2#CONF T

R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#NO SHUT

R2(config-if)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 2
R2(config-subif)#IP ADD 192.168.2.11 255.255.255.0
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 4
R2(config-subif)#IP ADD 192.168.4.11 255.255.255.0

 • نهایتا
R1#SHOW IP INT BRief 
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol  
Ethernet0/1.2       192.168.2.10  YES manual up          up   
Ethernet0/1.4       192.168.4.10  YES manual up          up 


R2#SHOW IP INT BRief 
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol  
Ethernet0/2.2       192.168.2.11  YES manual up          up   
Ethernet0/2.4       192.168.4.11  YES manual up          up 
 • کانفیگ کلاینت ها
 • کانفیگ مربوط به PC1
PC1#
PC1#!PC1
PC1#EN
PC1#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC1(config)#
PC1(config)#INT ETH 1/0
PC1(config-if)#NO SHUT
PC1(config-if)#IP ADD 192.168.2.20 255.255.255.0
PC1(config-if)#
PC1(config-if)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
PC1(config)#

 • کانفیگ کلاینت دوم PC2
PC2#
PC2#!PC2
PC2#EN
PC2#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC2(config)#
PC2(config)#INT ETH 1/1
PC2(config-if)#IP ADD 192.168.4.20 255.255.255.0
PC2(config-if)#NO SHUT
PC2(config-if)#
PC2(config-if)#IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
PC2(config)#EXIT
PC2#
*Apr 16 06:27:03.176: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
PC2#
*Apr 16 06:27:05.081: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Apr 16 06:27:06.093: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
PC2#

 • کانفیگ سوئیچ
SW#
SW#!SW
SW#EN
SW#CONF T
SW(config)#
SW(config)#INT ETH 0/1
SW(config-if)#SWITCHPORT TRUNK ENCAPSULATION DOT1Q
SW(config-if)#SWITCHPORT MODE TRUNK
SW(config-if)#
SW(config-if)#INT ETH 0/2
SW(config-if)#SWITCHPORT TRUNK ENCAPSULATION DOT1Q
SW(config-if)#SWITCHPORT MODE TRUNK
SW(config-if)#
SW(config-if)#VLAN 2
SW(config-vlan)#VLAN 4
SW(config-vlan)#
SW(config-vlan)#INT ETH 1/0
SW(config-if)#SWITCHPORT
SW(config-if)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SW(config-if)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 2
SW(config-if)#
SW(config-if)#INT ETH 1/1
SW(config-if)#SWITCHPORT
SW(config-if)#SWITCHPORT MODE ACCESS
SW(config-if)#SWITCHPORT ACCESS VLAN 4
SW(config-if)#

2.از ما خواسته شد که اولا HSRP کانفیگ کنیم و همچنین مبحث LOAD-BALANCING را هم داشته باشیم :

 • کانفیگ HSRP روتر R1
R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#STANDBY 2 IP 192.168.2.1 
R1(config-subif)#STANDBY 2 PREEMPT
R1(config-subif)#STANDBY 2 PRIORITY 200
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#STANDBY 4 IP 192.168.4.1
R1(config-subif)#STANDBY 4 PREEMPT
R1(config-subif)#STANDBY 4 PRIORITY 150
R1(config-subif)#
 • کانفیگ HSRP روتر R2
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#STANDBY 2 IP 192.168.2.1
R2(config-subif)#STANDBY 2 PREEMPT
R2(config-subif)#STANDBY 2 PRIORITY 150
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#STANDBY 4 IP 192.168.4.1
R2(config-subif)#STANDBY 4 PRIORITY 200
R2(config-subif)#STANDBY 4 PREEMPT
R2(config-subif)#

3.در ادامه از ما خواسته شد که : در هر 2 سمت TRACK بنویسید که در صورت از کار افتادن لینک پشت روتر طرف مقابل ، روتر دیگر بلافاصله ACTIVE شود.

 • روتر R1
R1(config)#
R1(config)#TRACK 1 INT ETH 0/0 LINE-PR
R1(config-track)#
R1(config-track)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#STANDBY 2 TRACK 1 DECREMENT 100
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#STANDBY 4 TRACK 1 DECREMENT 100
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#
 • روتر R2
R2(config)#
R2(config)#TRACK 2 INT ETH 0/0 LINE-PR
R2(config-track)#
R2(config-track)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#STANDBY 2 TRACK 2 DECREMENT 100
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#STANDBY 4 TRACK 2 DECREMENT 100
R2(config-subif)#

حالا آنچه را که خواسته شد بررسی می کنیم :

R1#
R1#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/1.2   2  200 P Active local      192.168.2.11  192.168.2.1
Et0/1.4   4  150 P Standby 192.168.4.11  local      192.168.4.1
R1#
R1#

R2#
R2#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  150 P Standby 192.168.2.10  local      192.168.2.1
Et0/2.4   4  200 P Active local      192.168.4.10  192.168.4.1
R2#
R2#

R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#SHUT
R1(config-if)#EXIT
R1(config)#EXIT
R1#
R1#
R1#CONF T
R1#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/1.2   2  100 P Standby 192.168.2.11  local      192.168.2.1
Et0/1.4   4  150 P Standby 192.168.4.11  local      192.168.4.1
R1#

R2#
R2#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  150 P Active local      192.168.2.10  192.168.2.1
Et0/2.4   4  200 P Active local      192.168.4.10  192.168.4.1
R2#


R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#EXIT
R1(config)#EXIT
R1#
R1#
R1#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/1.2   2  200 P Active local      unknown     192.168.2.1
Et0/1.4   4  150 P Standby 192.168.4.11  local      192.168.4.1
R1#


R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#SHUTdown 
R2#
R2#SHOW STANdby BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  50 P Standby 192.168.2.10  local      192.168.2.1
Et0/2.4   4  100 P Speak  192.168.4.10  unknown     192.168.4.1
R2#
R2#
R2#
R2#SHOW STANdby BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  50 P Standby 192.168.2.10  local      192.168.2.1
Et0/2.4   4  100 P Standby 192.168.4.10  local      192.168.4.1
R2#

R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#

R2#
R2#
R2#SHOW STANdby BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  150 P Standby 192.168.2.10  local      192.168.2.1
Et0/2.4   4  200 P Active local      unknown     192.168.4.1
R2#
R2#

R1#
R1#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/1.2   2  200 P Active local      192.168.2.11  192.168.2.1
Et0/1.4   4  150 P Standby 192.168.4.11  local      192.168.4.1
R1#
R1#


در انتها از ما خواسته شد بین روتر ها احراز هویت انجام گیرد :

R1(config)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#STANDBY 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#STANDBY 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R1(config-subif)#


R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#STANDBY 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#STANDBY 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R2(config-subif)#

R1#
R1#SHOW STANDBY BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/1.2   2  200 P Active local      192.168.2.11  192.168.2.1
Et0/1.4   4  150 P Standby 192.168.4.11  local      192.168.4.1
R1#
R1#

R2#
R2#
R2#SHOW STANdby BRief 
           P indicates configured to preempt.
           |
Interface  Grp Pri P State  Active     Standby     Virtual IP
Et0/2.2   2  150 P Standby 192.168.2.10  local      192.168.2.1
Et0/2.4   4  200 P Active local      192.168.4.10  192.168.4.1
R2#
R2#

صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات