آموزش استفاده از DataGridView مقدماتی

سلام دوستان آموزش کوتاه مربوط به ابزار datagrideview را شروع میکنم در این قسمت می خوام انتخاب یک سطر از datagrideview انجام بدم که کدش به قرار زیر است :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 if (e.RowIndex != -1 && !this.dataGridView6.Rows[e.RowIndex].IsNewRow)
  {

    //  if (!(this.dats.Tables["driver"].Rows.Count == 0))
    {
      DataGridViewRow row = dataGridView6.Rows[e.RowIndex];
       
      i_search = row.Cells["id_search"].Value.ToString().Trim();

      T_idpublic.Text = row.Cells["idpublic"].Value.ToString().Trim();
      T_sabeghe.Text = row.Cells["sabeghe"].Value.ToString().Trim();
}

توضیحات :

 1. ابتدا باید در قسمت مربوط به رویداد های datagrideview در خواصیتی بنام CellClickرو کلیک کنیم
 2. کد فوق رو باید در رویداد CellClick مربوط به ابزار datagrideview تایپ کنید که باعث می شود با انتخاب هر سطر از datagrideview اطلاعات آن در textbox ها نمایش داده شود

هدف : در اصل با نوشتن کد فوق در رویداد CellClick می توانید با کلیک بروی هر سطر دستورات خواصی را انجام داد که من در این قسمت با کلیک بروی هر سطر اطلاعات سطر به textbox هامنتقل می کنم

آموزش این قسمت بارگذاری اطلاعات بانک با linq در datagridview :

1-ابتدا باید کانکشن linq خود را ایجاد کنیم که به صورت زیر یک شی از کانکشن linq خود ایجاد می کنیم

 DataClasses1DataContext bank = new DataClasses1DataContext();

2- سپس در هر جای برنامه احتیاج به بارگذاری جدولی از بانک در datagridview دارید کد زیر را به نسبت بانک و جدول خود بنویسید :

 var
          q = from p in bank.moshakhsats select p;
        dataGridView6.DataSource = q;

در ادامه آموش می خواهم نحوه ایجاد یک کلاس از کانکش مربوط به بانک رو براشما توزیح بدم:(این تک کد در واقع ارتباط با بانک رو ایجاد می کند و یک Datagridview رو مقدار دهی می کند)

1- ابتدا باید یک کلاس ایجاد کنید به صورت زیر :

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

2- سپس کد زیر را در کلاسی که ایجاد کردیم می نویسیم

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Web;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Globalization;


namespace rezomeh2
{
  class connectionstr
  {
    public static DataGridView class_con(DataGridView dataGridView)
    {
      SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();
      DataSet ds = new DataSet();
    
    SqlConnection con = new SqlConnection();
    SqlCommand com = new SqlCommand();

    con.ConnectionString = "data source=.;initial catalog=rezomeh;integrated security=true";
    con.Open();
    com.Connection = con;
    com.CommandText = "select * from tbl_project";
    ad.SelectCommand = com;
    ad.Fill(ds, "tbl_project");
    dataGridView.DataSource = ds;
    dataGridView.DataMember = "tbl_project.project";
    con.Close();
    return dataGridView;
  }
  }
}

3- سپس برای فراخوانی باید در هر جای برنامه که احتیاج داشته باشیم کد زیر را وارد کنیم :

connectionstr.class_con(dataGridView1 );

نظرات