بوت نشدن سوییچ

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

یکسوییچ سیسکو 2960دارم که متاسفانه بوت نمیشه وتمام کارها رو انجام میدم ولی باز نمیشیه switch: switch: reset Unknown cmd: reset switch: reset Are you sure you want to reset the system (y/n)?y System resetting... Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2 Base ethernet MAC Address: 0c:27:24:60:ba:00 Xmodem file system is available. The password-recovery mechanism is enabled. Initializing Flash... flashfs[0]: 0 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 32514048 flashfs[0]: Bytes used: 1024 flashfs[0]: Bytes available: 32513024 flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds. ...done Initializing Flash. done. Loading "c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin"...c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin: no such device Error loading "c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Boot process failed... The system is unable to boot automatically. The BOOT environment variable needs to be set to a bootable image.
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است