صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

آموزش کاهش زمان همگرایی بر اساس Hello Time در سیسکو

در سری سناریو های سیسکو امروز می خواهیم به کاهس دادن زمان همگرایی بر اساس Hello Time بپردازیم. ابتدا سناریو را تشریح می کنیم و روش حل مسئله را باز می کنیم و با هم این سناریو را انجام می دهیم : در سناریو زیر زمان همگرایی براساس عمق شبکه 7 ، براساس نوع تغییر ، زمانی بین 30-50 ثانیه است. با تغییر تایمرها این مقدار را کاهش دهید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
1

همانطور که در صورت سوال گفته شد زمان همگرایی برای تغییرات DIRECT زمانی برابر با 30 و در تغییرات IN-DIRECT این زمان 50 ثانیه است.نکته کلیدی در خصوص زمان های FORWARD DELAY و MAX AGE این است که این تایمر ها ضریبی از HELLO TIME و برای تایمری مثل FORWARD DELAY براساس عمق شبکه 7 است.

FORWARD DELAY = 7 HELLO TIME

اینجا و در این سناریو عمق شبکه ما 3 است پس با تغییر تایمر در سوئیچ روت زمان 30-50 ثانیه را کاهش می دهیم

IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0400
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0400
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15

همانطور که می بینید :

 Hello Time  2 sec 
 Max Age 20 sec 
Forward Delay 15 sec

حال براساس عمق شبکه 3

IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 ROOT PRimary DIameter 3 HELLo-time 1

و اگر خروجی دستور زیر را ببینیم

IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0400
       This bridge is the root
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0400
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec
       Aging Time 300

 • برای تغییرات DIRECT زمان همگرایی برابر با
2 FORWARD DELAY = 2 (5 SEC ) = 10 SEC

همانطور که می بینیم زمان همگرایی در تغییرات DIRECT ، زمان همگرایی از 30 ثانیه به 10 ثانیه کاهش پیدا کرد.

 • همچنین در تغیرات IN-DIRECT
MAX AGE + 2 FORWARD DELAY = 7 + 2(5)=17 SEC

همانطور که می بینیم زمان همگرایی در تغییرات IN-DIRECT از 50 ثانیه به 17 ثانیه کاهش پیدا کرد.


صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات